Mobiele menu

Monitoren vitale waarden patiënten op afstand

Projectomschrijving

Begin april hebben Santiz, Sensire, Ascom en Mediq in kaart gebracht hoe Smart Monitoring Covid 19 bij cliënten in het zorghotel Achterhoek gerealiseerd kan worden. In het zorghotel Achterhoek wordt zorg geboden aan cliënten de intensieve monitoring binnen het ziekenhuis niet meer nodig hebben, maar waarbij de zorg in de thuissituatie nog te complex, onvoorspelbaar of intensief is. Bij de verkenning is verondersteld dat dit meerwaarde kan bieden. De beschikbare functies zijn:

  • Meting en monitoring van hartslag en ademhalingsfrequentie (continumetingen en monitoring)
  • Saturatiemeting (puntmetingen en monitoring)

Begin mei is bij 2 cliënten in het zorghotel de monitoring gedurende enkele dagen getest. Dit waren cliënten die al behoorlijk goed hersteld waren en hun medewerking wilden verlenen. Ondanks de beperkte schaal zijn er met deze test inzichten verkregen. We nemen deze mee in de afwegingen hoe we, bij een mogelijke nieuwe Covid 19 periode, de zorg optimaal kunnen faciliteren.

Verslagen


Eindverslag

Dit voorjaar zijn Santiz, Sensire, Ascom en Mediq om tafel gegaan om te bekijken of op korte termijn het Smart Monitoring Covid 19 binnen Santiz ook bij cliënten in het zorghotel Achterhoek gerealiseerd kan worden. Hierbij heeft een coach geholpen om de implementatie te realiseren. De proof of concept is ingestoken met het idee dit op een later moment uit te rollen in de thuissituatie. In het zorghotel Achterhoek wordt zorg geboden aan cliënten die intensieve monitoring binnen het ziekenhuis niet meer nodig hebben, maar waarbij de zorg in de thuissituatie nog te complex, onvoorspelbaar of intensief is. Cliënten kunnen ook vanuit de thuissituatie naar het zorghotel gaan als de zorg thuis te complex wordt. Daarnaast is er plek voor cliënten met palliatieve zorg. De medische zorg wordt verleend door huisartsen uit de regio. De huisarts is hoofdbehandelaar en doet dagelijks een visite. Voor de overige momenten geldt de bereikbaarheid van de huisarts en wordt het beleid veelal op afstand met de verpleegkundige afgestemd. Zorgorganisaties Azora, Careaz, Gouden Leeuw Groep, Marga Klompé, Markenheem en Sensire leveren de verpleegkundige zorg. Bij de verkenning van de monitoring van cliënten in het zorghotel is verondersteld dat dit meerwaarde kan bieden, ook voor patienten in de thuissituatie. De beschikbare functies zijn: - Meting en monitoring van hartslag en ademhalingsfrequentie (continumetingen en monitoring) - Saturatiemeting (puntmetingen en monitoring) Vanwege de terugloop van cliënten in het zorghotel is er geen uitgebreide pilot van de grond gekomen. Begin juni is er bij 2 cliënten in het zorghotel de monitoring gedurende enkele dagen getest. Dit waren cliënten die al behoorlijk goed hersteld waren en hun medewerking wilden verlenen. Ondanks de beperkte schaal zijn er met deze test inzichten verkregen. We nemen deze mee in de afwegingen hoe we, bij een mogelijke nieuwe Covid 19 periode, de zorg optimaal kunnen faciliteren. Bij cliënten in het zorghotel, maar wellicht ook op locaties van wonen met zorg of in de thuissituatie.

Samenvatting van de aanvraag

De toegenomen vergrijzing, een gebrek aan zorgpersoneel en stijgende zorgkosten zorgen al geruime tijd voor een verhoogde druk op de gezondheidszorg. Met de huidige Coronacrisis wordt de druk op de (ziekenhuis)zorg alleen maar vergroot, waarbij de ziekenhuiscapaciteit moeizaam toereikend is voor het aantal patiënten dat opgenomen zou moeten worden. Bijkomend probleem is dat burgers en patiënten in een risicopositie, die momenteel nog thuis of in een verpleegomgeving zitten, ook vaak onvoldoende in de gaten gehouden kunnen worden (door de contactmaatregelen) waardoor signalen van verslechtering maar moeizaam worden gesignaleerd. Verder vraagt het monitoren door middel van het meten van vitale waarden van patiënten veel van de verpleegkundigen, gezien de contactmaatregelen (beschermende kleding etc.). Als laatste komt er een enorme grote groep patiënten die ontslagen (gaat) worden uit het ziekenhuis, maar nog niet volledig genezen zijn en moeten herstellen in een verpleeghuisomgeving/zorghotel. Een oplossing van dit acute, maar op de langere termijn ook structurele probleem is dat een grotere groep chronische patiënten op afstand bediend en ondersteund kan worden door hun vitale waarden te monitoren op afstand, waardoor verslechterende situaties eenvoudiger en met minder fysiek contact kunnen worden gedetecteerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002516
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. van de Belt
Verantwoordelijke organisatie:
NAAST