Mobiele menu

LVB en NAH in het vizier HOE MEE NL HAAR REGIO’S KAN ONDERSTEUNEN BIJ UITVOEREN VAN HET PROJECT: “HET HERKENNEN VAN NAH EN LVB BIJ PERSONEN MET VERWARD GEDRAG”

Projectomschrijving

Voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bestaat geen ‘database’ welke de psychiater van dienst in kan zien. In sommige gevallen is een diagnose LVB nooit gesteld. Toch kan het zijn dat deze mensen in contact komen met politie/justitie/GGz, bijvoorbeeld omdat zij worden aangemerkt als mensen met verward gedrag. Met dit project willen wij zorgen dat in dit geval ook de diagnose LVB of NAH in het vizier komt.

Doel

MEE NL ondersteunt de 20 regionale MEE-organisaties bij het opzetten van de regionale projecten rondom mensen met LVB en NAH binnen de doelgroep mensen met verward gedrag. Uitgangspunt is een aansluiting van de reguliere dienstverlening van de MEE-organisatie (individuele cliëntondersteuning, inbreng wijkteams, projecten) met de 9 bouwstenen, zoals deze zijn opgesteld en geformuleerd door het aanjaagteam.

Werkwijze

MEE NL ontwikkelt basis producten welke de regionale MEE-organisaties, al dan niet aangepast aan de regionale situatie, kunnen inzetten en uitvoeren.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Producten

MEE NL wil, vanuit haar rol als ondersteuner van de 20 regionale MEE-regionale organisaties, een actief bijdrage leveren aan de genoemde problematiek. Wij doen dit door basis producten te ontwikkelen welke zij, al dan niet aangepast aan de regionale situatie, kunnen inzetten en uitvoeren. Het gaat om de volgende producten:
  • Het doen van een inventarisatieonderzoek naar praktijkvoorbeelden. Hoe komt justitie en politie nu aan informatie in crisissituaties of situaties rond onterechte detentie wanneer het mensen met verward gedrag met NAH of LVB betreft? Welke rol spelen bestaande professionals uit het sociaal domein en/of wijkgericht werk hierbij?

    Resultaat: De inventarisatie bevestigt dat er een tekort aan kennis is over de doelgroepen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en aan handelingsperspectieven voor professionals bij de aanpak van verwarde personen. Aanvullend is gebleken dat deze kennisbehoefte ook geldt voor kennis over mensen met autisme (ASS). Men is onvoldoende bekend met beschikbare screeningsinstrumenten. Voor kennisontwikkeling is behoefte aan het faciliteren van onderling contact tussen collega's binnen en buiten de organisatie.
  • Ontwikkelen training voor politie/justitie/GGZ over herkennen van en omgang met LVB en NAH. Belangrijk onderdeel van deze training zal zijn het in de praktijk toepassen van screeningsinstrumenten voor het vaststellen van (vermoedens) van LVB en NAH. Maar ook: hoe kunnen professionals uit het sociaal domein en/of wijkgericht werk justitie/politie en GGZ hierbij helpen.

    Resultaat: We hebben een training ‘Herkennen van en omgaan met LVB en NAH’ ontwikkeld voor o.a. politie en justitie. Deze training is gereed. Voor informatie kunt u een mail sturen naar info@meenl.nl.
  • Opstellen van aanbevelingen voor de MEE-regio’s wanneer deze een pilot willen ontwikkelen  ter verbetering van deze informatievoorziening en wederzijdse ondersteuning van wijkteams en justitieketen voor mensen met LVB en NAH. Hierin zullen ook een overzicht van opvangmogelijkheden en eventuele beschikbaarheid en financiële drempels inzichtelijk gemaakt worden voor politie/justitie en GGZ, waardoor toeleiding eenvoudiger wordt.

    Resultaat: We hebben MEE-organisaties geadviseerd en begeleid bij lokale subsidieaanvragen gericht op het versterken van de aanpak rondom Verwarde personen met LVB, NAH en/of ASS

Verslagen


Eindverslag

Ons project bestond uit drie onderdelen:
1. Een inventarisatie naar praktijkervaringen
Uit onze inventarisatie wordt bevestigd dat er in brede zin een groot tekort aan kennis is over de doelgroepen mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en aan handelingsperspectieven voor professionals. Er wordt veel verwacht van sociale wijkteams, maar men is vaak niet overtuigd dat die in staat zijn die verwachtingen waar te maken. Aanvullend is gebleken dat deze kennisbehoefte ook geldt voor kennis over mensen met autisme (ASS). Men is onvoldoende bekend met al beschikbare screeningsinstrumenten.De netwerkrelaties tussen sociaal domein aan de ene kant en politie en ambulancepersoneel aan de andere kant bestaan bijna niet, terwijl hier wel de meerwaarde van wordt gezien.
Voor kennisontwikkeling is vooral behoefte aan het faciliteren van onderling contact tussen collega's binnen en buiten de organisatie.
2. We hebben een training Herkennen van en omgaan met LVB en NAH ontwikkeld voor o.a. politie en justitie.
3. We hebben MEE-organisaties geadviseerd bij lokale aanvragen gericht op het versterken van de aanpak rondom Verwarde personen met LVB, NAH en/of ASS.

