Maatschappelijke Ervarings Tijd (MET)

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren werken samen met lokale (jeugd)organisaties en het bedrijfsleven. De jongeren hebben in deze proeftuin de regie; ze hebben een prominente rol in het vormgeven, uitvoeren, monitoren en evalueren van de proeftuin. Ze worden hierbij ondersteund door professionals en hbo-studenten. De basis is in elke regio hetzelfde, maar het accent en de invulling verschillen per regio, omdat de jongeren zelf bepalen hoe de invulling er concreet uit gaat zien. Met een landelijke stuurgroep (met jongeren), een klankbordgroep (met professionals), drie landelijke MDt-festivals en een interactieve monitor volgen de jongeren en de betrokken organisaties de ontwikkelingen in de regio’s op de voet. Ze wisselen ervaringen uit, stellen plannen bij en zorgen voor een haalbare overdracht van werkwijzen en resultaten. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Met deze proeftuin krijgen ‘kwetsbare’ jongeren een steun in de rug om positieve ervaringen op te doen. Daarmee krijgen ze meer verbinding met de maatschappij, ze ontwikkelen zich persoonlijk en  creëren zo betere kansen voor hun toekomst. 

  • Voor de deelnemende organisaties en bedrijfsleven

Door samen te werken met kwetsbare jongeren gaan bedrijven en organisaties de unieke inzet van deze jongeren meer waarderen. Organisaties hebben dus niet alleen profijt van de inzet van deze jongeren, maar zij dragen ook op een praktische wijze bij aan hun inclusie in de samenleving. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen kwetsbare jongeren gestimuleerd worden om zich nog meer maatschappelijk in te zetten, en op welke wijze kunnen we de MDt voor hen het beste vormgeven?
  • Welke externe factoren (beloning, houding professionals, enzovoorts) zijn belemmerend dan wel bevorderend voor de inzet van deze jongeren? En hoe kunnen we deze factoren borgen? 
  • Welke (kwalitatieve) voor- en nadelen ontstaan wanneer jongeren zelf de MDt vormgeven, uitvoeren en evalueren? 
  • Wat is nodig om de resultaten van de proeftuin overdraagbaar te maken?

Doelgroep 

Kwetsbare jongeren, zoals licht verstandelijk beperkte jongeren, voortijdig schoolverlaters, vluchtelingjongeren en jongeren uit de jeugdhulp

Regio’s

Oss, Hoogeveen, Amsterdam, Almere

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Een derde van de Nederlandse jongeren doet wel eens “vrijwilligerswerk” - het is namelijk niet de term die de meeste jongeren gebruiken, of zelfs passend vinden, om hun (maatschappelijke en onbetaalde) inzet voor andere te benoemen en te typeren - dus beter gezegd: ze zijn gewoon maatschappelijk actief in de samenleving, in de straat, in de wijk, in de stad in Nederland. Het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd (verder: MDt) biedt kansen om te experimenteren met “vrijwilligerswerk” op een innovatieve manier. Het projectteam ziet het als een kans om inclusie van jongeren in de samenleving in de praktijk vorm te geven en grijpt de ontwikkelmogelijkheid aan om een aanbod voor MDt te ontwikkelen voor, met en voor de meest kwetsbare jongeren. In onze proeftuin hebben kwetsbare jongeren de regie. Het is dus niet zo dat aan jongeren wordt gevraagd advies te geven over plannen die door volwassenen (de projectpartners) worden bedacht, maar kwetsbare jongeren zelf zullen de MDt vormgeven, uitvoeren, monitoren en evalueren. Zij worden hierbij op maat begeleid – door professionals, met langjarige ervaring, maar ook door studenten van het HBO. De combinatie kwetsbare jongeren en een participatieve aanpak kan ‘out of the box’ en onverwachte invulling van MDt opleveren, echter wel binnen de kaders die het programma stelt. Ook verwachten we dat de begeleidingsbehoeften van kwetsbare jongeren anders zullen zijn dan van ‘gemiddelde jongeren’. Het doel van deze proeftuin is om kennis en ervaring op te doen over werkende en belemmerende factoren voor MDt voor kwetsbare jongeren die door kwetsbare jongeren zelf (participatief) is vormgegeven. De drie vragen die leidend zijn voor de inhoudelijke invulling en methodische aanpak van de proeftuin, zijn: 1. Hoe kunnen kwetsbare jongeren gestimuleerd worden om zich nog meer maatschappelijk in te zetten, en op welke wijze kan de maatschappelijke diensttijd voor hen het beste vormgegeven worden? 2. Welke belemmerende en versterkende factoren in de samenleving (houding professionals, netwerk, toegang, wet- en regelgeving, beloning/opbrengst) worden door jongeren ervaren om te komen tot (meer) vrijwillige inzet; en op welke wijze kunnen deze factoren ten gunste worden gebogen ten bate van de ontwikkeling van MDt? 3. Welke rol speelt het participatieve proces in dit geheel, welke voor- en nadelen heeft het als kwetsbare jongeren zelf MDt vormgeven, uitvoeren en evalueren (met begeleiding)? We gaan wel het proces aan om van a naar b te komen, onder aansturing en invulling van jongeren zelf. Hierbij zullen we de specifieke expertise van Stichting Alexander en projectpartners (hogeschool Windesheim, regio’s/gemeenten Almere, Amsterdam, Rotterdam, Hoogveen en Oss en Movisie; plus een diversiteit aan uitvoerende lokale partners) inzetten, qua aanpak, methodieken en ondersteuning en in samenwerking met relevante netwerkcontacten in NL. We gaan ervoor zorgen dat de ervaringen met en de resultaten van de proeftuin na afronding overdraagbaar zijn naar andere regio’s. We creëren een proeftuin in 5 verschillende regio’s, dichtbij de jongeren zelf. Hiervoor wordt samengewerkt met een diverse lokale uitvoerende (jeugd)organisaties en uiteraard met jongeren zelf. De basis is in elke regio hetzelfde, namelijk: volledig participatief, qua proces van opbouw en uitvoering overal hetzelfde. Het accent en de invulling zal in iedere regio wel verschillen, omdat de jongeren zelf aangeven hoe de invulling eruit gaat zien en er wordt aangesloten bij en samengewerkt met de (lokale) structuren en partijen, iedere regio heeft zo zijn maatschappelijke mogelijkheden en - netwerken. Dit betekent dus dat in de ene regio op aangeven van jongeren wordt gewerkt vanuit bijvoorbeeld inzet ervaringsdeskundigheid, en bij de andere regio vanuit de jeugdhulp, sociaal cultureel werk, onderwijs, vluchtelingjongeren, LVB-jongeren, etc, of een combinatie van deze doelgroepen, c.q. sociale domeinen. Maximale aansluiting – met de ambitie out-of-the- box te gaan - vergroot de haalbaarheid en het leereffect. “Zou mooi zijn als bedrijven, directeuren samen iets gaan doen. Vrijwilligers werk tussen directeur + iemand die het moeilijk heeft gehad. Vaak grote afstand, als je die twee laat samenwerken op simpele dingen dan zie je dat er meer toenadering komt en meer begrip”, aldus één van de jongeren die feedback heeft gegeven op ons plan.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001112
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.A.J. Rutjes
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Alexander