Mobiele menu

Mijn Buurt, Mijn Netwerk, Mijn Structuur

Projectomschrijving

Doelgroep

Wij richten ons op zelfstandig wonende jongere lvb’ers in de wijk Overvecht (Utrecht). Doordat deze jongeren veelal geen begeleiding of ondersteuning krijgen, is de kans reëel dat zij in aanraking met de politie/justitie komen.

Doel

Philadelphia ontwikkelt samen met het buurtteam, gemeente, onderwijs, politie en justitie een aanpak om door vroegtijdige signalering het afglijden naar criminaliteit te beperken of te voorkomen. Met andere woorden: vinden, binden en begeleiden.

Werkwijze

Basis van het project is een gestructureerde dag-invulling in combinatie met 24/7 bereikbare professionele ondersteuning. Dit doen we met Digicontact: zorg op afstand met beeldschermondersteuning door professionals. De inwoner blijf in het vizier en krijgt ondersteuning op maat.

De samenwerking tussen zorgaanbieder, onderwijs, buurtteam en justitie maakt de aanpak sluitend en daarmee succesvol.

Beoogd resultaat

Inzicht in doelgroep, hulpvraag en aanwezige ondersteuning en zorg.
 

Resultaten

Voor de start van het project zijn afspraken gemaakt met de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer en de regionale ggz instelling inGeest om de Crisiskaart aan te bieden aan hun crisisgevoelige inwoners. Burgers, cliënten, hulpdiensten en verwijzers zijn geïnformeerd over de methodiek en de effecten van de kaart. Er is samengewerkt met ervaringswerkers van inGeest, die zijn opgeleid tot Crisiskaartconsulent. Deze ervaringswerkers konden mensen ondersteunen bij het maken van hun crisisplan en –kaart.

Daarnaast is contact gelegd in de twee grootste gemeenten van deze regio: Haarlem en Haarlemmermeer, waar over is gegaan tot het aanbieden van de Crisiskaart. Er is kennisgemaakt met de relevante ambtenaren van de overige gemeenten in de regio en implementatieplannen geschreven voor de gemeenten Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Uithoorn.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Mijn Buurt, Mijn Netwerk, Mijn Structuur
LVB jongeren die dreigen in de problemen te komen door het gebrek aan structuur en netwerk. In kaart brengen, onderzoeken wat nodig is en verwijzen naar de juiste hulpverleners.
Na een verdiepingsslag komen we gezamenlijk tot een verscherpte doelstelling voor mogelijk vervolgonderzoek: Een integrale aanpak ontwikkelen, geborgd in het dagelijks werk van betrokken partijen (Gemeente, buurtteam, zorgaanbieders, justitie, onderwijs en woningbouwcorporaties) en die hun samenwerking/afstemming bevordert. Preventie en levensstructuur van de doelgroep staan hierbij centraal. Deze doelstelling sluit aan bij 3 van 9 bouwstenen, zoals benoemd door het landelijke schakelteam “verwarde personen”: 2Preventie, 3Vroegtijdige signalering en 6Toeleiding.
Conclusie
Het tijdsbestek was te kort maar er zijn mooie contacten ontstaan tussen een aantal zorgaanbieders en wijk- en buurtteams van gemeente Utrecht van waaruit diverse samenwerkingsinitiatieven zijn ontstaan.

Samenvatting van de aanvraag

In de Gemeente Utrecht wonen in diverse wijken mensen met een licht verstandelijke beperking zelfstandig. Veelal zonder begeleiding of ondersteuning. Volwaardig en prettig deelnemen aan de maatschappij is voor hen lastig; het vinden en houden van werk en/of dagbesteding, wonen, vrijetijd, omgaan met geld, onderwerpen waar zij het vaak lastig mee hebben. Wanneer zij school verlaten en geen werk hebben verdwijnen zij van de radar. Helaas komen zij na enkele jaren weer in beeld van deze hulpverlening doordat er dan bijvoorbeeld sprake is van criminele activiteiten. Met het project Mijn Buurt, Mijn Netwerk, Mijn structuur gaat Philadelphia samen met het wijkteam, gemeente, onderwijs en politie en justitie een aanpak ontwikkelen om door vroegtijdige signalering het afglijden te beperken of te voorkomen. Met andere woorden: vinden, binden en begeleiden. De basis van het project is een gestructureerde dag-invulling in combinatie met 24/7 bereikbare professionele ondersteuning. In het algemeen worden mensen met structuur in het dagelijks ritme zekerder van zichzelf en hebben dan minder behoefte aan het zich profileren op minder maatschappelijke aanvaardbare wijze. Juist de mogelijkheid om 24/7 een beroep te kunnen doen op professionele ondersteuning, naast het aanleren van werknemersvaardigheden, verstevigen de positie en het welbevinden van de doelgroep. De samenwerking tussen zorgaanbieder, onderwijs, wijkteam en justitie maakt de aanpak sluitend en daarmee succesvol. Elke individuele inwoner uit de doelgroep wordt voor het project aangemeld door wijkteammedewerkers of de wijkagent in overleg met het wijkteam. De zorgaanbieder bepaalt in overleg met de inwoner en het wijkteam het antwoord op de specifieke vraag. Tevens maakt de inwoner gebruik van Mijn Netwerk. Dit omvat een aanvullende cursus op maat, ondersteuning in de wijk en ondersteuning op afstand met beeldbellen door Digicontact. De intensiteit van de ondersteuning wordt in overleg bepaald. Om de zo belangrijke 24/7 bereikbaarheid vorm te geven, wordt gebruik gemaakt van Digicontact. Dit is een door Philadelphia ontwikkelde en beproefde methode met beeldscherm-ondersteuning door professionals. Hiermee kan any time any place anywhere hulp worden gevraagd en ingezet. Digicontact kan ook worden ingezet tijdens andere momenten van het traject, zoals contact op vaste tijdstippen (zoals bij thuiskomst na het werk indien de inwoner behoefte heeft aan ondersteuning). Daarnaast is ondersteuning in de wijk en/of aan huis een belangrijke component. De inwoner blijft in het vizier en krijgt de ondersteuning op maat. Opschalen en afschalen van de intensiteit is altijd mogelijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638021004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. Meijerman
Verantwoordelijke organisatie:
Werk & Begeleiding Flevoland en Gooi B.V

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de gemeente Utrecht (regio Utrecht).