Mobiele menu

‘Minder stress en armoede, meer ervaren gezondheid en participatie’

Projectomschrijving

Doel

Mensen die langdurig in armoede leven krijgen vaak niet de hulp die nodig is om hun situatie te verbeteren. Dit komt onder andere door de complexiteit van aanbod en regelgeving en de moeizame bereikbaarheid van schuldhulpverlening. Daarbij heerst bij deze groep vaak schaamte voor het openlijk bespreken van de financiële problemen. Hierdoor worden mensen in langdurige armoede momenteel onvoldoende bereikt en geholpen. Wat is de impact van armoede op het zelfregulerend vermogen, de ervaren gezondheid en participatie? En hoe werken schaamte en zelfstigma hierop door? Wat zijn passende interventies bij chronische stress en armoede?

Aanpak/werkwijze

In dit onderzoek wordt in vijf gemeenten diverse vormen van ondersteuning getest die moeten leiden tot minder stress en armoede, waardoor mensen zich fitter en gelukkiger voelen en meer meedoen in de samenleving. Na een kennissynthese over armoede en chronische stress uit te voeren worden effectieve interventies gekozen, aangepast en geïmplementeerd. Door middel van participatief actieonderzoek en een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden worden de doelgroep en interventies onderzocht. Vervolgens wordt de in- en uitvoering van de interventies en de impact en werking ervan geëvalueerd. Daarbij is de stem van de doelgroep zwaarwegend en wordt deze actief betrokken bij het plan van aanpak, de uitvoering en de evaluatie van het onderzoek.

Samenwerkingspartners

Radboudumc (penvoerder), Wageningen University, GGD Gelderland-Zuid, Gemeente Groningen, Gemeente Meppel, Gemeente Midden-Groningen, Gemeente Nieuwengein, Gemeente Nijmegen, Gemeente Oss, Movisie, Valente, Vereniging van Nederlandse Voedselbanken, Stichting Lezen en Schrijven.

Resultaten

Dit project levert nieuwe kennis op over de impact van armoede en de daarmee samenhangende chronische stress. Verder wordt inzicht verkregen in hoe gemeenten in diverse praktijken werken aan integrale interventies op lokaal niveau. Daarbij wordt kennis opgeleverd over de uitvoering, context, voorwaarden, impact en werking van deze interventies en welke competenties van uitvoerenden de interventies versterken. Het project levert kennis op voor de gehele kennisketen.

Producten

De interventies worden met handleiding beschikbaar gesteld voor opleidingen van professionals in sociaal domein, opvang, eerstelijnszorg alsmede voor organisaties van deze professionals. Voor de doelgroep wordt informatie uit het project en over de interventies op maar gemaakt met taalambassadeurs. De resultaten en materialen worden verspreid via cliëntenorganisaties, ervaringsdeskundigen en professionals. Verder worden wetenschappelijke inzichten uit het project verspreid via ten minste vier publicaties in Nederlandse vakbladen en ten minste acht wetenschappelijke artikelen in internationale tijdschriften. Daarnaast worden de resultaten op ten minste twee nationale en twee internationale conferenties gepresenteerd.

Producten

Titel: Infographic Emoties bij armoede
Auteur: Movisie
Link: https://www.movisie.nl/publicatie/infographic-emoties-armoede
Titel: Onderzoek naar de impact van emoties bij armoede
Auteur: Movisie
Link: https://www.movisie.nl/artikel/onderzoek-naar-impact-emoties-armoede

Kenmerken

Projectnummer:
50-53500-98-435
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J. Wolf
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc