Mobiele menu

LOL in cultuursensitief werken

Projectomschrijving

Waarom dit project
Kinderen uit migrantengezinnen ontvangen vaak niet op tijd en niet de juiste hulp. Om dit aan te pakken is de LOL (Live Online Leren) training ontwikkeld om professionals beter te leren omgaan met culturele verschillen.

Activiteiten en resultaat
In dit project zijn 250 professionals uit 46 gemeenten getraind in cultuursensitief werken en herkennen van psychische problematiek en lvb (licht verstandelijke beperking) bij migrantenjeugd. Negen nieuwe trainers zijn opgeleid om de training te geven. Verder is de training uitgebreid met extra onderdelen over risicojeugd. In de training zijn de verhalen en ervaringskennis van migrantenjeugd en -ouders verwerkt. Ook is het voor professionals mogelijk om online van elkaar te leren. De training is geëvalueerd en de meeste deelnemers zijn heel tevreden over wat ze leren, hoe ze leren en over de kennis en kunde van de trainers.

Voor wie
De training is voor professionals die werken in de wijk, in wijkteams en het onderwijs.

 

Producten

Titel: Presentatie LOL in cultuursensitief werken op de Voordejeugddag
Auteur: Hester Hooijen, Patricia Schell, Ernie van der Weg
Titel: Presentatie voor het kernteam professionalisering Gemeente Rotterdam
Auteur: Ernie van der Weg
Titel: Presentatie op de Masterclass Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz ten behoeve van kwetsbare migrantenjeugd in Ede
Auteur: Hester Hooijen, Sonay Mirzak, Kristel Logghe
Titel: Presentatie LOL in cultuursensitief werken in Kennisatelier AWTJ ST-RAW
Auteur: Ernie van der weg, Kristel Logghe
Titel: Presentatie op de kick off van het ZonMw-project Diversiteit in Transformatie met 4 samenwerkende AWTJ’s
Auteur: Kristel Logghe
Titel: Workshop op de SKJ Inspiratiedag De Nieuwe zorgprofessional. Ben ik dat?
Auteur: Carla Menting, Hester Hooijen
Titel: Workshop op de Expertmeeting Culturele diversiteit en risicojongeren van ForCA
Auteur: dr. Jan Dirk de Jong. dr. Lieke van Domburgh
Titel: LOL-basistraining cultuursensitief werken en communiceren met migrantenouders en vroegsignalering van ggz- en lvb-problematiek
Auteur: Hester Hooijen, Patricia Schell, Sally Alhasani, Sonay Mirzak, Saskia Daalhof, Dominique Bekke, Léon Beckx
Titel: LOL-sessie Risicojeugd: straatcultuur en social media
Auteur: Jan Dirk de Jong. Jeroen van den Broek
Titel: LOL-sessie/training risicojeugd: multi problem gezinnen
Auteur: Carla Menting, Paulien Peters, Lieke van Domburgh, Eva Mulder
Titel: k2 prijs 2017
Link: http://k2prijs.nl/winnaars-2017.html
Titel: Kwetsbare migrantenjongeren komen niet boven drijven
Auteur: Jessica Maas
Magazine: Zorg en Welzijn
Titel: LOL in cultuursensitief werken.
Auteur: Alex hekelaar; Jurriaan Omlo

Verslagen


Eindverslag

Aanleiding en doel van het project

Uit diverse onderzoeken en advies van de Gezondheidsraad (2012) blijkt dat jongeren met een migratieachtergrond evenveel of vaker als jongeren met een Nederlandse achtergrond te maken hebben met psychische en lvb (licht verstandelijke beperking) problematiek. Tegelijkertijd krijgen zij naar verhouding minder vaak en/of later hulp in het kader van de Jeugd-GGZ. Deze jongeren zijn ondervertegenwoordigd in de vrijwillige, lichte zorg en oververtegenwoordigd in de niet-vrijwillige, zware zorg. Een van de oorzaken is dat hulpverleners onvoldoende aansluiting vinden bij migrantengezinnen, te laat de problematiek signaleren en daardoor deze jongeren vaak niet op tijd en niet de juiste hulp bieden. Om dit aan te pakken is de LOL (Live Online Leren) training ontwikkeld om professionals beter te leren omgaan met culturele verschillen en om ervoor te zorgen dat zij de problematiek beter herkennen waardoor ze eerder en betere hulp kunnen bieden.

