Mobiele menu

Meerjarenplan richtlijnen palliatieve zorg

Projectomschrijving

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken met de kwaliteitsgelden aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden palliatieve zorg.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Uitgangspunt is om palliatieve zorg voor iedereen altijd, overal en passend, toegankelijk te maken. De richtlijnen zijn bedoeld om huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en verpleegkundigen te ondersteunen. Binnen het meerjarenplan worden verouderde richtlijnen herzien. Zo wordt een impuls gegeven aan de beschikbare richtlijnen voor de grote groep generalisten werkzaam in de palliatieve zorg. Onderwerpen zijn onder meer proactieve zorgplanning, palliatieve sedatie en slaapproblemen. Probleemstelling In Nederland zijn 41 landelijke richtlijnen palliatieve zorg opgesteld. Hiervan zijn er 28 niet meer actueel op inhoud. Ze voldoen niet aan de huidige standaard voor methodologische kwaliteitseisen inclusief de betrokkenheid van gemandateerde leden vanuit de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen. Het herzien van de richtlijnen is daarom noodzakelijk. Artsenfederatie KNMG en IKNL werken hierbij nauw samen met alle betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen. Relevantie Richtlijnen ondersteunen de klinische besluitvorming, dragen bij aan kwalitatieve zorg op basis van onderbouwde inzichten, multidisciplinaire samenwerking en minder ongewenste praktijkvariatie en de deskundigheid van generalisten. Om te voldoen aan de geldende eisen van kwaliteitsstandaarden is het proces van richtlijnontwikkeling door de jaren heen aangepast. Ook wordt bij de herziening van de richtlijnen de inhoud van de richtlijn afgestemd met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Ook is er eenduidigheid over definities omdat het begrippenkader zoals genoemd in het kwaliteitskader wordt aangehouden. De kennis uit richtlijnen wordt beschikbaar gesteld voor de zorgpraktijk en onderwijs. Richtlijnen worden digitaal aangeboden via Pallialine, de app Palliarts en de vindplaats voor informatie over palliatieve zorg Palliaweb. Relevante partijen zoals NHG, Verenso en V&VN verwijzen hiernaar. Haalbaarheid IKNL heeft ruime ervaring met procesbegeleiding bij richtlijnontwikkeling. Dit proces behelst een duidelijk pad en ligt vast in het draaiboek. er richtlijn wordt een plan van aanpak geschreven. Toch zijn er in deze trajecten diverse onzekerheden en afhankelijkheden. Hierop anticiperen we door te werken met een Bestuurscollege en Agendacommissie. Zo is geborgd met beroeps- en wetenschappelijke verenigingen dat planning en voortgang besproken wordt en eventuele risico’s en uitloop van trajecten afgewogen en beheerst worden. De praktijk is echter weerbarstig. Richtlijnen hebben vertraging opgelopen, met name door de COVID-19 pandemie. Plan van Aanpak KNMG en IKNL beogen met het meerjarenplan richtlijnen palliatieve zorg: • Het actualiseren van de bestaande richtlijnen palliatieve zorg op basis van de huidige (wetenschappelijke) kennis en methodologische kwaliteitseisen; • Het toegankelijk maken van de richtlijnen, waarbij wordt aangesloten bij de digitale ontwikkelingen in de zorg; • Het efficiënter maken van het proces van richtlijnontwikkeling; • Het opzetten van een toekomst bestendige onderhouds- en beheersstructuur. Onderdeel van de richtlijntrajecten is verspreiding en communicatie van en over de richtlijn. Met het ontwikkelen beschouwen we een richtlijn nog niet gereed. Disseminatie via artikelen, nieuwsbrieven, informatie op websites, sociale media draagt bij aan het doel om actuele informatie toegankelijk te maken voor professionals. In de richtlijntrajecten wordt intensief samengewerkt met veel belanghebbenden, de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen en Patiëntenfederatie Nederland. IKNL blijft als hoofdaanvrager verantwoordelijk voor de besteding van de subsidie. De Kaderafspraken die in februari 2020 tussen partijen is overeengekomen voor 2020 zal IKNL ook voor 2022 respecteren en toepassen. Planning Binnen het meerjarenplan lopen de richtlijntrajecten over de jaargrenzen heen. De verschillende trajecten bevinden zich gedurende een kalenderjaar in verschillende fasen van het totale richtlijnproces. De trajecten zijn divers in omvang. Zoals zichtbaar wordt in het document 2022 Planning, resultaat en begroting 1e half jaar 2022 (zie bijlage) lopen er gedurende het jaar 2022 19 richtlijntrajecten. Daaronder twee nieuwe richtlijnen, te weten Richtlijn Urogenitale problemen en Zorg in de stervensfase, die in de eerste helft van 2022 worden gestart. Over alle richtlijnen heeft besluitvorming plaatsgevonden in Agendacommissie en Bestuurscollege. In de laatste helft van 2021 zijn verschillende gesprekken gevoerd met VWS over de hoogte van de subsidie voor 2022. Vanaf januari 2022 weten wij dat de subsidie ongeveer € 737.000,- bedraagt. Mogelijk komt er nog aanvullende financiering vanuit NPPZ II en volgt hierover in het eerste kwartaal van 2022 meer duidelijkheid. Vanwege deze onduidelijkheid omhelst deze aanvraag de begroting voor eerste helft van 2022, namelijk € 490.435 Van alle richtlijnen is wel het beoogde eindresultaat 2022 beschreven.

Kenmerken

Projectnummer:
859008004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. van Trigt
Verantwoordelijke organisatie:
Integraal Kankercentrum Nederland
Afbeelding

Kwaliteitsgelden palliatieve zorg

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken met de kwaliteitsgelden aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Lees meer over hun activiteiten.