Mobiele menu

MDT 026

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

In 78 dagen beleef je de tijd van je leven! Daarvoor staat het MDT-project van de gemeente Arnhem. In een groep van 20 jongeren van heel verschillende achtergronden gaan 140 jongeren maatschappelijk meedoen in Arnhem door individueel en samen een bijdrage te leveren, te leren van elkaar en van de stad. Jongeren volgen in dit project een EHBO-cursus en een TINO-training, waarin ze als ‘kennis detective’ op zoek gaan naar nog onbekende informatie, waarin ze leren netwerken en kritisch denken. Als groep starten ze, met begeleiding van professionele jongerencoaches, een MDT-activiteit op. Denk aan een wijkvoetbaltoernooi voor jonge kinderen, een cultuurfestival of een campagne tegen zwerfafval. Ze leren hierbij samenwerken, organiseren en waar hun talenten liggen. Daarnaast volgt iedere jongere 21 weken lang 2 dagen per week een zelfgekozen, individuele MDT bij een maatschappelijke organisatie, bijvoorbeeld in de zorg, bij een museum of bij een sociale onderneming.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Eigen talenten ontdekken, nieuwe vrienden maken, waardevolle ervaringen opdoen, echt verschil maken… Deelnemers komen een stuk rijker uit deze intensieve proeftuin. Ze weten beter wat ze kunnen en willen in hun (werkzame) toekomst. Bovendien hebben ze een EHBO-diploma op zak, een certificaat met hun kwaliteiten en groei en referenties van de vakmensen die ze begeleidden. En dan is er ook nog een chequeboekje met o.a. theatertickets, cultuurvouchers en waardebonnen voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in onze stad.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Dit project geeft de participatie, integratie en maatschappelijke betrokkenheid van jongeren een impuls. Het kan helpen om voortijdig schoolverlaten te verminderen en de doorstroom naar werk te versoepelen. 
Samen met de jongeren wordt aan het einde van het traject gekeken hoe zij de positieve maatschappelijke impact ook na afronding van de MDT 026 kunnen doorzetten. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Welke jongeren hebben het meeste baat bij de maatschappelijke diensttijd?
  • Welk onderdeel van MDT 026 spreekt jongeren het meeste aan?
  • In hoeverre draagt de maatschappelijke diensttijd bij aan de integratie van jongeren en sociale cohesie in de gemeente?
  • In hoeverre draagt de Arnhemse MDT 026 bij aan het participatieniveau van de jongeren in Arnhem?

Doelgroep

Jongeren van 16 tot 27 jaar, uit Arnhem

Gemeente(n)