Voor wie
De training is voor jeugdhulp professionals die werken in de wijk (zoals jongerenwerkers), in wijkteams en het onderwijs.

Werkwijze
De training wordt gegeven middels de Live Online Leren methode, waarin de voordelen van e-learning en klassikaal onderwijs bijeenkomen; makkelijker te organiseren (voordeel van e-learning), maar mét live interactie tussen de expert trainer en de cursisten (voordeel van klassikaal onderwijs).

Activiteiten en resultaten
In dit project hebben we 250 professionals uit 46 gemeenten, werkzaam in wijkteams en breder in de jeugdhulp, getraind in cultuursensitief werken en het tijdig herkennen van ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd. Ook hebben we 3 docenten en 30 studenten getraind en we hebben ervoor gezorgd dat studenten van sociale opleidingen al tijdens hun opleiding aandacht hebben voor cultuursensitief werken en migrantenjeugd met ggz- of lvb-problematiek.

De LOL training bestond uit vijf onderdelen (die tijdens 5 live online sessies werden behandeld): 1. Wat is cultuur?/cultuursensitief werken. 2. Interculturele communicatie. 3. Herkennen van ggz-problematiek bij migrantenjeugd. 4. Herkennen van licht verstandelijke beperking bij migrantenjeugd. 5. Intervisie en integratie van de lesstof met inbreng eigen casuïstiek. Deze basistraining is uitgebreid met twee LOL-sessies over risicojeugd: een over straatcultuur en social media gebruik en een over multi problem gezinnen.
Bij alle trainingsessies hebben we ervoor gezorgd dat de verhalen van de jongeren en hun ouders zelf ook aan bod kwamen: door middel van filmpjes en geluidsfragmenten van interviews, ervaringsverhalen en door inbreng van praktijksituaties en casuïstiek, ook door de deelnemers zelf.
Verder hebben we ook negen nieuwe trainers opgeleid, die geleerd hebben hoe je ook online tot een goede uitwisseling en interactie kan komen met de cursisten. Deze trainers zijn zelf werkzaam in de jeugdzorg, de hulpverlening of in het onderwijs en hebben veel ervaring met het werken met jongeren met diverse culturele achtergronden.
Ook de professionals die deelnamen aan de LOL-trainingen waren divers samengesteld: een vierde van hen heeft zelf een migratie achtergrond. Er werd veel uitgewisseld tussen de deelnemers over waar ze tegen aan lopen in de praktijk van het hulpverlenen en in de communicatie met migrantenjeugd- en gezinnen en er werd veel geleerd van elkaar en van de expert trainer.
De training is geëvalueerd door onderzoekers van de Academische Werkplaats Jeugd in Rotterdam. Over het algemeen zijn de deelnemers aan de training heel tevreden over wat ze hebben geleerd, over de gebruikte materialen en de trainer die les gaf en ook hoe de leerstof werd aangeboden.

Samenwerking en vervolg
Ouders met een migratieachtergrond die zelf een kind of familielid hebben met ggz- of lvb-problematiek hebben adviezen gegeven die zij belangrijk vinden voor hulpverleners. Deze hebben we verwerkt in de training en ook hun adviezen over de training zelf hebben we meegenomen

Samenvatting van de aanvraag

Dit implementatieproject richt zich op het verbeteren van de interculturele kwaliteit/cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdhulp. Dit doen wij door implementatie, inbedding en bestendiging van een bestaand kennisproduct: de Live Online Leren (LOL) training in cultuursensitief werken en vroegsignalering ggz- en lvb-problematiek bij kwetsbare (migranten)jeugd. Deze training is ontwikkeld door expert-trainers van Parnassia, i-psy Lucertis, Pharos, en MEE in het kader van het EIF-project verbeteren toegang en participatie jeugd-ggz voor kwetsbare migrantenjeugd, voortbouwend op kennis uit academische werkplaats DWARS. Na offline implementatie onder ca 175 professionals uit de wijknetwerken en wijkteams is de training vertaald in een online versie via de LOL school van Lucertis (juli 2013-eind 2015).

Doel van de training is:

• de bekendheid van de problematiek, behandelmogelijkheden en aanpak voor cultuursensitieve jeugd-GGZ- en LVB onder professionals vergroten, en de bejegening van migranten door hulpverleners verbeteren zodat:

• sneller en eerder gesignaleerd wordt;

• er tijdig hulp geboden wordt door de juiste hulpverlener;

• het hulptraject voor jeugd en ouders afgerond wordt naar tevredenheid van hulpvrager/ouders en hulpverlener en na afloop zonodig in contact wordt gebleven.

