Mobiele menu

Moderne netwerkzorg voor de inwoners van Achterveld e.o.

Projectomschrijving

In Achterveld en omgeving (plattelandsgebied) zijn 2 netwerken opgericht van zorgprofessionals en dienstverleners in welzijn voor:

  • ouderen
  • mensen met psychosociale problemen

Resultaat: zowel de samenwerking als de zorg zijn verbeterd.

Inspiratie voor landelijk advies

Elk netwerk heeft een werkmap gemaakt met protocollen, werkafspraken met derden (ziekenhuis, huisartsenpost, etc.) en andere handige tools. De werkmap ouderenzorg heeft als inspiratie gediend voor het landelijk advies van de NHG omtrent multidisciplinaire samenwerking rond ouderenzorg.

Netwerkorganisatie

Daarnaast is het gezondheidscentrum samen gaan werken met andere gezondheidscentra in de regio om schaalgrootte te creëren en daardoor betere inhoudelijke en financiële afspraken te kunnen maken met 'grote' samenwerkingspartners zoals de:

  • gemeente
  • grote zorgorganisaties (zoals V&V-organisaties)
  • zorgverzekeraar (Achmea)

Er is een netwerkorganisatie opgericht van 14 samenwerkende gezondheidscentra in de regio Midden Nederland (de GMN). Ook hiervan is een werkmap gemaakt met de missie/visie en de gezamenlijke agenda, maar ook de aangepaste stukken van de eigen organisatie.

Verslagen


Eindverslag

Het project heeft geresulteerd in twee zorg- en welzijnsnetwerken voor ouderen en voor mensen met psychosociale problemen in Achterveld en omgeving. een plattelandsgebied. Deze twee netwerken hebben allebei een werkmap gemaakt met daarin de protocollen, werkafspraken met derden (ziekenhuis, huisartsenpost, etc.) en andere handige tools die tijdens het project zijn ontwikkeld om de zorg en dienstverlening aan beide groepen patiënten te verbeteren.
Daarnaast is het gezondheidscentrum samen gaan werken met andere gezondheidscentra in de regio om schaalgrootte te creëren en daardoor betere inhoudelijke en financiële afspraken te kunnen maken met 'grote' samenwerkingspartners zoals de gemeente, grote zorgorganisaties zoals de V&V-organisaties en de zorgverzekeraar Achmea. Er wordt samengewerkt met 14 centra die bij elkaar zorg verlenen aan 150.000 patiënten.
Het gezondheidscentrum heeft ondertussen alle bestuurlijke documenten zoals statuten, samenwerkingsovereenkomsten en huishoudelijk reglement aangepast aan de nieuwe samenwerkingsvormen.
Zowel zorgverleners als patiënten zijn tevreden over de samenwerking en de zorg. Alle zorgprofessionals vinden dat de samenwerking is verbeterd, 75% vindt ook dat de kwaliteit van de zorg is verbeterd. De samenwerking heeft gezorgd voor inhoudelijke verdieping, meer plezier in het werk en een laagdrempeliger netwerk van collega's. patiënten ervaren ook dat de samenwerking tussen zorgverleners is verbeterd en dat behandelingen beter op elkaar zijn afgestemd. Een klein deel van de patiënten (21%) ervaart een kleine verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Gezondheidscentrum De Heelkom is een klein gezondheidscentrum in het dorp Achterveld. Er zijn 3500 patienten ingeschreven bij de huisarts. Uit de onlangs uitgevoerde strategische analyse komen twee belangrijke hulpvragen naar voren van de inwoners van Achterveld: 1) De ouderen, waarvan er relatief meer zijn dan in de gemeente en de rest van Nederland, willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen met goede ondersteuning. 2) Mensen met psychosomatische klachten hebben behoefte aan multidisciplinaire goede en afgestemde zorg en ondersteuning op gebied van hun somatische én hun psychische problemen.

