Mobiele menu

MDT op Zuid 2.0

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren gaan aan de slag bij vrijwilligersorganisaties in hun eigen wijk of buurt. Er wordt onder andere samengewerkt met organisaties en instellingen waar de jongeren uit zichzelf al komen, zoals voetbalclubs, sport- en boksscholen en religieuze instellingen. Zo ontstaat een flexibel aanbod op basis van de interesses en leerbehoeften van de jongeren. Wat een deelnemer precies gaat doen, komt voort uit het plan van aanpak wat samen met de jongerencoach is opgesteld. Wat wil de jongere doen om een stap richting zijn/haar doel te zetten? De jongeren worden begeleid door het projectteam van MDT op Zuid dat bestaat uit 1 projectleider en 3 coaches. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De deelnemers ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren door de doelgerichte coaching op zichzelf te reflecteren. Daarnaast leren ze hun wijk en buurt beter kennen en ervaren ze hoe leuk het is om iets terug te doen voor de maatschappij. Naast ervaring met vrijwilligerswerk levert MDT op Zuid een set aan onder meer sociale-, taal-, computer-, en arbeidsvaardigheden op. Bovendien krijgen de deelnemers een plek aangeboden waar ze altijd mogen aankloppen, én een MDT-gemeenschap waar ze bij horen en waarbinnen ze contacten kunnen leggen met gelijkgestemden. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door succesvolle partnerschappen op te zetten met organisaties in Rotterdam-Zuid, helpt MDT op Zuid de sociale impact van initiatieven te vergroten. Daarnaast kunnen organisaties hun doelstellingen gemakkelijker waarmaken met de hulp van de MDT-deelnemers. Instanties worden tegelijkertijd ‘jongerenproof’ doordat de jongeren nieuwe initiatieven ontwikkelen. Voor de gemeenschap levert de betrokkenheid van jongeren bij de buurt vrijwilligers, initiatieven en evenementen op. 

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar die wonen in Rotterdam-Zuid, binding hebben met Zuid of er naar school gaan. Primair kwetsbare jongeren, met name minima, jongeren zonder startkwalificatie en statushouders. 

Regio/gemeente(n)

Rotterdam-Zuid

Gereleateerde links

Verslagen


Eindverslag

MDT op Zuid maakt een hele grote impact in de wijk/stad. Deelnemers, partners, onderwijs en het rapport van Thrive laten het belang van een community zien. De jongeren hebben een plek om naar toe te gaan en zich te ontwikkelen. Maar ook om gehoord te worden. De jongeren hebben gebouwd aan hun netwerk dat ook na hun traject bij MDT blijft bestaan. Ze zijn uit hun isolement gehaald. In die veilige omgeving hebben ze ontdekt wie ze zijn, wat hun talenten zijn, en hoe ze die kunnen inzetten in de samenleving. Hun taalbeheersing is sprongen vooruit gegaan.

Ondertussen hebben ze samen plezier gemaakt in de wekelijkse voetbaltraining, tijdens ladiesnight, meerdaags MDTkamp, en sporttoernooien. De jongeren zijn zelfverzekerder, hebben nieuwe mogelijkheden ontdekt voor zichzelf om zinvol bezig te zijn in onderwijs, werk en hobby’sDoor bezoeken aan musea, theater en sportverenigingen en ook door onze giving backs hebben de jongeren hun directe omgeving beter leren kennen. Er zijn nieuwe contacten ontstaan tussen de jongere en de organisaties in de buurt, ze zijn lid geworden van de bieb of sportvereniging.

Samenvatting van de aanvraag

Deze aanvraag is geschreven omdat talentontwikkeling van kwetsbare jongeren op Rotterdam-Zuid hoog op de agenda staat bij zowel de gemeente Rotterdam als het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Ondanks de beleidsmatige status aparte, blijkt het in de praktijk lastig kwetsbare jongeren op Rotterdam Zuid (met name: statushouders en minima) te interesseren voor zelfontplooiing. De grootste struikelpunten voor deze doelgroep zijn: de sociale druk (om niets te blijven doen), het niet weten welke opties er zijn en/of het niet hebben van een supportsytem (bron: interviews Huis van de wijk Millinxparkhuis met de participatiemakelaar en de jongerenwerker). Met ‘Maatschappelijke Diensttijd op Zuid 2.0 oftewel MDT op Zuid 2.0’ focussen we op deze jongeren. Daarnaast werven we jongeren uit de brede algemene doelgroep. Niet alleen uit Rotterdam-Zuid maar ook uit de regio Rijnmond. Dit doen we t.b.v. inclusie en sociale cohesie. Sinds de start van MDT op Zuid in februari 2019 werken we met een veelvoud aan partners. Wij hebben partners waar we jongeren vinden, waar we ze plaatsen en partners die ons helpen met specialistische kennis op het gebied van taal, empowerment, sociale vaardigheden en uitstroom van jongeren naar school of werk. Begin 2019 telden we 9 samenwerkingen, nu tellen we er 49. Omdat we met zoveel verschillende organisaties en instellingen samenwerken kunnen we jongeren maatwerk bieden – ze worden alleen geplaatst als het ook echt matched. Wat ons opvalt in ons huidige netwerk, is dat er veel vrijwilligersplekken zijn in Rotterdam-Zuid die wel interessant worden gevonden door onze jongeren maar die niet goed toegerust zijn op het bieden van begeleiding aan onze jongeren. Met deze aanvraag willen we succesvolle partnerschappen met hen opzetten zodat we enerzijds nog meer jongeren kunnen bereiken en bedienen en anderzijds deze organisaties/instellingen in het zadel helpen zodat zij meer sociale impact genereren (en het daarna wel zelf kunnen). Hiervoor hebben we tijdelijk een uitbreiding van het aantal MDT-coaches nodig die zowel onze partnerorganisaties als jongeren kunnen bijstaan en we willen het aantal uren van onze MDT-projectcoördinator uitbreiden om dit alles in goede banen te leiden. Ook sluiten we graag aan bij het MDT-traject Feijenoord en komen we de gemeente Rotterdam tegemoet in hun wens MDT verplicht te stellen aan oud vroegtijdige schoolverlaters. Kortom: MDT op Zuid wil haar impact vergroten en samenwerkingen – zowel bestaande als nieuwe- verder versterken en bestendigen. Wat we zien als bijvangst is onze signaleringsfunctie naar de gemeente Rotterdam. In de praktijk blijkt dat veel van onze jongeren niet vooruit komen op de maatschappelijke ladder en/of dat ze meer overlast veroorzaken voor hun gemeenschap dan dat ze deze goed doen vanwege multi-problematieken zoals gedoe met huisvesting, schulden, gebrek aan een veilige thuissituatie etc. Omdat het contact met onze MDT-coaches veel losmaakt en wij ze tevens helpen, zijn we zonder dat dit beoogd was, een platform gevonden van waaruit we jongeren ook op deze thema’s vooruit helpen zodat ze ruimte in hun hoofd en hart krijgen voor talentontwikkeling en vrijwilligerswerk.

Kenmerken

Projectnummer:
743002065
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Zarrinphaker MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Werkshop