Mobiele menu

Methode Nazorg / NPT: terugvalpreventie voor jongeren na (jeugd)detentie of opname in een gesloten behandelinrichting

Vraagstuk

Jongeren (16-23 jaar) die terugkeren in de maatschappij na een periode in (jeugd)detentie of een JeugdzorgPlus-instelling, staan voor grote opgaven. Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) is een intensief behandelprogramma van negen maanden om hen daarbij te helpen. Is NPT effectief in het verminderen van delicten? En voor welke jongeren werkt het programma het beste?

Onderzoek

Een groep van 127 jongeren is door toeval toegewezen aan een NPT-groep of een controlegroep die de andere nazorg kreeg. Uit vragenlijsten en officiële politiegegevens moest blijken of NPT effectief is.

Uitkomst

Er is geen verschil gevonden tussen de NPT-groep en de controlegroep op aspecten als agressief gedrag, pro-criminele houding en sociale vaardigheden. Uit recidivegegevens komen ook geen verschillen naar voren over frequentie, ernst en snelheid van recidive. NPT is dus niet beter of slechter dan de nazorgtrajecten die zijn aangeboden aan de controlegroep.

Producten

Titel: Beyond Detention. The Effectiveness of Aftercare for Juvenile and Young Adult Offenders
Auteur: Chrissy James

Verslagen


Eindverslag

In dit onderzoek zijn de effectiviteit en programma-integriteit van Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) onderzocht. NPT is een interventie voor jongeren en jongvolwassenen van 16 t/m 23 jaar die na een periode van vrijheidsbeneming terugkeren in de maatschappij. In een Randomized Controlled Trial (RCT) zijn 79 jongeren toegewezen aan de behandelgroep (NPT) en 84 jongeren aan de controlegroep. Er zijn 36 jongeren uitgevallen; de gegevens van 66 NPT jongeren en 61 controlegroep jongeren zijn geanalyseerd. Voor de effectmeting zijn vragenlijsten bij de jongeren afgenomen bij aanvang van de behandeling (T1), tijdens de behandeling (T2), direct na de behandeling (T3) en een jaar na de behandeling (T4). Daarnaast zijn van alle jongeren officiële recidivegegevens opgevraagd. Om de programma-integriteit te meten is per jongere een vragenlijst ingevuld door zijn/haar hulpverlener van NPT.
Er is geen verschil gevonden tussen NPT en controlegroep na de behandeling op agressief gedrag, cognitieve vertekeningen, pro-criminele houding, coping stijlen en pro-sociale vaardigheden. Wel is gevonden dat jongeren die het NPT traject volledig afronden minder indirecte agressie vertonen dan jongeren die de controlebehandeling volledig afronden. Ten aanzien van de officiële recidivegegevens blijken er geen verschillen te bestaan tussen de beide groepen in frequentie, ernst en snelheid van recidive. Deze bevindingen suggereren dat NPT niet beter of slechter is dan de nazorgtrajecten die zijn aangeboden aan de controlegroep.
Uit de procesevaluatie blijkt dat de fasering van NPT niet volledig verloopt volgens de handleiding en dat niet alle middelen uit de handleiding per jongere worden ingezet. Daarnaast voldeden niet alle jongeren aan de inclusiecriteria. De resultaten van het huidige onderzoek worden besproken in het kader van mogelijke aanbevelingen voor de verbetering van NPT.

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer (NPT) is een nazorgprogramma voor jongeren en jongvolwassenen na vrijheidsbeneming. Doel van het onderzoek is om na te gaan of NPT effectief is, dat wil zeggen, of NPT leidt tot een vermindering van recidive. Daarnaast wordt een aantal potentiële mediatoren (welzijn jongere, het hebben van een dagbesteding, etc.) en moderatoren (mate van programma implementatie, integriteit, deelnemer- en programmakenmerken) in kaart gebracht. In december 2008 is het project van start gegaan. Na uitvoerige voorbereidingen, waarbij het instrumentarium is getest met behulp van een pilotstudie, draagvlak is gecreëerd voor het onderzoeksdesign (een Randomized Controlled Trial), afspraken zijn gemaakt met verwijzers en ketenpartners van NPT in Amsterdam, Den Haag en Utrecht, is in januari 2010 de dataverzameling van start gegaan. In Amsterdam loopt het onderzoek goed en is er voldoende draagvlak om het onderzoek succesvol te laten verlopen. In Utrecht is het onderzoek in september 2010 gestart, maar in 2011 stop gezet. De instroom was beperkt en met de Gemeeente Utrecht en de aanbieder van NPT kon geen overeenstemming worden bereikt over de opzet van het onderzoek. In 2011 is wel een aanvang gemaakt met het onderzoek in Den Haag; de instroom van deelnemers aan NPT en TAU is op gang gekomen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
157002009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.H. van der Laan
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Amsterdam