Mobiele menu

MijnEigenZorgplan: actieonderzoek naar ontwikkeling en implementatie van een persoonsgerichte digitale zorgomgeving voor complexe patiëntengroepen.

In de afgelopen jaren is steeds meer de nadruk komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en regie vanuit de patiënt. Er is behoefte aan goede ondersteuning van het zorgtraject door passende informatie voor de patiënt op het juiste moment.

Persoonsgerichte digitale zorgomgeving

Het resultaat van dit participatieve actieonderzoek in Amsterdam UMC is dat er een persoonsgerichte digitale zorgomgeving is ontwikkeld samen met de eindgebruikers voor 3 complexe zorgtrajecten:

  • de Scar Clinic, voor patiënten met ernstige littekens
  • het Schisisteam, voor kinderen met aangeboren lip-, kaak- en/of gehemeltespleet (schisis)
  • het zorgtraject binnen het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie

Deze zorgomgeving is gekoppeld aan het EPD en biedt op de gewenste momenten actuele, juiste en passende informatie aan patiënt en zorgverlener.

Samenwerking

In dit project hebben patiënten, zorgverleners en ondersteunende afdelingen middels co-creatie intensief met elkaar en de onderzoekers samengewerkt om succesvolle implementatie en meerwaarde te realiseren.

Meer grip op uw zorgtraject: uitlegvideo applicatie MediMapp

Bekijk in deze korte uitlegvideo op YouTube hoe de MediMapp werkt:

Afbeelding
Screenshot uit video waarin wordt uitgelegd hoe MediMapp werkt

 

Producten

Titel: Digitale zorgomgevingen Scar Clinic, Schisis en Genderdysforie.
Auteur: F. Heijsters en projectteam MijnEigenZorgplan In samenwerking met Soulve Innovations.
Link: https://medimapp.amsterdamumc.nl/
Titel: Informatieflyers (en webpagina) voor patiënten en zorgverleners
Auteur: Projectteam MijnEigenZorgplan en afdeling communicatie
Titel: Gebruikte implementatie strategieën project MijnEigenZorgplan
Auteur: Projectteam MijnEigenZorgplan
Titel: Leidraad ontwikkeling en implementatie van digitale tools
Auteur: Projectteam MijnEigenZorgplan
Titel: Actieonderzoek in de praktijk - Linnean Initiatief
Auteur: Drs F. Heijsters namens Amsterdam UMC en de projectgroep.
Titel: Geleerde lessen en adviezen met betrekking tot de ontwikkeling en implementatie van digitale tools
Auteur: F. Heijsters
Titel: Presentatie over digitale zorgtrajecten bij Schisis Nederland (patiëntbelangenorganisatie)
Auteur: F.Heijsters namens Schisisteam Amsterdam
Titel: Webinar voor ouders en patiënten met een schisis
Auteur: F.Heijsters namens Schisisteam Amsterdam
Titel: In gesprek met de cliëntenraad over project MijnEigenZorgplan
Auteur: F.Heijsters
Titel: Presentatie Kalcio event - Samen Beslissen bij transgender mannen
Auteur: T. van Vliet, E. Cornelissen en F.Heijsters
Titel: Amsterdam UMC in praktijk: magazine voor patiënten en naasten. In dit magazine staat de patiënt centraal, onderwerpen zoals de beleving, behoeften en betrokkenheid worden besproken.
Auteur: Amsterdam UMC - interview drs. F. Heijsters
Link: https://amsterdamumc.foleon.com/inpraktijk/editie-25/ervaringen/
Titel: Website Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG)
Auteur: E. Cornelissen namens het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG)
Link: https://www.amc.nl/web/specialismen/genderdysforie.htm
Titel: Website Schisisteam Amsterdam
Auteur: F. Heijsters namens Schisisteam Amsterdam
Link: https://www.amc.nl/web/specialismen/schisisteam-amsterdam.htm
Titel: Samenwerking Stichting ABC
Auteur: Stichting ABC en F. Heijsters
Link: https://a-b-c.nu/ervaring
Titel: Website Scar Clinic
Auteur: F. Heijsters, namens de teamleden van de Scar Clinic
Link: https://www.amc.nl/web/specialismen/scar-clinic.htm
Titel: Stakeholders barriers and facilitators for the implementation of a personalised digital care pathway: a qualitative study
Auteur: Florence Heijsters, Jesse Santema, Margriet Mullender, Mark-Bram Bouman, Martine de Bruijne, Femke van Nassau
Magazine: BMJ Open
Link: https://bmjopen.bmj.com/content/12/11/e065778
Titel: Advanced Training Program (ATP) module procesanalyse
Auteur: F.Heijsters
Titel: Meer grip op uw zorgtraject - uitleg video applicatie MediMapp
Auteur: Amsterdam UMC
Link: https://youtu.be/ic8h-2Y0Yd4

