Mobiele menu

Lokaal Netwerk Zandvoort Er is een multidisciplinair netwerk geformeerd dat zich richt op kwetsbare ouderen en de betrokken mantelzorgers. Naast de deelnemers uit zorg en welzijn hebben senioren en mantelzorgers een actieve rol.

Met deze aanvraag willen wij graag een vervolg geven aan fase 1 van het Lokaal Netwerk Zandvoort. Wij willen dit Lokaal Netwerk Zandvoort graag voortzetten omdat organisaties, instellingen, zorgverleners, ouderen en mantelzorgers aangaven dat er behoefte is aan een integrale aanpak op het gebied van de ondersteuning en begeleiding van de zelfstandig wonende kwetsbare oudere in Zandvoort.

In de eerste fase is het Netwerk bij elkaar gebracht nu willen we op een laagdrempelige manier en vanuit een holistische benadering zorg en welzijn met elkaar verbinden. Dit willen we gaan doen door scholing van de deelnemers van het Lokale Netwerk Zandvoort in het werken met Positieve Gezondheid zodat "het andere gesprek" kan worden gevoerd. Professionals en vrijwilligers worden getraind in het werken met Positieve Gezondheid. Tevens willen we een structureel terugkerende overlegvorm instellen ter ondersteuning van de implementatie van Positieve Gezondheid. Het is essentieel dat de deelnemers elkaar regelmatig zien en spreken op inhoud.

De opbrengsten van dit project en deze aanpak bestaan uit:

Een verbeterde samenwerking waardoor de kwetsbare oudere beter wordt ondersteund en gefaciliteerd. Door de betere samenwerking ervaart de kwetsbare oudere betere zorg en voelt zich gezonder.

Netwerkleden denken in mogelijkheden, er wordt contact onderhouden ook buiten de netwerk- bijeenkomsten, n.a.v. concrete casuïstiek leert men samen waardoor netwerkleden beter in staat zijn te ondersteunen, er is regelmatig kennisoverdracht en doorverwijzingen verlopen makkelijker.

De actieonderzoeker neemt daarom actief deel aan het netwerk. Het actieonderzoek vindt plaats aan de hand van een cyclus waarin uitdagingen vertaald worden naar plannen, die weer leiden tot acties of interventies. Door samen de opgaven te definiëren, samen indicatoren vast te stellen en samen te zoeken naar wat werkt, vormt het onderzoek een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van het netwerk. 

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
06390052210004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Projectleider en penvoerder:
A. van Vessem
Verantwoordelijke organisatie:
Pluspunt Zandvoort