Mobiele menu

Meer Samen in de Praktijk (MSiP): de wijkverpleegkundige als zichtbare schakel

In de aandachtswijk MSP (Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig) in Heerlen is het opleidingsniveau laag en de werkloosheid naar verhouding hoog. Bewoners zijn gebaat bij een duidelijk en toegankelijk aanbod van wonen, zorg en welzijn.

Doel

Het realiseren van zo’n wijkgericht aanbod voor kwetsbare bewoners (vooral ouderen, alleenstaanden en chronisch zieken) en het verbinden van vraag en aanbod.

Werkwijze

Wijkverpleegkundigen (1 fte) speelden hier een belangrijke rol in. De wijkverpleegkundige werd als schakel in de wijk gepositioneerd en vervulde samen met de praktijkondersteuner een loketfunctie waar zorgverleners en wijkbewoners hun signalen konden melden. De wijkverpleegkundige coördineerde vervolgens de zorg- en hulpverlening voor een cliënt. Ze besprak het probleem in het Buurtnetwerk Zorg en maakte daar afspraken met andere zorg- en dienstverleners, zodat de hulp goed aansloot bij de vraag. Mogelijkheden in de eigen sociale omgeving en in de buurt waren duidelijk onderdeel van de nieuwe aanpak. Ook dat hield de wijkverpleegkundige in het oog.

Verslagen


Eindverslag

In de Heerlense krachtwijk wijk MSP (Meezenbroek, Schaesbergeveld en Palemig) constateren de zorgverleners frequent hiaten in de zorgverlening; met name bij de groep mensen in kwetsbare posities (ouderen, chronisch zieken, alleenstaanden en multiproblemgezinnen). Het gaat om problemen die te maken hebben met zelfredzaamheid, eenzaamheid, zorgmijding, overbelasting en meervoudige problematiek. In 2008 start daarom de wijkgerichte samenwerking op het gebied van zorg, welzijn en preventie onder de noemer “Meer Samen in Praktijk” (MSiP). De wijkverpleegkundige wordt als schakel in de wijk gepositioneerd en vervult samen met de praktijkondersteuner een loketfunctie waar zorgverleners en wijkbewoners hun signalen kunnen melden. Het kan hierbij gaan om gevallen die dreigen te escaleren. De wijkverpleegkundige treedt vanaf de melding op als case-manager voor de cliënt en zorgt voor afstemming van zorg. De wijkverpleegkundige analyseert het probleem en bespreekt de casuïstiek in het Buurtnetwerk Zorg. Vanuit de eerstelijnszorg, met de huisarts in de rol van 'regisseur', wordt laagdrempelige ondersteuning geboden en worden vraag en aanbod wat betreft woon-, zorg- en dienstverlening afgestemd. De wijkverpleegkundige werkt vanuit het perspectief van de thuiswonende cliënt, met oog voor levensloop en sociale omgeving van de cliënt en zij bevordert integratie in en actieve participatie aan de buurtactiviteiten/-contacten. Naast taken op het gebied van geïndiceerde zorg en zorggerelateerde preventie krijgt de wijkverpleegkundige taken die op terrein van de selectieve en geïndiceerde preventie liggen. Samen met GGD, gemeente en welzijnsinstellingen wordt de buurt in kaart gebracht op basis waarvan prioriteiten worden opgesteld voor preventie/welzijn. Buurtavonden of -gesprekken moeten bijdragen aan draagvlak voor activiteiten zodat een groter bereik van de buurtbewoners gerealiseerd kan worden.

Kenmerken

Projectnummer:
206010024
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.J.M. Vermeer
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zuid Limburg
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.