Arnhem
 

Verslagen


Eindverslag

MDT026 MDT026 in de gemeente Arnhem richt zich op jongeren tussen 17 en 27 jaar die onzeker zijn over hun toekomst op school of op de arbeidsmarkt. Het doel is om hen te helpen bij het ontdekken van hun interesses en vaardigheden en hen te begeleiden bij het vinden van hun pad. Doelgroep en Regio Hoewel het project zich richt op de gemeente Arnhem, blijkt uit de deelnemers dat het project bekend is in de gehele regio. We hebben deelnemers gehad uit alle wijken in Arnhem maar ook uit gemeenten zoals Lingewaard, Overbetuwe, Rheden, Westervoort en meer. Het project richt zich voornamelijk op: - Vroegtijdig schoolverlaters: Jongeren die niet meer op school zitten. - Thuiszitters: Jongeren die niet naar school gaan en over het algemeen niet (wit) werken - Thuisloze jongeren: Jongeren die zwerven zonder vaste verblijf plaats - Jongeren met uitdagingen: Jongeren met persoonlijke uitdagingen voor hunzelf of omgeving (verslavingen, schulden etc.) - Jongeren met een impactvol verleden: Jongeren die dingen hebben meegemaakt waar ze vandaag de dag nog steeds last van ondervinden. - Jongeren die willen groeien en ontdekken: Jongeren in een tussenjaar - Jonge nieuwkomers: Jongeren die nog niet lang in Nederland wonen en geen concreet toekomstbeeld hebben ontwikkeld. Activiteiten De jongeren die aan het project deelnamen, hadden de mogelijkheid om verschillende projecten uit te voeren. Hierbij kan gedacht worden aan projecten waarbij zij sociale impact maken. Voorbeelden van projecten zijn diverse activiteiten die gedaan zijn met asielzoekerscentra, Mantelzorgvereniging, de gemeente, maatschappelijke organisaties en scholen. Zoals het mee ontwikkelen van een campagne voor een Mantelzorgvereniging en inspraakmomenten tijdens politieke avonden. Daarnaast hebben de jongeren ook activiteiten uitgevoerd voeren voor dak- en thuisloze jongeren, bijvoorbeeld door het verzorgen van maaltijden in een park en het bieden van emotionele steun. We hebben kleding ingezameld, een buitenschools programma opgezet, zomerse scholen georganiseerd en evenementen gehouden. Onze initiatieven zijn niet onopgemerkt gebleven. We zijn opgemerkt door de media en zijn meerdere malen gepubliceerd in diverse kranten en uitgezonden op verschillende lokale tv-zenders. Door deze activiteiten werden de jongeren uitgedaagd om buiten hun comfortzone te treden en nieuwe ervaringen op te doen. Ze konden hierdoor ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn en wat hen kan helpen bij het maken van keuzes voor de toekomst. Ze kregen de ruimte om laagdrempelig hun rol te kiezen binnen hun project en te groeien in hun verantwoording. De jongeren kregen niet alleen de kans om deel te nemen aan verschillende activiteiten, maar ook om zich verder te ontwikkelen door middel van diverse trainingen. Hierdoor kregen zij inzicht in onderwerpen zoals loopbaanontwikkeling, verbetering van sociale vaardigheden, effectieve sollicitatietechnieken, begrip van Deep Democracy, versterken van maatschappelijk bewustzijn en emotionele weerbaarheid, en meer.
Bovendien droegen de jongeren door hun werkzaamheden bij aan de integratie van verschillende groepen jongeren in de gemeente. Dit is van groot belang voor de sociale cohesie en het bevorderen van begrip en solidariteit tussen verschillende groepen in de samenleving.

Resultaten In de afgelopen drie jaar hebben meer dan 120 jongeren met succes hun MDT026 traject afgerond. Veel van hen hebben een mooie stap naar school of werk kunnen zetten, terwijl anderen een uitstekend netwerk hebben opgebouwd en veel zijn gegroeid in hun vaardigheden en zelfvertrouwen om verder te gaan. De deelnemers van MDT026 vormden een waardevolle bijdrage voor de samenleving en diverse organisaties. Met hun frisse perspectieven en persoonlijke ervaringen brachten ze unieke inzichten in de organisaties. Ze leerden hun stem en ervaringen in te zetten als kracht om invloed uit te oefenen en ze leerden jongeren uit onze stad te betrekken bij belangrijke doelen en thema’s van samenwerkende organisaties. Een mooi voorbeeld is hoe we bij jongeren meer aandacht hebben gemaakt voor jonge mantelzorgers door met stellingen de stad in te gaan en jongeren te interviewen. Hierdoor konden ze bijdragen aan veranderingen die hard nodig waren voor specifieke groepen in onze samenleving, waardoor onze samenwerkingen en projecten een significante impact hadden. Het was fantastisch dat wij in staat waren om ideeën die al langere tijd bij organisaties op de plank lagen uit te voeren, dankzij onze beschikbaarheid van mankracht. Leerpunten De belangrijkste leerpunten van het project zijn om in samenwerkingen op alle lagen duidelijke afspraken te maken. Dus ook meer tijd te besteden aan de concrete vormgeving van de samenwerking. Ook is het goed om goed in te zoomen op de verwachtingen van jongeren. Wanneer jongeren bijvoorbeeld 2 jaar niet naar school zijn gegaan of hebben gewerkt, kan het intensief zijn om gelijk 3 dagen in de week weer aan de slag te gaan. Een traject op maat of een lichtere variant is dan een passende oplossing.

