Maak de burger Meester in Hilversum

Projectomschrijving

‘Maak de burger meester’ in Hilversum.

Hoe kunnen we samen zorgen dat in Hilversum de grote en groeiende groep ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven? Met de wens van ouderen als vertrekpunt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen, met ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften.

Het doel van het programma ‘Maak de Burger Meester’ is ouderen te helpen op eigen kracht en regie zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, zo nodig met ondersteuning en zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften, in een sociale omgeving en in goede gezondheid. 

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe breng je al die partijen samen die zich bezig houden met zorg en ondersteuning van ouderen, hoe zorg je dat zij elkaar begrijpen en gebruik kunnen maken van elkaars kennis en mogelijkheden. 

Verslagen

Eindverslag

Maak de Burger Meester – een vraag georiënteerde benadering
In Hilversum hebben verschillende partijen uit het zorg- en welzijnsdomein de krachten gebundeld om zo kwetsbare ouderen optimale en vooral samenhangend ondersteuning te bieden waarbij eigen regie en eigen waarde centraal staan. Het doel is dat zij waar mogelijk zo lang mogelijk zelfstandig, zelfredzaam in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Dat vraagt om een andere, nieuwe benadering van de zorg- en dienstverlening waarbij de vraag van de inwoner vertrekpunt is en vooral gericht is op versterken van de eigen mogelijkheden.
Daarvoor is het nodig dat professionals vanuit zorg- en welzijn andere vaardigheden en werkwijze ontwikkelen en inzetten. Dit staat bekend als Reablement en heeft sterke overeenkomsten met de inzichten vanuit Positieve Gezondheid.

Er is niet direct gekozen in dit programma voor de organisatorische benadering en het implementeren van nieuwe afspraken. De mening was dat verandering vanuit de professionals zelf moet komen en daarvoor is door het Athena Instituut van de VU een zogenaamde ‘Action Learning’ aanpak geïntroduceerd.
Wijkteams en een inhoudelijk team (Valpreventie) hebben gedurende een periode van 9 maanden in een drietal bijeenkomsten aan de hand van een zelf geformuleerde dynamische leeragenda inzichten besproken en verworven. Daarmee zou een basis worden gelegd om dit ook in de praktijk te kunnen brengen en daarbij te leren van de ervaringen met deze aanpak van inwoners.

Gebleken dat de betrokken professionals enthousiast zijn over de nieuwe inzichten en aanpak. Opgemerkt werd dat weliswaar bekende inzichten zijn, maar dat zich door het onderlinge gesprek zich hiervan meer bewust is geworden en zo een goede basis is voor het herformuleren en definiëren van samenwerkingsafspraken.
Een tweede uitkomst is dat men verwacht dat door betere regie en coördinatie vanuit de zorgvraag/ inwoner zal blijken dat het aantal zorgprofessionals dat is betrokken af kan nemen omdat de deskundigheid efficiënter wordt ingezet en het eigen vermogen van de inwoner tegelijk wordt versterkt.

Door de Coronacrisis is het niet mogelijk geweest de leerervaringen in de praktijk te brengen. De intenties en afspraken zijn er om dit in de 2e helft van 2021 opnieuw met elkaar te bespreken en op te pakken waarbij ook nieuwe inzichten en ervaringen die tijdens de Coronacrisis zijn opgedaan worden meegenomen.

