Mobiele menu

Loket Zorg en Welzijn Geldrop

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op alle bewoners in Geldrop, waaronder ouderen. Doel van het netwerk is dat ouderen langer zelfstandig, comfortabel en veilig thuis kunnen blijven wonen. Het netwerk biedt hierbij informatie en hulp, vanuit de gedachte van positieve gezondheid, waarbij de oudere de eigen regie neemt en daarin indien nodig wordt ondersteund.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Huisartsenpraktijk Kleine Dommel en het Atrium, St Anna Zorggroep, Buurtzorg, ZuidZorg, Senioren Belangen Geldrop-Mierlo, ouderen en de gemeente Geldrop-Mierlo.

Doel en aanpak project

We werken aan twee onderwerpen:

  1. Loket voor Zorg en Welzijn Geldrop

    Het netwerk wil een loket voor Zorg en Welzijn in Geldrop opzetten. Vindbaar, laagdrempelig, toegankelijk, uitnodigend en aansluitend bij de behoefte van primair ouderen en mantelzorgers in Geldrop. Doel van het loket is informatie bieden en hulp geven vanuit zorg en welzijn. Cruciaal daarin is de eigen regie van de oudere. Deze kan dan zelf de puzzel leggen hoe zijn/haar ondersteuning in te richten. Een kernteam is opgericht, met daarin een ouderenvertegenwoordiging. In fase 1, heeft het kernteam het Business Model Canvas voor het loket opgesteld. Hierin zijn de klantwensen omschreven en is de waarde propositie vastgelegd. In fase 2/3 willen de opening van het loket voorbereiden, realiseren en bekendheid geven.

  2. Morgen Gezond Weer Op kaart

    De ‘Morgen gezond weer op kaart’, een fysieke kaart, biedt inzicht in het (in)formeel netwerk van de oudere, vanuit het gedachtengoed van ‘positieve gezondheid’. De kaart bevat informatie over het aanbod
    van zorg en welzijn. Door gebruik van de kaart kan tijdig gesignaleerd worden, waar ondersteuning nodig is en kan ondersteuning geboden worden. De zelfredzaamheid van de oudere kan hierdoor verbeteren. Tevens biedt de kaart overzicht voor de naasten, mantelzorgers en betrokken zorgverleners. De gemeente Geldrop-Mierlo gaat samen met het netwerk Geldrop de kaart implementeren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Loket Zorg en Welzijn Geldrop In fase 1 heeft men de intentie om in Geldrop een netwerk te vormen, om een hechtere samenwerking te krijgen én om zorg, welzijn en ondersteuning aan ouderen beter op elkaar af te stemmen en vorm te geven, waarbij behoeften van ouderen in beeld zijn. Ouderen denken mee in het netwerk. Een specifiek aspect is hierbij het geven van informatie en bieden van ondersteuning bij het regelen van hulp voor ouderen, hun mantelzorgers en professionals, waarbij mensen laagdrempelig toegang krijgen tot zorg en welzijn. Er zijn al andere netwerken aanwezig, tussen bijvoorbeeld de huisartsen onderling, maar ook tussen hen en het ziekenhuis en verpleeghuis/thuiszorgorganisaties. Daarnaast is er een actief regionaal netwerk Kwetsbare ouderen genaamd Precies! Ook is er contact met de gemeente. Er zijn al veel activiteiten, zoals het project 'Morgen Gezond Weer Op Kaart', het Gezamenlijk Loket en de Zorgbrug (samenwerking 1e en 2e lijn). Onze missie is dat we niet over ouderen praten maar juist met hen. Vanaf het begin en gedurende het hele traject en daarna! In het kernteam zit een oudere, hij denkt mee vanuit het perspectief van ouderen. Daarnaast is hij ook voorzitter van Seniorenbelang Geldrop-Mierlo. Met het kernteam zijn al een aantal huidige problemen en wensen tot verbetering in kaart gebracht. Vanuit gemeenteonderzoek blijkt specifiek voor Geldrop-Mierlo een slechte score op bijvoorbeeld het onderwerp Eigen regie ouderen. We starten met de werkvorm ‘Ikigai’ (‘Waar kom je in de ochtend je bed voor uit?). Hierdoor ontstaat een intrinsieke motivatie voor verandering en het aan de slag gaan met de juiste onderwerpen. We doen een Quick scan via dialoogsessies in het kernteam. Hierdoor komen we tot een SWOT-analyse en Omgevingsanalyse over de huidige stand van zaken en krijgen we inzicht in wat er nodig is op het gebied van thuiswonende ouderen in Geldrop. Uitkomsten zullen gedeeld worden met een 2e schil van zorg- en hulpverleners, vrijwilligers en ouderen. De input wordt verwerkt, zo starten we met cyclisch werken. Ons doel is dat ouderen in Geldrop op een prettige manier langer thuis kunnen blijven wonen!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005087
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk de Kleine Dommel