Meer Young Leaders op de Kaart

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Het Young Leaders programma stimuleert deelnemende jongeren in de ontwikkeling van hun kwaliteiten, en hoe zij deze kunnen inzetten in hun eigen leven en voor hun omgeving. Jongeren volgen een groepstraining en bedenken als onderdeel daarvan 2 of meer sociale activiteiten die zij graag willen uitvoeren. Dit kan van alles zijn: van een sporttoernooi tot een bingo-middag voor senioren. Ze krijgen een activiteitenbudget en steun van een coach om hun plan uit te voeren. Het project ‘Meer Young Leaders op de Kaart’ is erop gericht om deze, inmiddels beproefde, aanpak voor een bredere groep jongeren in te zetten. Naast de 12 lokale welzijns- en sportorganisaties wordt daarbij verbinding gelegd met verschillende nieuwe partners, zoals scholen, bewonersverenigingen, gemeentelijke diensten en sportclubs. Omdat er jongeren met verschillende achtergronden meedoen, kunnen ze maximaal van elkaar leren. Door een persoonlijk en uitgebreid intakegesprek, kan de invulling en begeleiding in het project zoveel mogelijk worden afgestemd op de individuele interesses, leerbehoefte en doelen van de jongeren. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Deelnemers leren hun talenten beter kennen, hun vaardigheden versterken en ontwikkelen een positiever zelfbeeld. Via deelname aan het programma en hun inzet voor anderen breiden ze ook hun sociaal en zakelijk netwerk uit. 

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Het project levert de samenleving minimaal 895 jongeren op die als Young Leader stevig hebben geïnvesteerd in hun eigen ontwikkeling en hun maatschappelijke toekomst. De sociale activiteiten die zij organiseren dragen daarnaast bij aan meer leefbaarheid in de wijken, meer en beter contact tussen buurtbewoners en minder eenzaamheid. 

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar (met extra aandacht voor (v)mbo jongeren uit kwetsbare wijken en gezinnen met een lager inkomen)

Regio/gemeente(n)

Alblasserdam, Amstel en Zaan, Amsterdam, Culemborg, Haarlem, Hardenberg, Haulerwijk, Meierijstad, Oldenzaal, Ooststellingwerf, Ouder-Amstel, Amstelveen, Utrecht, Vijfheerenlanden, Zaandam.