Samenvatting van de aanvraag
Programma: ‘Maak de burger meester’ in Hilversum. Door kwetsbare inwoners van Hilversum serieus te nemen in hun zorg en ondersteuningsvraag, te luisteren naar wat voor hen belangrijk (en nodig) is biedt hen weer de kans actief te zijn in de samenleving en andere inwoners als vanouds te ‘ontmoeten’. Dat is geen eenzijdige verwachting, het vraagt voor zowel betrokken inwoners, als zorg- en dienstverleners een andere attitude in de benaderingswijze van de vraag, maar ook in de visie op zorg en dienstverlening in het algemeen. Met deze subsidieaanvraag wil het samenwerkingsverband aan de hand van twee thema’s onderzoeken hoe bij zorg- en dienstverleners die andere attitude te bereiken en wat dit betekent in voor de zorg- en dienstverlening zelf als de inwoner hier meer centraal in komt te staan. Dit is ingegeven vanuit een studiereis gehouden naar Denemarken (Esbjerg) om daar kennis te nemen van een effectieve vraag- en persoonsgerichte aanpak. Hieruit zijn een aantal succesfactoren zichtbaar geworden die ook in Hilversum goed te implementeren zijn en waarover in grote lijnen consensus bestaat. Deze factoren zijn: - Alle professionals hanteren een overeenkomstige benadering (en uitgangspunten) om in gesprek te gaan met de cliënt/ patiënt. We noemen dit ‘De andere vraag’. Het komt erop neer dat inzicht ontstaat wat de cliënt/ patiënt aangeeft nodig te hebben om weer zelfstandig, zelfredzaam en tevreden te kunnen zijn - Professionals stemmen het aanbod af op basis van wat ‘nodig’ en niet wat alleen vanuit professioneel oogpunt gewenst of noodzakelijk is. - De combinatie van de uitgangspunten van Positieve Gezondheid (een beter inzicht in de eigen situatie) en benaderingswijze van professionals, gecombineerd met de inzichten uit het Deense coördinatiemodel bieden een krachtig en vooral herkenbaar vertrekpunt voor versterking van de samenwerking in de wijk. Het praktische thema Valpreventie biedt hiervoor een mooie kapstok. Inhoudelijk is dit de afgelopen jaren inhoudelijk goed uitgewerkt en is er geen discussie over het nut en de kwaliteit ervan. Valpreventie is echter niet alleen een aanbod dat door een enkele zorgverlener wordt uitgevoerd. Het is een multidisciplinair proces van signalering tot en met de ervaring van de inwoner dat deze zich veiliger voelt in en buitenshuis. Dat vraagt om een gezamenlijk bewustzijn, onderling begrip en kennis van elkaar. Wat daarvoor nodig is en hoe je samen dit ‘leer- en ervaringsproces’ doorloopt willen we het komende jaar onderzoeken. De ervaring hieruit kunnen van groot belang zijn om binnen de samenwerking op andere thema’s toe te kunnen passen. Het tweede thema is fundamenteler en raakt de totale samenwerking van de samenwerkingspartners in de aanpak van de ouderenzorg in Hilversum. Met elkaar zijn we op zoek naar een andere aanpak waarbij het besef is dat een ‘kanteling’ nodig is van ‘aanbod’gericht naar ‘vraag’gericht. Dat staat in het algemeen haaks op hoe organisatie en financiering van de diverse organisaties plaatsvindt. In de dagelijkse praktijk waarbij zorg- en dienstverleners actief samenwerking geeft dat belemmeringen omdat een gemeenschappelijk focus op de vraag en het samen keuzes maken daarin ontbreekt. Met deze subsidie wil het samenwerkingsverband laten onderzoeken welk leerproces zorg- en dienstverleners kunnen doorlopen om door de lijnen heen met elkaar op één lijn te komen in twee tot drie teams die in de verschillende wijken, in en rond gezondheidscentra werkzaam zijn. Met de ervaringen hieruit kunnen we ook op andere plaatsen de kennis aan andere teams overdragen. Het Athena Instituut van de VU is gevraagd het samenwerkingsverband hierbij te begeleiden door het uitvoeren van een actieonderzoek. Dit onderzoek is volledig geïntegreerd in het proces. Het project start op 1 juli 2019 en loopt tot 30 juni 2020.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639521911
Looptijd:
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Scholten BSc
Verantwoordelijke organisatie:
MTS GEZ Casa Cura