Met sport Drenthe nog beter maken door de inzet van jongeren

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Bij veel sportverenigingen en sportscholen is er een structureel tekort aan vrijwilligers voor allerlei functies. SportDrenthe werft jongeren die zich bezig gaan houden met verschillende werkzaamheden bij sportverenigingen. Van onderhoud aan sportaccommodaties, kantinebeheer en bardiensten tot het geven van trainingen aan jonge sporters. SportDrenthe wil met dit project vooral jongeren bereiken die nu niet maatschappelijk actief of betrokken zijn. En jongeren voor wie de sportvereniging veel leerervaringen en sociale vaardigheden biedt. Tijdens het vrijwilligerswerk komen de jongeren in aanraking met allerlei verschillende sporters: jong en oud, arm en rijk.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De opleidingskosten (een sportopleiding, of bijvoorbeeld Sociale Hygiëne, barkeeper of greenkeeper) worden vergoed. En voor de tijd die de deelnemers aan de opleiding besteden, krijgen ze een vrijwilligersvergoeding. Vaak is het zo dat de deelnemers tijdens de opleiding al snel aan de slag kunnen bij een sportclub of sportschool, tegen een vergoeding. Daarnaast is het actief zijn binnen een sportorganisatie niet alleen waardevol voor het cv van de deelnemers, maar levert het ook een mooi netwerk op voor zowel de lange als de korte termijn.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren met een opleiding, een aantrekkelijke functie die veel waardering oplevert en waarvoor vaak ook nog een vrijwilligersvergoeding beschikbaar is, zullen zich langer aan de deelnemende organisatie verbinden. Daarnaast is de kans groter dat ze doorstromen naar bestuurlijke functies binnen de organisaties. En dat komt goed uit, want ook daar hebben sportverenigingen een structureel tekort aan vrijwilligers.

Sportorganisaties lenen zich goed voor het verbeteren van de sociale cohesie omdat er bij dit type organisatie sprake is van een laagdrempelige toegang voor deelnemers van grote diversiteit.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • Hoe kunnen de jongeren het beste begeleid en opgevangen worden?
  • Worden de juiste jongeren bereikt?
  • Wat is de invloed van de vrijwilligersvergoeding?

Doelgroep

Jongen van 14 tot 30 jaar

Regio

Drenthe

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Met de Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd Sport Drenthe wil SportDrenthe bereiken dat meer jongeren,via o.a. de door VWS erkende vrijwilligersopleidingen van sportbonden, gekwalificeerd en opgeleid zijn als bijv. trainer/coach/instructeur/kantinebeheerder/terreinbeheerder/etc.,om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan het verenigingsleven/sportschool waar ze zelf ook sportief actief kunnen worden of al zijn. Jongeren komen zo veel in aanraking met sporters die uit allerlei geledingen van de samenleving komen, jong en oud, arm en rijk. Zij ontwikkelen hierdoor hun sociale vaardigheden en leren, doordat sportbeoefening vaker inclusiever/laagdrempeliger is, mensen uit andere (sub)culturen kennenJongeren worden persoonlijk benaderd via sociale media, sportorganisaties, maar ook buiten de sportorganisaties, zoals via sociale diensten, het UWV, lokale welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, het Jeugdfonds sport & cultuur Drenthe, Leger des Heils,enz. Concreet gaat het daarbij om jongeren in armoedesituatie en schoolverlaters die al in beeld zijn bij het Jeugdfonds, sociale diensten, het UWV en Leger des Heils en die rechtstreeks benaderd kunnen worden met een aanbod. Daarnaast zal vooral via lokale welzijnsinstellingen contacten gelegd worden (werving) met jongeren in buurten, wijken en dorpen waar sprake is van achterstand en jongeren minder participeren in de samenleving. Sportdeelname blijft ook achter in deze buurten, wijken en dorpen en gratis sportdeelname zal ook gebruikt worden om hen tot participatie voor vrijwilligerswerk te enthousiasmeren. Deze organisaties worden getraind en ondersteund door SportDrenthe, zodat zij volgens het principe van ‘Motivational Interviewing’ gesprekken aan kunnen gaan met potentiele jongeren. Na een kennismakingsgesprek met de organisatie en begeleider van de betreffende organisatie waar de maatschappelijke diensttijd wordt aangegaan kan de betreffende jongere zich (ook centraal digitaal) aanmelden bij SportDrenthe. Het kennismakinggesprek dient tevens als selectiemoment om te bepalen of er sprake is van een match, zowel voor de jongere als voor de organisatie. SportDrenthe maakt gebruik van haar netwerk met maatschappelijke instellingen en overheidsorganen in Drenthe en alle sportaanbieders in Drenthe. Voor een erkende opleiding(sport maar ook oa Sociale Hygiene, barkeeper en greenkeeper) in die tak van sport die hen het meest aanspreekt, vergoeden we de kosten van de opleiding. En voor de tijd (gemiddeld 4 uur per week gedurende een half jaar) die zij hieraan besteden krijgen ze een vrijwilligersvergoeding, waardoor ze de inkomsten van een bijbaantje niet hoeven te missen. De vrijwilligersvergoeding en de hoogte daarvan, past ook in het wettelijk kader van toegestane bijverdiensten voor mensen met een bijstands- of UWV-uitkering. Jongeren kunnen nu makkelijker kiezen voor de maatschappelijke diensttijd in plaats van een bijbaantje en zo hun werkdruk niet onnodig vergroten. Tijdens de meeste opleidingen kunnen zij al snel aan de slag bij een sportclub of sportschool tegen een vergoeding. Het actief zijn in bepaalde functies binnen een sportorganisatie is niet alleen waardevol voor je CV later, maar leidt ook tot een interessant netwerk voor zowel de lange als korte termijn. SportDrenthe is een erkend leerwerkbedrijf (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB) en biedt structureel plaats aan jongeren die afstuderen aan MBO- en HBO- opleidingen sport en beweeg die op zoek zijn naar aantrekkelijke stage- en/of afstudeeropdrachten. Deze jongeren zullen worden ingezet in het kader van hun studie om de proeftuin te monitoren en de succesfactoren en belemmeringen in kaart te brengen. Vanuit het Hanze Instituut Sportstudies wordt er twee keer een student ingezet in het kader van een afstudeertraject. Eén voor een tussenevaluatie na het eerste seizoen en één voor de eindevaluatie. Ook zal het lectoraat van Hanze Instituut Sportstudies deze studenten begeleiden en een actieve rol spelen bij de monitoring van de doelen, zoals het bereiken van de juiste jongeren, de meerwaarde van het volgen van de opleiding, de invloed van een vrijwilligersvergoeding en de verandering in de sociale omgeving van de jongeren door deelname aan deze maatschappelijke diensttijd. Een jongerenpanel is betrokken bij de totstandkoming van deze aanvraag. Hun adviezen en discussies zijn verwerkt in dit document. Tijdens het traject blijft het jongerenpanel actief als klankbordgroep en worden ze betrokken bij de evaluatie.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743002043
Looptijd:
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Pasveer
Verantwoordelijke organisatie:
SportDrenthe