Beide doelgroepen hebben zeer uiteenlopende behoeften, passend bij de complexe zorgvraag die ze hebben. De kunst is zorg op maat te leveren. Moderne netwerkzorg moet dat mogelijk maken. Om aan de hulpvraag te voldoen wil het gezondheidscentrum samenwerken met partners op gebied van wonen, zorg, welzijn en werk en met hen en de client samenhangende zorgnetwerken vormen. Een netwerk maakt samenwerkingsafspraken met elkaar, gebaseerd op de actuele richtlijnen.

De netwerken worden ondersteund vanuit een moderne en professionele organisatie. Uit dezelfde strategische analyse is echter gebleken dat het gezondheidscentrum op dit moment niet voldoende is toegerust om deze zorg nu en in de toekomst te garanderen en op te vangen, lees te continueren. Belangrijkste redenen daarvoor zijn dat de schaal waarop het gezondheidscentrum acteert betrekkelijk klein is (plattelandsgebied), de inkomsten onder druk staan, de financiële positie van het gezondheidscentrum kritiek is (solvabiliteit is matig) en de bestuurlijke basis verouderd. In dit project wil gezondheidscentrum de Heelkom werken aan het versterken en professionaliseren van de eigen organisatie. Daarbij wordt gedacht aan samenwerken met gezondheidscentra met dezelfde ambitie in de regio. Ofwel opschaling. Hoe precies is een uitkomst van het project.

Kortom: de nieuwe samenwerkingsvorm moet moderen netwerkzorg kunnen leveren aan de inwoners van Achterveld en tegelijkertijd financieel gezond zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Gezondheidscentrum De Heelkom is een klein gezondheidscentrum in het dorp Achterveld. Achterveld is een dorpskern in de gemeente Leusden en heeft ongeveer 2500 inwoners. Er zijn echter 3500 patienten ingeschreven bij de huisarts. Uit de onlangs uitgevoerde strategische analyse komen twee belangrijke hulpvragen naar voren van de inwoners van Achterveld: 1) De ouderen, waarvan er relatief meer zijn dan in de gemeente en de rest van Nederland, willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen met goede ondersteuning. 2) Mensen met psychosomatische klachten hebben behoefte aan multidisciplinaire goede en afgestemde zorg en ondersteuning op gebied van hun somatische én hun psychische problemen. Beide doelgroepen hebben zeer uiteenlopende behoeften, passend bij de complexe zorgvraag die ze hebben. De kunst is zorg op maat te leveren. Moderne netwerkzorg moet dat mogelijk maken. Om aan de hulpvraag te voldoen wil het gezondheidscentrum samenwerken met partners op gebied van wonen, zorg, welzijn en werk en met hen en de client samenhangende zorgnetwerken vormen. Een netwerk maakt samenwerkingsafspraken met elkaar, gebaseerd op de actuele richtlijnen. De netwerken worden ondersteund vanuit een moderne en professionele organisatie. Uit dezelfde strategische analyse is echter gebleken dat het gezondheidscentrum op dit moment niet voldoende is toegerust om deze zorg nu en in de toekomst te garanderen en op te vangen, lees te continueren. Belangrijkste redenen daarvoor zijn dat de schaal waarop het gezondheidscentrum acteert betrekkelijk klein is (plattelandsgebied), de inkomsten onder druk staan, de financiële positie van het gezondheidscentrum kritiek is (solvabiliteit is matig) en de bestuurlijke basis verouderd. In dit project wil gezondheidscentrum de Heelkom werken aan het versterken en professionaliseren van de eigen organisatie. Daarbij wordt gedacht aan samenwerken met gezondheidscentra met dezelfde ambitie in de regio. Ofwel opschaling. Hoe precies is een uitkomst van het project. De nieuwe samenwerkingsvorm moet moderen netwerkzorg kunnen leveren aan de inwoners van Achterveld en tegelijkertijd financieel gezond zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
154012308
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. W. Zuidweg
Verantwoordelijke organisatie:
Eerstelijns Samenwerkingsverband Achterveld