Mobiele menu

Meerjarig deelsectorplan 2020-2022 Auditief/Communicatief

Projectomschrijving

De Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is een samenwerkingsverband van instellingen en organisaties met specialistische kennis over auditieve en communicatieve beperkingen. Het doel is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis. Om uiteindelijk te komen tot toepassingen die ervoor zorgen dat de samenleving toegankelijker wordt. De instellingen en organisaties, die samenwerken onder de naam ‘Deelkracht’, willen hiermee ook de maatschappij bewuster maken van de problemen waar mensen met auditieve en/of communicatieve beperkingen tegenaan lopen. ZonMw heeft drie instellingen, Koninklijke Kentalis, Koninklijke Auris Groep en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK), erkend als expertiseorganisaties.

De groep mensen met een auditieve beperking is divers en bestaat uit dove, slechthorende en doofblinde mensen, mensen met een taalontwikkelingsstoornis en mensen met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Hun behoeften lopen sterk uiteen, waardoor er maatwerk nodig is. De zorg en ondersteuning voor deze groep mensen vragen daarom om specifieke kennis en deskundigheid.

De ambitie van de Expertisefunctie ZG is dat de resultaten op korte of langere termijn een positief effect opleveren voor de mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking, hun naasten en/of voor de samenleving. Er moet een omgeving worden gecreëerd waarin innovatie, kennis ontwikkelen, delen en toepassen in het behandelen, ondersteunen en toerusten van cliënten zo goed mogelijk kan plaatsvinden.

Ervaringsdeskundigen zijn nauw betrokken bij Deelkracht. Het inrichten van de Expertisefunctie begint immers bij de cliënt en zijn sociale netwerk zelf. De vragen die zij hebben en de problemen waar ze tegenaan lopen zijn de basis voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en toepassingen. Met als uiteindelijk doel dat instellingen dit toepassen binnen de zorg en ondersteuning. Maar ook dat kennis laagdrempelig en direct beschikbaar is voor mensen met een auditieve / communicatieve beperking, voor hun persoonlijk en professioneel netwerk en voor de samenleving.

De projecten binnen Deelkracht zijn onderverdeeld in drie categorieën:

1.    In beeld
2.    Op maat
3.    Aan het roer

In beeld

De projecten in de categorie ‘In beeld’ zijn er op gericht om problemen in de ontwikkeling en ondersteuning zo vroeg mogelijk te herkennen en in beeld te brengen.
Voorbeelden:

  • Omgaan met de beperking: Ontwikkelen van kennis in de samenhang tussen persoonskenmerken, omgevingskenmerken en de problemen die worden ervaren in het omgaan met de auditieve beperking en de daarbij horende behandeling.
  • Taal in Zicht: Het identificeren van voorspellers die van invloed zijn op de ontwikkeling (taal, sociaal-emotioneel, schoolse vaardigheden en participatie) van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

Op maat

Projecten in de categorie ‘Op maat’ zijn bedoeld om behandelingen te ontwikkelen die bijdragen aan herstel, stabilisatie of ontwikkeling.
Voorbeelden:

  • Samen gebaren: Kennis en vaardigheden rondom gebaren vergroten. Ontwikkeling van gebarenmodules voor reguliere kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen.
  • Zelfstandig op zes domeinen: Het stimuleren van jongeren en jongvolwassenen met een taalontwikkelingsstoornis om zelfstandig te functioneren op het gebied van geld, wonen, vriendschap, relaties & seksualiteit, gezondheid en vrije tijd.

Aan het roer

De projecten in de categorie ‘Aan het roer’ zijn er om te zorgen voor participatie van het individu, maar ook om systemen en de samenleving hier geschikt voor te maken.
Voorbeelden:

  • Publieksinformatiepunt: Het ontwikkelen van één informatiepunt waar het brede publiek betrouwbare informatie kan vinden.
  • Toegankelijkheid ZG zorg: Het toegankelijker maken van het zorgaanbod door teksten te vereenvoudigen, in meerdere talen en meer visueel aan te bieden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het inrichten van de expertisefunctie in de sector voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking begint bij de cliënt en zijn sociale netwerk. De vragen van de cliënt maken expliciet welke kennis nodig is. De (constante) vraag is gelegen in het zo goed mogelijk opheffen of compenseren van de beperking, waardoor de cliënt zo goed mogelijk kan functioneren in de samenleving. Daarbij geldt dat onze cliënten net zo divers zijn als de Nederlandse bevolking. Het is een jong Marokkaans stel in de Amsterdamse Pijp, met een zoontje van drie met een taalontwikkelingsstoornis en mogelijk bijkomende problematiek. Het is een oudere vrouw, prelinguaal doof, opgegroeid in de orale traditie die nu in De Gelderhorst in Ede woont. Het is een jonge professional, ernstig slechthorend, met een Cochleair Implantaat, die nu als gevolg van het syndroom van Usher langzaam blind wordt. De diversiteit van de doelgroep is enorm. Dat vraagt dus veel van de samenleving, want de behoeften van onze cliënten zijn divers en vragen vaak maatwerk. In de geest van het VN-verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking wordt gestreefd naar een toegankelijke en inclusieve samenleving. Dat betekent dat onze expertise van belang is voor het opheffen of compenseren van uitsluitende mechanismen in de samenleving. Die twee processen dragen er aan bij dat iedereen volwaardig mee kan doen. De cliënt wil de best mogelijke behandeling en zorg van professionals die over de benodigde expertise beschikken. De doelstelling van de expertisefunctie ZG is het ontwikkelen van kennis en het maximaal inzetten van deze kennis ter bevordering van de best mogelijke zorg en ondersteuning. De ambitie van de ZG-expertisefunctie is dat de resultaten voortvloeiend uit de activiteiten die hier onder vallen, op korte of langere termijn een positief effect opleveren voor de mensen met een zintuiglijke beperking, hun naasten en/of voor de samenleving. Daartoe dient gezamenlijk een omgeving te worden gecreëerd waarin innovatie, kennis ontwikkelen, delen en toepassen in het behandelen en ondersteunen van cliënten zo goed mogelijk kan plaatsvinden. De zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking en hun omgeving vragen namelijk om specifieke kennis en deskundigheid. De expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) is in het leven geroepen om de ontwikkeling van die specifieke kennis en deskundigheid én het gebruik en de toepassing van die kennis te stimuleren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
637003001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. J. Dwarswaard
Verantwoordelijke organisatie:
Koninklijke Kentalis