Mobiele menu

Migranten in de frontlinie. De effecten van COVID-19 maatregelen op arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren

Arbeidsmigranten vervullen essentieel werk in cruciale sectoren: oogsten, vlees verwerken, verpakken, schoonmaken. Tijdens de COVID-19 crisis staan zij in de frontlinie en lopen daarbij gezondheidsrisico’s. Hun bescherming vraagt daarom urgente aandacht. Een interdisciplinair onderzoeksteam van het Radboud University Network on Migrant Inclusion (RUNOMI) gaat, met De Burcht en partners uit het veld, onderzoeken welke structurele problemen rond arbeidsmigratie de coronacrisis heeft blootgelegd en welke kansen deze crisis biedt om de bescherming van arbeidsmigranten te verbeteren. Ook wordt gezocht naar innovaties die cruciale sectoren minder afhankelijk maken van kwetsbare migranten. Omdat arbeidsmigranten vaak grensoverschrijdend werken en wonen, focust dit onderzoek op de grensregio’s (Nederland/Noordrijn-Westfalen). Het onderzoek draagt bij aan het verkleinen van de gezondheidsrisico’s tijdens het verdere verloop van deze en eventuele toekomstige crises.

Verslagen


Eindverslag

Arbeidsmigranten werkten tijdens de COVID-19 pandemie door, in cruciale sectoren als de land- en tuinbouw, vleesindustrie, distributie en schoonmaak. Zij liepen daardoor extra gezondheidsrisico’s. Hoe het met hun bescherming was gesteld, onderzocht een interdisciplinair onderzoeksteam van het Radboud University Network on Migrant Inclusion (RUNOMI), samen met De Burcht en partners uit het veld. Het kabinet omarmde najaar 2020 alle aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten voor een structureel betere bescherming. Nieuwe wetgeving is in voorbereiding.

De Radboud Universiteit onderzoekt in samenwerking met De Burcht welke structurele problemen rond arbeidsmigratie de coronacrisis heeft bloot gelegd en welke kansen deze crisis biedt voor systeemverandering ter bevordering van de bescherming van arbeidsmigranten werkzaam in de frontlinie. Hoe hebben arbeidsmigranten, publieke en private actoren de gezondheidsrisico’s voor arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren (landbouw en vleesverwerkende industrie, distributie, schoonmaak) gepercipieerd? Welke maatregelen zijn genomen om deze risico’s te beperken, en met welke effecten? Welke lessen kunnen uit deze crisis worden getrokken? Europese en ‘ongedocumenteerde’ arbeidsmigranten vervullen essentieel werk in cruciale sectoren, maar lopen grote gezondheidsrisico’s door hun arbeids- en huisvestingsomstandigheden, de (steeds meer grensoverschrijdende) wijze waarop productieketens en de arbeidsmarkt zijn georganiseerd en het ontbreken van een sociaal vangnet. Hun bescherming vraagt urgente aandacht en systeemverandering. Wij onderzoeken enerzijds of er tijdens de coronacrisis voldoende oog geweest is voor de gezondheidsrisico’s voor arbeidsmigranten werkzaam in cruciale sectoren; en anderzijds in hoeverre de crisis heeft gezorgd voor prikkels tot innovaties die deze migranten meer bescherming kunnen bieden en/of cruciale sectoren minder afhankelijk maken van kwetsbare migranten. Ons interdisciplinaire onderzoeksteam maakt gebruik van een mixed-methods design om de maatregelen en het perspectief van alle betrokken actoren (arbeidsmigranten, werkgevers, handhavingsinstanties en andere publieke en private actoren) te onderzoeken. Daarbij focussen we speciaal op grensregio’s (Nederland/Noordrijn-Westfalen). In co-creatie met een ketenbrede groep partners ontwikkelen we adviezen gericht op verbetering van de arbeids-, huisvestings-, en gezondheidsomstandigheden van arbeidsmigranten. Daarmee leveren we een bijdrage aan het verkleinen van de gezondheidsrisico’s tijdens het verdere verloop van deze en eventuele toekomstige crises.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430032010031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.J. Beckers
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universiteit Nijmegen