Samenvatting van de aanvraag

MDT 026 De gemeente Arnhem doet een aanvraag voor het actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd Programmalijn Gemeenten. De ambitie van de gemeente Arnhem is om koploper te worden van de Maatschappelijke Diensttijd en om de Arnhemse jongeren ambassadeurs te maken van dit prachtige initiatief. De stad scoort helaas hoger dan het landelijk gemiddelde als het gaat om cijfers van vroegtijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en jongeren die opgroeien in uitkeringsgezinnen. Participatie en integratie van jongeren is een belangrijk agendapunt voor de gemeente, het college grijpt graag alle kansen om concrete stappen te zetten en vooruitgang te boeken. De gemeente ziet dit experiment als een uitgelezen kans om de participatie en integratie van jongeren een extra impuls te geven en om vanuit de praktijk te leren wat wel en niet werkt. De maatschappelijke diensttijd is breed toegankelijk, de focus ligt niet alleen op jongeren in een kwetsbare positie. De kracht zit ‘m juist in divers samengestelde groepen jongeren die vanuit verschillende achtergronden met elkaar in contact komen, aan zichzelf werken en hun steentje bijdragen aan de maatschappij. Wanneer de Maatschappelijke Diensttijd operationeel is, is het voornemen om te kijken naar mogelijkheden om ook jongeren uit de regiogemeenten mee te laten doen. De gemeente Arnhem maakt gebruik van bestaande kennis en ervaring van proeftuinen van de eerste en tweede call van Maatschappelijke Diensttijd. Echter, MDT 026 is een intensieve vorm van maatschappelijke diensttijd en betreft een gemeentelijke programmalijn uit het actieprogramma MDT. De betrokkenheid van de bestaande proeftuinen is aanvullend op de lopende proeftuinen. In samenwerking met Vrijwilligerscentrale Arnhem/Rijnstad en TINO Old- School wilt de gemeente Arnhem de komende twee jaar gaan pionieren met de intensieve vorm van maatschappelijke diensttijd naar Belgisch model: De Samenlevingsdienst. Een werkgroep en een stuurgroep worden ingericht met diverse partijen uit meerdere sectoren, waarin ook maatschappelijke partners in de stad worden betrokken om het gezamenlijk doel te bereiken. Vanuit het programma ‘Meedoen in Arnhem’ en het programma ‘Doorbraak naar werk’ wordt de gemeentelijke Maatschappelijke Diensttijd gestart vanuit de beleidsdoelen Welzijn, Participatie, Onderwijs en Jeugd. Het consortium gaat 140 jongeren in de leeftijdscategorie van 16-27 jaar werven. De jongeren worden benaderd via kanalen die dichtbij de jongeren zelf staan, zoals scholen, sociale wijkteams en het jongerenloket. De deelnemers worden verdeeld in 7 divers samengestelde groepen van 20 jongeren. De jongeren doorlopen een traject van 6 maanden waarin zij zich 24 uur per week inzetten voor de diensttijd. Vanaf de start van het programma worden de deelnemers actief betrokken bij alle facetten van MDT 026. Onder vakkundige begeleiding krijgen de jongeren het eigenaarschap de verantwoordelijkheid voor het bedenken, organiseren en uitvoeren van maatschappelijke initiatieven. Het traject bestaat uit verschillende onderdelen waarin in een veilige setting wordt gewerkt aan een groepsdynamiek, jongeren worden collectief en individueel begeleid en deelnemers volgen een trainingsprogramma. Tevens kunnen de jongeren rekenen op een maatwerktraining waarin eigen doelstellingen centraal staan. Een onderdeel van de maatschappelijke diensttijd vervullen de jongeren bij een gastorganisatie. Dankzij het brede netwerk van de gemeente en de korte lijnen van de samenwerkingspartners, kunnen jongeren bij uiteenlopende gastorganisaties terecht. In samenspraak met de jongeren wordt besloten welke gastorganisatie het beste aansluit bij hun interesses. De jongeren kunnen kiezen uit de volgende thema’s: Zorg en welzijn, Sport en bewegen, Cultuur en musea, Dieren en agrarisch en Politiek en vertegenwoordiging. De gemeente Arnhem beschouwt MDT 026 als leerschool voor een betere maatschappelijke verbinding en betrokkenheid van jongeren in Arnhem. Tijdens het programma krijgen de jongeren de kans om te werken aan persoonlijke leerdoelen. De deelnemers vergroten letterlijk hun leefwereld en worden uitgedaagd en geïnspireerd om na te denken over maatschappelijke betrokkenheid en hun toekomstperspectief. De samenwerkingspartners grijpen deze kans om te experimenteren met een intensieve vorm van begeleiding en om werving en training van jongeren te verbeteren. Er worden vaste evaluatiemomenten geprikt waarin wordt stilgestaan bij het verloop van het traject en de leerervaringen van deelnemers. De jongeren ontvangen bij afloop van het traject een certificaat als getuigschrift van talent, persoonlijke groei en maatschappelijke betrokkenheid.

Kenmerken

Projectnummer:
743003003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R.A.B. Ampomah
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Arnhem