Mobiele menu

Meerjarig deelsectorplan 2020-2022 Auditief/Communicatief

De Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is een samenwerkingsverband van instellingen en organisaties met specialistische kennis over auditieve en communicatieve beperkingen. Het doel is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis. Om uiteindelijk te komen tot toepassingen die ervoor zorgen dat de samenleving toegankelijker wordt. De instellingen en organisaties, die samenwerken onder de naam ‘Deelkracht’, willen hiermee ook de maatschappij bewuster maken van de problemen waar mensen met auditieve en/of communicatieve beperkingen tegenaan lopen. ZonMw heeft drie instellingen, Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK), erkend als expertiseorganisaties.

De groep mensen met een auditieve beperking is divers en bestaat uit dove, slechthorende en doofblinde mensen, mensen met een taalontwikkelingsstoornis en mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Hun behoeften lopen sterk uiteen, waardoor er maatwerk nodig is. De zorg en ondersteuning voor deze groep mensen vragen daarom om specifieke kennis en deskundigheid.

De ambitie van de Expertisefunctie ZG is dat de resultaten op korte of langere termijn een positief effect opleveren voor de mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking, hun naasten en/of voor de samenleving. Er moet een omgeving worden gecreëerd waarin innovatie, kennis ontwikkelen, delen en toepassen in het behandelen, ondersteunen en toerusten van cliënten zo goed mogelijk kan plaatsvinden.

Ervaringsdeskundigen zijn nauw betrokken bij Deelkracht. Het inrichten van de Expertisefunctie begint immers bij de cliënt en zijn sociale netwerk zelf. De vragen die zij hebben en de problemen waar ze tegenaan lopen zijn de basis voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en toepassingen. Met als uiteindelijk doel dat instellingen dit toepassen binnen de zorg en ondersteuning. Maar ook dat kennis laagdrempelig en direct beschikbaar is voor mensen met een auditieve / communicatieve beperking, voor hun persoonlijk en professioneel netwerk en voor de samenleving.

De projecten binnen Deelkracht zijn onderverdeeld in drie categorieën:

1.    In beeld
2.    Op maat
3.    Aan het roer

In beeld

De projecten in de categorie ‘In beeld’ zijn er op gericht om problemen in de ontwikkeling en ondersteuning zo vroeg mogelijk te herkennen en in beeld te brengen.
Voorbeelden:

  • Omgaan met de beperking: Ontwikkelen van kennis in de samenhang tussen persoonskenmerken, omgevingskenmerken en de problemen die worden ervaren in het omgaan met de auditieve beperking en de daarbij horende behandeling.
  • Taal in Zicht: Het identificeren van voorspellers die van invloed zijn op de ontwikkeling (taal, sociaal-emotioneel, schoolse vaardigheden en participatie) van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Op maat

Projecten in de categorie ‘Op maat’ zijn bedoeld om behandelingen te ontwikkelen die bijdragen aan herstel, stabilisatie of ontwikkeling.
Voorbeelden:

  • Samen gebaren: Kennis en vaardigheden rondom gebaren vergroten. Ontwikkeling van gebarenmodules voor reguliere kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen.
  • Zelfstandig op zes domeinen: Het stimuleren van jongeren en jongvolwassenen met een taalontwikkelingsstoornis om zelfstandig te functioneren op het gebied van geld, wonen, vriendschap, relaties & seksualiteit, gezondheid en vrije tijd.

Aan het roer

De projecten in de categorie ‘Aan het roer’ zijn er om te zorgen voor participatie van het individu, maar ook om systemen en de samenleving hier geschikt voor te maken.
Voorbeelden:

  • Publieksinformatiepunt: Het ontwikkelen van één informatiepunt waar het brede publiek betrouwbare informatie kan vinden.
  • Toegankelijkheid ZG zorg: Het toegankelijker maken van het zorgaanbod door teksten te vereenvoudigen, in meerdere talen en meer visueel aan te bieden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
637003001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J. Dwarswaard
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Kentalis