Samenvatting van de aanvraag

LVB EN NAH IN HET VIZIER Hoe MEE NL haar regio’s kan ondersteunen bij het uitvoeren van het project: “Herkennen van met NAH en LVB bij mensen met verward gedrag. MEE NL wil vanuit haar ideaal van een inclusieve samenleving, een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit, een bijdrage leveren aan de situatie van personen met verward gedrag en dan in het bijzonder voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). MEE is actief op landelijk en regionaal niveau. De 20 regionale MEE-organisaties werken samen met regionale partners om op lokaal niveau inclusie te bevorderen. Datzelfde doet MEE NL op landelijk niveau. Met dit project wil MEE NL de regionale MEE-organisaties ondersteunen bij het opzetten van de regionale projecten rondom mensen met LVB en NAH binnen de doelgroep mensen met verward gedrag. Uitgangspunt is een aansluiting van de reguliere dienstverlening van de MEE-organisatie (individuele cliëntondersteuning, inbreng wijkteams, projecten) met de 9 bouwstenen zoals deze zijn opgesteld en geformuleerd door het aanjaagteam. MEE NL neemt in dit project een leidende rol in het voorbereiden van dit project voor de leden (de MEE-organisaties). Deze rol nemen wij niet doorgaans; de leden functioneren als autonome organisaties. Echter, er bereikten ons zoveel signalen rondom de urgentie van dit thema dat wij hebben besloten dit project centraal op te pakken en opschaling te stimuleren om hiermee te voorkomen dat iedereen zijn “eigen” wiel uit zou gaan vinden. Voor mensen met LVB en NAH bestaat geen “database” welke de psychiater van dienst in kan zien. In sommige gevallen is een diagnose LVB nooit gesteld, Toch kan het zijn dat deze mensen in contact komen met politie/justitie/GGZ bijvoorbeeld omdat zij worden aangemerkt als mensen met verward gedrag, Met dit project willen wij zorgen dat in dit geval ook de diagnose LVB of NAH in het vizier komen. Het gaat om de volgende producten: -Het doen van een inventarisatie onderzoek naar praktijkvoorbeelden. Hoe komt justitie en politie nu aan informatie in crisissituaties of situaties rond onterechte detentie wanneer het gaat om mensen met verward gedrag met NAH of LVB? Welke rol spelen bestaande professionals uit het sociaal domein en/of wijkgericht werk hierbij? - Ontwikkelen training voor politie/justitie/GGZ over herkennen van en omgang met LVB en NAH, Belangrijk onderdeel van deze training zal zijn het in de praktijk toepassen van screeningsinstrumenten voor het vaststellen van (vermoedens) van LVB en NAH. Maar ook: hoe kunnen professionals uit het sociaal domein en/of wijkgericht werk justitie/politie en GGZ hierbij helpen. -Opstellen van aanbevelingen voor de MEE regio’s wanneer deze een pilot willen ontwikkelen ter verbetering van deze informatievoorziening en wederzijdse ondersteuning van wijkteams en justitieketen voor mensen met LVB en NAH. Hierin zullen ook een overzicht van opvangmogelijkheden en eventuele beschikbaarheid en financiële drempels inzichtelijk gemaakt worden voor politie/justitie en GGZ waardoor toeleiding eenvoudiger worden. STAKEHOLDRS “Wat goed om dit integraal op te pakken, wij merkten in de praktijk dat we een heleboel kennis en informatie misten!” Voormalig burgemeester Renkum, de heer J. P. Gebben. “ Onze hulpverleners op de ambulance vragen zich wel eens af, snapt deze persoon mij wel? Maar meer dan het nog eens uitleggen kunnen ze niet doen”. Veiligheidsregio Gelderland Midden “Als pilot organiseren wij trainingen voor o.a. agenten over LVB en NAH. In de trainingen gaat er een wereld open voor agenten. Ze hebben allemaal gelijk een casus in gedachten waarvan ze nu denken dat het om een persoon met LVB of NAH ging. Soms best confronterend voor hen”. Consulent MEE Zuid-Holland Noord “Ik wil graag gebeld worden tijdens mijn avonddiensten door een politieman met een vraag over een persoon met verward gedrag. Ook als ik de patiënt niet ken. Vanuit mijn jarenlange ervaring kan ik telefonisch een heleboel verduidelijken. Het is namelijk vaak helemaal niet zo ingewikkeld, je moet het alleen even vragen”. Rolien Vervoort, Orthopedagoog Jan Pieter Heije. Deze stakeholders zullen wij bij het project betrekken middels een stuurgroep. De stuurgroep komt 2 x bij elkaar en zal bestaan uit bovengenoemde personen, maar ook uit vertegenwoordigers van de Hersensstichting en Kenniscentrum LVB en vertegenwoordigers van ouder- en patiëntenverenigingen. HET PROJECT IS GESLAAGD ALS: -er een duidelijk overzicht is van het huidige aanbod, het functioneren hiervan en behoefte van alle potentiele gebruikers - er een training is ontwikkeld die uitgezet en daar waar nodig aangepast kan worden voor alle regio’s. - men weet de checklist screening LVB te vinden en in te zetten - er is een checklist screening NAH en men weet deze te vinden en in te zetten - professionals uit de wijk en politie/justitie kennen elkaar en weten elkaar te vinden indien nodig

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020030
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.T. Blom
Verantwoordelijke organisatie:
MEE NL

Contactgegevens

Auke Blom (MEE NL)
a.blom@mee.nl
030 236 37 07
 

Rol MEE NL

MEE NL neemt in dit project een leidende rol in het voorbereiden van dit project voor de leden (de MEE-organisaties). Deze rol nemen wij niet doorgaans; de leden functioneren als autonome organisaties. Echter, er bereikten ons zoveel signalen rondom de urgentie van dit thema dat wij hebben besloten dit project centraal op te pakken en opschaling te stimuleren om hiermee te voorkomen dat iedereen zijn ‘eigen’ wiel uit zou gaan vinden.