Mobiele menu

Meerjarenplan richtlijnen palliatieve zorg

Projectomschrijving

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken met de kwaliteitsgelden aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Lees hoe ze dit aanpakken op onze pagina Kwaliteitsgelden palliatieve zorg.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Uitgangspunt is om palliatieve zorg voor iedereen altijd en overal, passend en toegankelijk te maken. De richtlijnen zijn bedoeld om huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten en verpleegkundigen te ondersteunen in in de 0e, 1e, 2e en 3e lijn. Het uitvoeren van het volledige Meerjarenplan richtlijnen palliatieve zorg essentieel. Dit om richtlijnen voor zorgverleners met beperkte kennis van palliatieve zorg toegankelijk te maken. Binnen het meerjarenplan worden verouderde richtlijnen herzien. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de beschikbare richtlijnen voor de grote groep generalisten werkzaam in de palliatieve zorg te verlenen die aansluit bij de waarden, wensen en behoeften van zorgvragers. Onderwerpen zijn onder meer proactieve zorgplanning, palliatieve zorg bij kinderen en slaapproblemen.?? Probleemstelling? In Nederland zijn 41 landelijke richtlijnen palliatieve zorg opgesteld. Hiervan waren er bij de start van het meerjarenplan 28 niet meer actueel. Ze voldoen niet aan de huidige standaard voor methodologische kwaliteitseisen.?Dat maakt herziening van de richtlijnen noodzakelijk. Artsenfederatie KNMG en IKNL werken nauw samen met alle betrokken wetenschappelijke en beroepsverenigingen voor de discipline- en zorgsetting overstijgende domeinen van de palliatieve zorg. Relevantie? Richtlijnen ondersteunen de klinische besluitvorming, dragen bij aan kwalitatief goede zorg op basis van onderbouwde inzichten, deskundigheid van zorgverleners, multidisciplinaire samenwerking en minder ongewenste praktijkvariatie. Om te voldoen aan de geldende eisen van kwaliteitsstandaarden wordt het proces van richtlijnontwikkeling continue aangepast. Daarnaast wordt bij de herziening van de richtlijnen de inhoud van de richtlijn afgestemd met het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. De kennis uit richtlijnen wordt beschikbaar gesteld via de website Pallialine, de app Palliarts en de vindplaats voor informatie over palliatieve zorg Palliaweb. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een vernieuwing van Pallialine, deze heeft een moderner uiterlijk gekregen. Haalbaarheid? IKNL heeft ruime ervaring met procesbegeleiding bij richtlijnontwikkeling. Het proces van richtlijnontwikkeling ligt vast in het draaiboek. Daarnaast wordt per richtlijn een Plan van aanpak geschreven. Toch zijn er in deze trajecten diverse onzekerheden en afhankelijkheden. Hierop anticiperen we door te werken met een Bestuurscollege en Agendacommissie. De praktijk is echter weerbarstig. Op dit moment blijkt het voor diverse richtlijnen moeizaam om voorzitters en werkgroepleden te vinden. Wellicht zorgt dat voor vertraging bij het opstarten van de laatste richtlijnen. Plan van Aanpak? KNMG en IKNL beogen met het meerjarenplan richtlijnen palliatieve zorg:?? Het actualiseren van de bestaande richtlijnen palliatieve zorg op basis van de huidige (wetenschappelijke) kennis en methodologische kwaliteitseisen;?? Het toegankelijk maken van de richtlijnen, waarbij wordt aangesloten bij de digitale ontwikkelingen;?? Het efficiënter maken van het proces van richtlijnontwikkeling;?? Het opzetten van een toekomstbestendige onderhouds- en beheersstructuur.?? In de richtlijntrajecten wordt intensief samengewerkt met de beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen en Patiëntenfederatie Nederland. IKNL blijft als hoofdaanvrager verantwoordelijk voor de besteding van de subsidie.?? De Kaderafspraken die in februari 2020 tussen partijen is overeengekomen voor 2020 zal IKNL ook voor 2022 respecteren en toepassen. Planning? Binnen het meerjarenplan lopen de richtlijntrajecten over de jaargrenzen heen. De verschillende trajecten bevinden zich gedurende een kalenderjaar in verschillende fasen van het totale richtlijnproces. De trajecten zijn divers in omvang. Zoals zichtbaar wordt in het document Planning, resultaat en begroting 2e half jaar 2022 (zie bijlage) zijn in het eerste half jaar een zestal richtlijnen gepubliceerd: ALS, hik, jeuk, overmatig zweten, obstipatie en Palliatieve sedatie. Daarnaast zullen nog dit jaar de laatste richtlijnen opgestart worden. Daarbij is goed gekeken naar efficiëntie. Zo worden de richtlijnen ascites, hypercalciemie en koorts binnen 1 werkgroep opgepakt en wordt voor alle richtlijnen 1 mandaataanvraag gedaan. Over alle richtlijnen heeft besluitvorming plaatsgevonden in Agendacommissie en Bestuurscollege (zie concept notulen). De diverse gesprekken met VWS hebben er toe geleid dat voor 2022 een totaalbedrag van € 980.872 aan subsidie beschikbaar is en voor 2023 een totaalbedrag van € 930.325. Deze middelen zullen door VWS worden toegevoegd aan het ZonMw-programma Kwaliteitsgelden. In het najaar van 2023 vindt afbouw plaats van het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg en in 2024 start de fase van regulier structureel onderhoud, beheer en implementatie van de Richtlijnen. Over de organisatorische onderbrenging en daarmee ook de financiering hiervan worden nog nadere afspraken gemaakt.

Kenmerken

Projectnummer:
859008005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. van Trigt
Verantwoordelijke organisatie:
Integraal Kankercentrum Nederland
Afbeelding

Kwaliteitsgelden palliatieve zorg

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Artsenfederatie KNMG werken met de kwaliteitsgelden aan actuele en betrouwbare informatie in de vorm van richtlijnen voor zorgverleners in de palliatieve zorg. Lees meer over hun activiteiten.