4 trainers zijn al opgeleid om de online training te geven en de online training is uitgetest bij maatschappelijk werkers van Bureau Frontlijn en is geaccrediteerd. In dit project gaan we:

a. 8 nieuwe trainers uit andere gemeenten opleiden die de training vervolgens gaan geven aan professionals in de jeugdhulp uit de wijkteams/-netwerken. Ook maken zij deel uit van de pool van trainers die op aanvraag professionals uit andere gemeenten trainen. Hiertoe worden de kanalen van de 3 deelnemende AWTJ’s benut. We verwachten binnen de projectduur van 21 maanden 250-300 professionals uit 4-8 gemeenten te kunnen trainen.

b. Nadat de online training (max 5 sessies) is gegeven, wordt een systeem van online intervisie en consultatie geïmplementeerd, waarin onder andere casuïstiek uit de wijkteams/-netwerken wordt besproken. Door deze wijze van learning on the job beklijft het geleerde langer in de praktijk en kan een duurzamer effect worden bereikt. Hierbij wordt het systeem van consultatie, intervisie en casuïstiekbespreking, zoals ontwikkeld in het EIF-project in Nijmegen en geëvalueerd door HAN Sociaal, ingezet via de AWTJ regio Nijmegen.

c. Evaluatie van de training en van de intervisie bijeenkomsten, waarvan de resultaten worden vertaald in adviezen voor een succesvolle/effectieve inzet van de online training in de toekomst in nog meer gemeenten.

d. Doorontwikkeling van het programma.

Om het programma nog waardevoller te maken met inbreng van expertise uit de 3 AWTJ's, willen we het programma uitbreiden met:

De AWTJ Risicojeugd ontwikkelt een module m.b.t. vroegsignalering van risicojeugd, die we opnemen in het aanbod. Ook zal zij bijdragen aan het bovenregionaal implementeren van het totale trainingsaanbod.

De AWTJ regio Nijmegen zal de methodiek, zoals ontwikkeld binnen het EIF-project in Nijmegen vertalen in een online module, dan wel in het LOL systeem van intervisie en consultatie aan professionals op scholen/in wijken.

In het trainingsaanbod wordt de ervaringskennis van migrantenjeugd en -ouders verwerkt.

Middels bijeenkomsten met ouders en eventueel (aanvullende interviews met) jeugd wordt de ervaringskennis systematisch onderzocht en beschreven. Vervolgens wordt deze vertaald in het live online leren trainingsaanbod (onder andere middels filmpjes) (3 AWTj's). Hier zijn reeds goede ervaringen mee opgedaan in AWTJ Nijmegen.

e. Zorg dragen voor opname/verankering van de online training in het scholingsaanbod van de wijkteams in de betreffende gemeenten.

f. AWTJ regio Nijmegen draagt zorg voor borging van de training in de 2e lijn via het RCSW waar na- en bijscholing wordt ontwikkeld ism de instellingen, Nijmegen en Risicojeugd voor opname in de HBO-opleiding van professionals (via HAN/Hogeschool Leiden/Windesheim) en in de WO-opleidingen (via RU/LUmc, VUmc). In de Rijnmond regio wordt zorg gedragen voor borging van de training in het Leerhuis dat het trainingsaanbod voor alle wijkprofessionals in de jeugdhulp bevat.

g. In de implementatie, doorontwikkeling, inbedding en bestendiging van het hele project wordt duurzaam verbonden en samengewerkt met (vertegenwoordigers van) migrantenorganisaties en sleutelpersonen. Via continuering van de reeds opgebouwde samenwerkingsrelaties met Voorlichters Gezondheid/binnen ST-RAW Rotterdam, Het Inter-Lokaal en ZorgBelang in Nijmegen en middels contacten met jeugd/gezinnen via AWTJ Risicojeugd (gesloten jeugdzorg, justitiële jeugdinrichting en de intensief ambulante (forensische) zorg). Dit levert belangrijke kennis op voor effectieve preventie/vroegsignalering en bejegening die we benutten voor een effectievere aanpak/via de online training-intervisie in het voorveld.

 

Kenmerken

Projectnummer:
737200013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H.J. van der Weg
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rotterdam