Producten
Titel: Uitwisseling tussen Young Leaders en beleidsmedewerkers van de overheid
Auteur: Noorda en Co
Link: https://www.noordaenco.nl/rapporten
Titel: De activerende waarde van MDT voor werkloze jongeren
Auteur: Noorda en Co
Link: https://www.noordaenco.nl/rapporten
Titel: Digitaal promotiepakket Young Leaders
Auteur: Braintain, i.s.m. Noorda en Co en Young Leaders
Link: https://www.instagram.com/young._leaders/
Titel: Young Leaders Uit de Buurt
Auteur: Annelieke van Dijk, Hamza Bouras, Jaap Noorda
Link: https://www.flipsnack.com/NoordaenCo/mdt-rapportage/full-view.html
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
‘Meer Young Leaders op de Kaart’ beoogt de positieve ervaringen met MDT binnen de proeftuin ‘Young Leaders Uit de Buurt’ in een verbeterde vorm, op een grotere schaal en voor een bredere groep jongeren mogelijk te maken. Doelstelling is op 11 pilotlocaties in het land voor in totaal 745 jongeren in de leeftijd van 14-27 jaar een maatschappelijke diensttijd aan te bieden gericht op hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. In aanvulling op de locaties waar Young Leaders reeds wordt uitgevoerd, zal dit programma in totaal in 16 gemeenten binnen 8 provincies als vorm van MDT worden aangeboden. Deze opschaling van het aantal deelnemers wordt gerealiseerd door nieuwe pilotlocaties op te starten en het partnerschap in bestaande pilotlocaties uit te breiden. Hierdoor worden nieuwe doelgroepen aangesproken en het werkgebied vergroot naar nieuwe wijken, dorpen of steden in de regio. De maatschappelijke diensttijd blijkt kansen te bieden om de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren een impuls te geven en daarmee hun verbondenheid met de samenleving te versterken. Zeker voor jongeren uit sociaaleconomisch kwetsbare buurten is deze extra stimulans van groot belang, omdat zij meer blootstaan aan risico’s met negatieve gevolgen voor hun schoolcarrière, perspectieven op de arbeidsmarkt en hun positie in de samenleving in het algemeen. Het Young Leaders programma stimuleert de jongeren bij de ontwikkeling van hun talenten en hun identiteit. Ook activeert het de inzet van hun kwaliteiten in hun eigen leven en het maken van impact op hun omgeving. Voortbouwend op de beproefde succesfactoren uit de lopende proeftuin ligt in dit projectvoorstel extra nadruk op het bij elkaar brengen van jongeren van verschillende achtergronden en bevolkingsgroepen die zich vervolgens gezamenlijk inzetten voor andere mensen (jong en oud) met wie zij normaal gesproken niet zo snel in contact zouden komen. Door nieuwe partners te betrekken in het samenwerkingsverband (zoals scholen, jeugdvoorzieningen, gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties, bewonersverenigingen en bedrijven) krijgt het programma een bredere basis, zowel qua doelgroep als op inhoud en begeleiding. Deelnemers volgen een programma van 6 maanden waarin zij hun talenten ontdekken, hun vaardigheden verder versterken en zich inzetten voor hun omgeving, hun eigen toekomst en de maatschappij in het algemeen. Na een individueel intakegesprek start het traject met een Young Leaders training in kleine groepen van maximaal 15 deelnemers, waarin zij gedurende 3 maanden worden uitgedaagd om zich te verdiepen in hun kwaliteiten en de manier waarop zij die kunnen inzetten in hun eigen leven, voor hun woonbuurt en de bredere samenleving om hen heen. Zij worden getraind in vaardigheden zoals communiceren, samenwerken, organiseren en presenteren. Tijdens de training bedenken deelnemers twee of meer plannen voor het organiseren van maatschappelijke activiteiten: 1) in hun eigen woonbuurt en 2) voor anderen buiten hun directe leefomgeving. In de daaropvolgende 3 maanden gaan zij met ondersteuning van een coach verder aan de slag met de uitvoering hiervan. De jongeren bedenken hun eigen plannen en kiezen een doelgroep waar zij zich graag voor willen inzetten. Hierbij is sociale verbinding het uitgangspunt. In deze activiteitenfase krijgen zij naast groepscoaching ook individuele coachingsgesprekken met aandacht voor reflectie op en voortzetting van hun maatschappelijke betrokkenheid, hun (school)loopbaan en andere vraagstukken waar zij mee te maken krijgen. Tijdens een publieke presentatie van hun plannen voor maatschappelijke activiteiten ontvangen deelnemers een certificaat dat met een officiële ceremonie wordt uitgereikt. Via hun deelname aan het programma worden jongeren onderdeel van de landelijke community van momenteel 600 Young Leaders. Met het project wordt geïnvesteerd in de integratie van jongeren in de samenleving, wat zowel ten goede komt aan hun eigen toekomstperspectief als dat van de maatschappij in zijn geheel. Hun duurzame inzet als betrokken burgers, met name ook in verbanden buiten de omgeving waarin zij normaliter actief zijn, kan daarnaast zorgen voor meer toenadering en uitwisseling tussen verschillende bevolkingsgroepen en leeftijdscategorieën. De sociale activiteiten die zij organiseren dragen bij aan meer leefbaarheid in de wijken, meer en beter contact tussen buurtbewoners in het algemeen en jong en oud in het bijzonder, minder gevoelens van isolement onder deelnemende jongeren en de doelgroep waar zij zich voor inzetten, en minder maatschappelijke uitval. De jongeren krijgen beter zicht op hun eigen kwaliteiten, ontwikkelen een positiever zelfbeeld en treden de toekomst met meer vertrouwen tegemoet. Hierdoor zijn deelnemende jongeren na afloop beter in staat een positie in de maatschappij te vinden, hierin tot bloei te komen en op een actieve manier bij te dragen aan een betere samenleving.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002053
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A.L. van Dijk
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Toekomst voor Buurtjeugd