Verslagen


Eindverslag

Samenwerking tussen patiënt en zorgprofessional schiet vaak tekort in de steeds complexere ziekenhuiszorg, terwijl er tegelijkertijd meer en meer van professionals en patiënten wordt gevraagd. Patiënten voelen zich in het algemeen weinig betrokken in de consulten en het ontbreekt hen aan inzicht in, en overzicht over het eigen zorgtraject. Ook komt Gedeelde Besluitvorming nog maar mondjesmaat van de grond. Veel zorgverleners willen hun patiënten wel meer betrekken, maar weten vaak niet hoe. Ondersteunde tools ontbreken vaak of zijn gebrekkig, zoals de huidige patiëntportalen vanuit het EPD.

Om hier verbetering in aan te brengen is het Amsterdam UMC gestart met het inrichten van waardegedreven zorgtrajecten en heeft het ingezet op de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe gebruiksvriendelijke digitale zorgomgeving (DZO). Een DZO op maat biedt de kans om de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek te krijgen voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Het doel van deze DZO is dat het patiënten beter informeert en voorbereidt op actieve participatie en Gedeelde Besluitvorming tijdens het consult. Bovendien is het doel dat de zorgprofessional de benodigde informatie krijgt om de eigen regie van de patiënt te ondersteunen. Hierbij gaat het om een goed overzicht van waar de patiënt zich in het zorgtraject bevindt en inzicht in de fysieke, psychische en sociale situatie van een patiënt, alsmede de expliciete behoeften en voorkeuren van de patiënt.

Er bestaat weinig kennis over het op maat inrichten van een gebruiksvriendelijke DZO in de context van een complexe zorgomgeving. Dit leidt tot de vraag of en hoe een DZO kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd, waarmee bovengenoemde doelstellingen worden bereikt en tegelijkertijd eerder genoemde barrières worden opgelost. Het uiteindelijke doel is om in een complexe zorgomgeving de zorg te verbeteren en passender te maken door patiëntparticipatie, gedeelde besluitvorming en betere samenwerking tussen zorgverleners en de patiënt gedurende het zorgtraject.
Het doel van dit project is tweeledig; het ontwikkelen en implementeren van een DZO op maat voor drie specifieke zorgtrajecten en het ontwikkelen van kennis over het ontwikkelproces.
Met participatie van de eindgebruikers en technische en organisatorische medewerkers binnen de zorgorganisatie wordt onderzocht of een DZO ontwikkeld kan worden die daadwerkelijk wordt gebruikt in de praktijk. Ook onderzoeken we of een dergelijk DZO vervolgens ook daadwerkelijk bijdraagt aan de gestelde doelen, namelijk:
(a) beter geïnformeerde patiënten die actiever participeren in het zorgproces;
(b) meer Gedeelde Besluitvorming in de consulten; en
(c) betere samenwerking tussen zorgverleners onderling en de patiënt gedurende het zorgtraject.

Het actieonderzoek wordt uitgevoerd bij drie complexe zorgtrajecten in Amsterdam UMC, namelijk de Scar Clinic, waar patiënten met ernstige littekens worden behandeld, het Schisisteam, waar kinderen met aangeboren lip-, kaak- en/of gehemeltespleet (schisis) worden behandeld en het Genderteam, voor mensen met genderdysforie.

Actieve participatie van gebruikers (patiënten en zorgverleners) gedurende het gehele actieonderzoek staat centraal. Voor deze zorgtrajecten zal per zorgtraject in 4 stappen een DZO op maat worden ontwikkeld en geïmplementeerd:

1. Probleem- en stakeholderanalyse
2. Adaptief design van de DZO
3. Implementatie en evaluatie in de dagelijkse praktijk
4. Opstellen/aanpassen leidraad voor de ontwikkeling en implementatie van een DZO voor een specifiek zorgtraject.

Op basis hiervan zal kennis worden gegenereerd over het inrichten van een DZO op maat voor patiëntengroepen met complexe problematiek, waarin de wensen en behoeften van de eindgebruikers centraal staan. Met de leerervaringen en ontwikkelde kennis wordt een leidraad opgesteld die als basis dient voor het inrichten van de DZO voor toekomstige doelgroepen. De leidraad wordt geëvalueerd en verbeterd bij de inrichting

Kenmerken

Projectnummer:
516006007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. de Bruijne
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc
Afbeelding

Actieonderzoek innovatieve zorg

Om de zorg goed, toegankelijk, betaal- en bemensbaar te houden, investeert ZonMw in het leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. Vanuit het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg financieren we projecten die experimenteren met vernieuwing van zorgprocessen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.