Mobiele menu

LOL met Academische Werkplaatsen Jeugd

Projectomschrijving

Dit project richt zich op het verbeteren van cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdsector. Dit doen wij door het aanbieden van Live Online Leren (LOL) trainingen over specifieke thema's, bijvoorbeeld identiteitsontwikkeling of religiebeleving bij bi-culturele jongeren. Daarnaast wordt intervisie aan de hand van eigen casuïstiek aangeboden in kleine groepjes met een experttrainer voor de digitale klas. De trainers zijn verbonden aan de werkplaatsen ST-RAW, Noord-Brabant, KeTJA en Risicojeugd.
Het project draagt bij aan betere hulp en ondersteuning voor kinderen en gezinnen met een niet-westerse migratie-achtergrond. Het helpt jeugdprofessionals om een betere aansluiting te vinden bij deze jeugdigen en gezinnen, een goede vertrouwensrelatie op te bouwen en gepaste hulp te bieden. Het voorziet in de behoefte van professionals aan praktische handvatten en informatie rondom cultuursensitief werken. Alle trainingen worden aangeboden via www.study2go.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit implementatieproject richt zich op het verbeteren van de interculturaliteit/cultuursensitiviteit in de werkwijzen van professionals in de jeugdsector. Dit doen wij door implementatie, inbedding en bestendiging van een bestaand kennisproduct: de Live Online Leren (LOL) thema- en intervisie trainingen, ontwikkeld in het ZonMw-project Stand Up, bieden we aan aan professionals uit de jeugdsector uit de netwerken van 4 AWTJ's. Deze trainingen zijn ontwikkeld door expert-trainers van 3 AWTJ's, voortbouwend op kennis uit AWTJ ST-RAW. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe thema- en intervisie trainingen waarin resultaten -nieuwe inzichten/methodieken- uit de AWTJ's Noord-Brabant, Risicojeugd en KeTJA worden overgebracht op professionals uit de jeugdsector van de 4 samenwerkende AWTJ's.Hierbij wordt de methode van Live Online Leren (LOL) ingezet, waarbij professionals in kleine groepjes (8-10 deelnemers) leren van elkaar en een expert/trainer in het digitale klaslokaal. Omdat dit gebeurt aan de hand van eigen casuïstiek en gezamenlijke kennisbehoeften/thema’s belicht door experts op het betreffende terrein kan maximaal worden aangesloten bij de op dat moment spelende kennisbehoeften en vraagstukken uit de praktijk. Ca 60 professionals uit het netwerk van 4 AWTJ’s worden getraind in de implementatie van kennis en resultaten uit projecten van de 4 betrokken AWTJ’s. Kennisoverdracht en toepassing van de kennis naar de eigen, lokale context vindt plaats door deelname van deze professionals aan (ieder) 4-8 Live Online Leren (LOL) trainingsessies in 1 jaar tijd, waarbij kennis en resultaten uit projecten van de AWTJ’s thematisch worden behandeld dan wel via intervisie de toepassing van deze kennis wordt besproken. De thema- en intervisiesessies worden begeleid door ca 20 (ervarings)deskundigen uit de 4 betrokken AWTJ’s -samen met een opgeleide LOL-trainer cultuursensitief werken. Naast dit synchrone leren en kennisdelen vindt asynchroon leren plaats: vanuit de 4 betrokken AWTJ’s -via de kanalen van de experts in de online school en in de online community- wordt kennis gedeeld in de vorm van artikelen en andere publicaties en via het delen van online leermaterialen die in de voorbereiding van de LOL thema- of intervisie sessies dan wel als naslagwerk actief worden aangeboden. Ten slotte kunnen alle deelnemers aan het project 24/7 via de online community en kanalen van de experts vragen stellen en kennis delen met de andere deelnemers en experts die deelnemen aan het project. Niet alleen kan op deze manier de ontwikkelde kennis uit de ene AWTJ worden ingezet ten behoeve van professionals en organisaties verbonden aan een andere AWTJ. Ook kunnen professionals werkzaam in verschillende regio’s en bij verschillende organisaties op deze manier de toepassing van de ingebrachte kennis vertalen naar de eigen praktijk en hierover met elkaar uitwisselen. Ten slotte wordt op deze manier ook onderling de kennis tussen experts van de verschillende AWTJ’s met elkaar uitgewisseld, waardoor versnippering van kennis kan worden tegengegaan. Door de themasessies (gericht op overdracht van resultaten en methodieken uit de eerdere ZonMw-projecten) af te wisselen met intervisie sessies, waarin de toepassing van de kennis centraal staat, kan op maat worden ingespeeld op de kennisbehoeften op dat moment en beklijft de kennis ook beter in de praktijk. Door de opgelopen tekorten in budgetten/menskracht de afgelopen jaren hebben professionals in de jeugdsector amper de tijd en gelegenheid voor reflectie op en implementatie van nieuwe kennis en inzichten. Met de boven beschreven aanpak hopen we tegemoet te kunnen komen aan de leerbehoeften van de professionals met een minder belastende en eigentijdse manier van implementatie van nieuwe kennis.

Kenmerken

Projectnummer:
737100001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K.L.R. Logghe
Verantwoordelijke organisatie:
Parnassia Groep