Mobiele menu

LVB in het vizier; adequaat omgaan met (problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen

Projectomschrijving

Middelengebruik door mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) leidt vaak tot problemen, waaronder gedrags- en sociale problemen en verslaving. Om hier adequaat mee om te gaan moeten ondersteuners over de juiste kennis en aanpakken/methodieken beschikken. Nog steeds is er sprake van handelingsverlegenheid bij professionals en instellingen in het omgaan met middelengebruik door cliënten.

Niet alle (nieuwe) kennis en methoden die ontwikkeld zijn op het gebied van middelengebruik, hebben hun weg al gevonden naar de alledaagse praktijk van de gehandicaptensector en de verslavingszorg.

Leidraad

Met dit project wordt hoogwaardige kennis verzameld, gewogen en gebundeld rondom (problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Dit leidt tot ingrediënten voor een professionele leidraad ‘goede zorg en ondersteuning voor mensen met LVB’.
 

Producten

Titel: LVB in het vizier; adequaat omgaan met problematisch middelengebruik
Auteur: Mariët van der Molen

Verslagen


Eindverslag

LVB in het vizier; adequaat omgaan met problematisch middelengebruik

Dit deelproject onder de vlag van ‘Gewoon Bijzonder’ was gericht op het verkrijgen van een overzicht van zowel de beschikbare kennis en de kennisbehoefte ten aanzien van problematisch middelengebruik (alcohol en drugs) bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zowel zorgprofessionals uit de LVB-zorg en verslavingszorg en familieleden/bekenden van mensen met een LVB en problematisch middelengebruik zijn betrokken.

In totaal hebben 182 respondenten een online vragenlijst ingevuld, waaronder 76 begeleiders, 72 gedragsdeskundigen/behandelaren, 22 professionals uit het sociaal domein, 7 managers/stafleden, 3 familieleden/vrienden/kennissen en 2 onderzoekers/ medewerkers kenniscentra. Het grootste gedeelte van de respondenten (65%) is afkomstig uit de zorg en ondersteuning voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. In de vragenlijst kon men onder andere aangeven welke informatiebronnen men gebruikt bij de zorg en ondersteuning van mensen met een LVB en problematisch middelengebruik en welke kennisbehoefte er is ten aanzien van de zorg en ondersteuning van deze kwetsbare groep mensen.

Uit de antwoorden die door de diverse geledingen gegeven is, blijkt dat gebruik gemaakt wordt van een grote verscheidenheid aan informatiebronnen. Als informatiebron worden vooral genoemd: Collega’s, protocollen/richtlijnen, ondersteuningsplannen, interne scholing/training, methodieken en vakliteratuur. De adviezen van de drie grootste groepen respondenten, allen professionals, zijn te categoriseren in vier thema’s:
1. Werk samen met andere professionals; collega’s zowel van binnen de eigen organisatie als van de andere sector (LVB zorg met de verslavingszorg en andersom);
2. Werk samen met de cliënt en leer hem goed kennen;
3. Geef voorlichting over en bied behandeling voor problematisch middelengebruik;
4. Zorg dat je kennis hebt over enerzijds wat een lichte verstandelijke beperking betekent voor je communicatie en bejegening/behandeling, en over anderzijds over de herkenning en aanpak van problematisch middelengebruik.

De helft van de respondenten geeft aan te weinig kennis te hebben om adequate zorg en ondersteuning aan mensen met een LVB en problematisch middelengebruik te kunnen geven. Het gaat dan om vrijwel dezelfde thema’s als die waar respondenten adviezen over gegeven hebben: samenwerking, omgang met de cliënten, en kennis over middelen en begeleiding/behandeling.

De resultaten van dit onderzoek zijn richtinggevend voor acht aanbevelingen voor het voorbereiden en inrichten van fase 2 van ‘LVB in het vizier; Adequaat omgaan met problematisch middelengebruik’. Deze aanbevelingen zijn:
1. Organiseer en faciliteer samenwerking tussen de LVB- en verslavingszorg;
2. Stimuleer het delen van kennis, met aandacht voor onderscheiden inhoudelijke accenten;
3. Richt een laagdrempelige vindplaats van actuele kennis in;
4. Ontwikkel een interactieve plek voor het delen van ervaringen en kennis(vragen);
5. Bundel actuele aankondigen van cursussen en congressen op het gebied van middelengebruik bij mensen met een LVB;
6. Bewerkstellig een actieve en stimulerende rol van het bestuur/management;
7. Inventariseer bij cliënten met een LVB en problematisch middelengebruik wat zij nodig hebben;
8. Streef naar een evidence-based practice in de behandeling van middelengebruik door mensen met een LVB.

Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding en Probleemstelling Voor veel Nederlanders hoort middelengebruik erbij, vooral het drinken van alcohol. Uit onderzoek blijkt dat ook mensen met een verstandelijke beperking alcohol en andere middelen gebruiken. Vooral degenen met zwakbegaafdheid (ZB) of een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij komen echter relatief vaak in de problemen door hun alcohol- of drugsgebruik. Zowel de gehandicaptensector als de verslavingszorg schieten tekort in de preventie en zorg en ondersteuning voor deze groep. We constateren dat bestaande hierover kennis veelal gefragmenteerd en zeker niet overal en in de juiste vorm beschikbaar is. Zoals de titel al aangeeft wil dit project eraan bijdragen dat mensen met LVB met problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen’ meer in het vizier komen, kennis en kennisvragen meer worden gedeeld om zo de kwaliteit van hun ondersteuning en bestaan te verbeteren. Plan van aanpak De aanpak van is gericht op het bij elkaar brengen van de juiste ingrediënten voor kennissynthese. De uitwerking kent vier stappen, met een palet aan resultaten: Stap 1 Richten en inrichten Organiseren van breed draagvlak en betrokkenheid bij het project van praktijk en beleid en actieve deelname stimuleren. Relevante platforms als Landelijk Kenniscentrum LVB en het Trimbos Instituut zijn betrokken. Stap 2 Ophalen van vragen en kennis Actief ophalen van kennis, behoefte en vragen uit praktijk en wetenschap via meerdere on- en offline instrumenten, ten behoeve van een breed samengesteld en state of the art dossier met beschikbare kennis rondom mensen met LVB met (problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen. Stap 3 Kennissynthese Synthese, die leidt tot effectieve matching van kennisvragen/leemtes met aanbod en input voor de vervolgfases van Gewoon Bijzonder. Invulling van de contouren van een professionele leidraad op basis van verzamelde kennis uit stap 1. Stap 4 Oogstbijeenkomst Oogstbijeenkomst, bedoeld om de opbrengsten te kunnen vertalen in prioriteiten voor de vervolgfases van Gewoon Bijzonder en als middel om ontstane dwarsverbanden tussen domeinen en tussen onderzoek en praktijk te beklinken. Beoogd resultaat en borging In de projectresultaten is een onderscheid te maken: Output (Producten) 1) Ingrediënten voor een professionele leidraad ‘goede ondersteuning van mensen met LVB met (problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen’ (een overzicht van kennisbronnen, vindplaatsen en kennisvragen). 2) Vraagarticulatie op problematiek, gerelateerd aan de LVB doelgroep, die vragen om kennisdeling en/of doorontwikkeling. Resultaat: 1) Ontwikkelagenda voor fase 2. 2) (doorontwikkeling van de) Methodiek voor het verzamelen, wegen en bundelen van LVB kennis die bij volgende thema’s op het Kennisplein kan worden ingezet. 3) Professionals en andere betrokkenen delen hun kennis en kennisvragen over LVB in relatie tot (problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen (inzicht en beweging). 4) Versterking van het LVB kennisnetwerk. De professionele leidraad die in het vervolgproject (fase 2) wordt ontwikkeld wordt uiteindelijk geborgd door inbedding in het landelijk kwaliteitskader. Samenwerking en communicatie Uitvoering van het project vindt plaats op het Kennisplein Gehandicaptensector. Er zal in ieder geval worden samengewerkt met het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Trimbos-instituut. Ten aanzien van de LVB doelgroep zijn met deze partners reeds veel relevante netwerken in beeld. In de communicatie wordt aangesloten bij de aanpak en het bereik dat het Kennisplein Gehandicaptensector reeds heeft opgebouwd. In het project wordt aanvullend hierop een (LVB-specifieke) content- en communicatiestrategie uitgewerkt, die leidt tot meer awareness en bereidheid in het werkveld om actief kennis aan te leveren en te delen LVB cliënten in relatie tot (problematisch) middelengebruik en (vermoedens van) een stoornis in het gebruik van middelen . Op deze manier wordt gewerkt aan de bovenliggende ambitie binnen Gewoon Bijzonder om te komen tot een duurzame kennisinfrastructuur voor de sector.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845003005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. H. Hilair
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans