Mobiele menu

The long run - short run efficiency paradox in health care

In een economische evaluatie wordt er meestal vanuit gegaan dat de kosten en effecten bij uitbreiding of inkrimping van concurrerende zorgalternatieven proportioneel toe- of afnemen. In de praktijk is dit echter vaak niet het geval, vooral op de korte termijn. Op dergelijke korte termijn verliezen worden beleidsmakers en managers in de zorg via economische evaluaties zelden voorbereid. Voor deze laatsten zou dit een reden kunnen zijn af te zien van implementatie van een in essentie kosteneffectieve innovatie.

Op dit moment worden korte termijn effecten niet of nauwelijks meegenomen in kosten-effectiviteitsanalyses. Zodoende levert de economische evaluatie een minder nauwkeurige schatter van doelmatigheid op. Om deze belangrijke lacune te vullen zullen algoritmen ontwikkeld worden die een kwantitatieve onderbouwing leveren van korte termijn inefficienties tijdens en na implementatie van een nieuwe technologie. Verder kunnen de algoritmen gebruikt worden om implementatiestrategieën te ontwikkelen die een optimaal starttijdstip en optimale snelheid van implementatie stimuleren.

Producten

Titel: Economic barriers to implementation of innovations in health care: Is the long run–short run efficiency discrepancy a paradox?
Auteur: Eddy M.M. Adang, Michel Wensing
Magazine: Health Policy

Verslagen


Eindverslag

In een economische evaluatie wordt er meestal van uit gegaan dat de kosten en effecten bij uitbreiding of inkrimping van programma’s proportioneel toe- of afnemen (constant returns to scale). In de praktijk blijkt dat echter niet altijd zo te zijn, zeker niet op de korte termijn. Zo liggen meer dan 80% van de kosten van ziekenhuizen op de korte termijn vast of kunnen die kosten slechts met flinke additionele investeringen worden vrij gemaakt. Dit betekent dat besparingen bij de introductie van een nieuw programma, die op grond van een economische evaluatie zijn berekend, in de praktijk vaak niet op korte of zelfs middellange termijn kunnen worden gerealiseerd. Ditzelfde geldt ook voor effecten als er een complex leerproces aan ten grondslag ligt. Beleidsmakers en managers worden op grond van economische evaluaties bijna nooit voorbereid op dergelijke tegenvallers.Nu zijn de eersten wellicht vooral geïnteresseerd in de lange termijn (maatschappelijk perspectief),maar managers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van programma’s zouden wellicht willen afzien van introductie van een kosten-effectieve technologie wanneer de budgetconsequenties onvoldoende in kaart zijn gebracht door middel van een economische evaluatie.
Dit project ontwikkelt wiskundige algoritmen die de korte termijn mee modelleren in de economische evaluatie in de gezondheidszorg en hierdoor de implementatie beslissing economisch beter ondersteunen. Hierbij is expliciet in het model en de randvoorwaarden rekening gehouden met leereffecten, schaalnadelen door technologieën die naast elkaar opereren, vaste productiefactoren, en budgetrestricties. Bovendien is een wiskundig algoritme ontwikkelt dat informatie over het optimale adoptietijdstip van een kosten-effectieve innovatie kan aanreiken aan de beslisser(s). Dit laatste algoritme faciliteert de adoptie beslissing middels economische argumenten.

Bij een innovatie in de gezondheidszorg wordt een gunstige kosten-effectiviteitsratio steeds meer als voorwaarde voor opname in het zorgpakket gezien. Echter een gunstige ratio garandeert geen succesvolle implementatie noch dat de geanticipeerde welvaartswinsten volledig geinternaliseerd kunnen worden. Uitgangspunt van dit project is dat de verklaring hiervoor wordt gezocht in de discrepantie tussen korte termijn doelmatigheid en lange termijn doelmatigheid. Hierbij speelt de benutting van capaciteit (schaal voor en nadelen)een belangrijke rol. Dit project beoogd een algoritme te ontwikkelen dat ondersteuning biedt bij de ontwikkeling van implementatie strategieen die de discrepantie tussen kort en lange termijn doelmatigheid verkleinen. Tevens zullen strategieen die hier potentieel succesvol in zijn gesuggereerd worden. Onderzoeksdoel(en): Onderzoeken in hoeverre het investeringsbeslissingsproces in kosten-effectieve innovaties myopisch (een sterke focus op de korte termijn) is en welke (economische)prikkels dit versterken waardoor op korte termijn inefficienties kunnen optreden ten gevolge van een slechte benutting van schaalgrootte, cq. capaciteit bij de invoering van een nieuwe technologie. Ontwikkelen van een algoritme om de waarschijnlijkheid en de mate van mogelijke korte termijn verliezen bij de implementatie van innovatieve medische technologieën ten gevolge van een slechtere benutting van schaalgrootte of capaciteit, te bepalen. Studie opzet: Deze behelst 6 fasen. Fase 1 een vragenlijst en een zogenaamd discreet keuze experiment gericht op personen verantwoordelijk voor het investeringsproces in zorgorganizaties. Fase 2 secundaire data verzameling en definitieve selectie technologieen. Fase 3 en 4 van het onderzoek behelzen primaire (niet patient gebonden) dataverzameling. Fasen 5 en 6 is de synthese en het bouwen van een voorspellend algoritme. studiepopulatie / databronnen: empirie op basis van het discreet keuze model en vragenlijst, systematisch literatuur onderzoek, interviews, Delphipanel technieken en bestaande databestanden zoals bijvoorbeeld Prismant, INAHTA en locale organisatie bestanden. uitkomstmaten en procesindicatoren: respons op discrete keuze experiment, aard van de productieprocessen (vast, semi-variabel, variabel), kosten, kwaliteit van zorg indicatoren, volumina van productie, prestatie indicatoren, wijze van governance en hoe investeringsbeslissingen tot stand komen binnen een zorgorganisatie (strategisch, financierbaarheid etc.). data analyse: systematisch literatuuronderzoek, case research, discreet keuze model, regressietechnieken, data envelopment analyse. tijdpad: 36 maanden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
1708830019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. E.M.M. Adang
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc