Mobiele menu

Monitoring 'Alles is gezondheid...'

Projectomschrijving

De voortgang van het preventieprogramma Alles is Gezondheid… wordt door het RIVM gemonitord. Dit gebeurt met behulp van 30 voortgangsindicatoren. Deze indicatoren zijn gericht op de pledges én op de gezondheidsprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014 - 2016. Veel van de gezondheidsprogramma’s hebben de doelen gehaald die bij de start van het NPP werden gesteld. Vooral rondom scholen is voortgang geboekt. Zo had het programma Gezonde School eind 2016 ruim 1000 scholen met een Vignet Gezonde School. Dat is 215 meer dan het gestelde doel. Ook de beweging Alles is Gezondheid… boekt vooruitgang. Hierin maken bedrijven en instellingen afspraken en ondernemen zij gezamenlijk acties om de bevolking gezonder en vitaler te maken. In 2016 werden 45 nieuwe zogeheten pledges getekend, waarin partijen zich binden aan gerichte en concrete activiteiten. Eind 2016 zijn er in totaal 309 getekende pledges. 

Verslagen


Eindverslag

Het RIVM monitort de voortgang van het preventieprogramma Alles is Gezondheid…met behulp van 30 voortgangsindicatoren. Deze indicatoren zijn gericht op de pledges én op de gezondheidprogramma’s die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014 - 2016.
Veel van de gezondheidsprogramma’s hebben de doelen gehaald, die bij de start van het NPP werden gesteld. Vooral rondom scholen is voortgang geboekt.Zo had het programma Gezonde School eind 2016 1065 scholen met een Vignet Gezonde School. Dat is 215 meer dan het gestelde doel. Ook de beweging Alles is gezondheid… boekt vooruitgang. Hierin maken bedrijven en instellingen afspraken en ondernemen zij gezamenlijk acties om de bevolking gezonder en vitaler te maken. In 2016 werden 45 nieuwe zogeheten pledges getekend, waarin partijen zich binden aan gerichte en concrete activiteiten. In totaal zijn er 309 getekende pledges.

Het RIVM monitort de voortgang van het preventieprogramma Alles is Gezondheid…met behulp van 30 voortgangsindicatoren. Deze indicatoren zijn gericht op de pledges én op de preventieprogramma’s en -activiteiten die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Preventie (NPP) 2014 – 2016.

Samenvatting van de aanvraag

In oktober 2013 bracht het kabinet het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid… uit. Dit programma wil een beweging tot stand brengen richting een vitalere en gezondere bevolking. De ambitie is om voor elk van de beleidsspeerpunten (roken, alcoholgebruik, bewegen, overgewicht, diabetes en depressie) een substantiële verbetering te realiseren ten opzichte van de huidige trends. Alles is gezondheid… komt tot stand in samenwerking met veel verschillende maatschappelijke partijen, die partner worden door een zogenoemde pledge te ondertekenen. Dit project betreft de monitoring van Alles is gezondheid…. Doel is om de voortgang en de output van het programma in beeld te brengen op de website www.allesisgezondheid.nl. De monitoring bestaat uit twee fasen. De eerste fase betreft het ontwerpen en opzetten van de monitor en loopt van september 2014 tot en met december 2014. Deze fase bestaat uit vijf stappen. Stap 1 betreft het opstellen van een logic model waarin de activiteiten van Alles is gezondheid… logisch worden weergegeven en geordend. In het model wordt de input (activiteiten en processen) verbonden met de outputresultaten en de outcomedoelstellingen. Op basis hiervan worden in stap 2 circa 25 indicatoren geselecteerd, waarbij gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling over de verschillende settings (school, werk, wijk, zorg). Stap 3 betreft het verzamelen van gegevens over de indicatoren bij de betreffende partijen, waaronder het programmabureau en de pledge-ondertekenaars. In stap 4 worden de indicatoren middels online visualisatietechnieken vormgegeven door het RIVM-team dat de communicatie rondom Alles is gezondheid… verzorgt en de website www.allesisgezondheid.nl onderhoudt. Tenslotte wordt in stap 5 de concrete invulling van de indicatoren en de online plaatsing verzorgt. De tweede fase betreft het bijhouden en onderhouden van de monitor en loopt van januari 2015 tot en met december 2016. Er komen maandelijks updates van die indicatoren waarvoor nieuwe gegevens beschikbaar zijn. Naast de online publicatie van de indicatoren zal per kwartaal een beknopte tussenrapportage opgeleverd worden waarin de stand van zaken op basis van de website wordt samengevat. Voorafgaand aan de jaarlijkse Alles is gezondheid… conferenties wordt de actuele stand van zaken gerapporteerd. Gedurende het project zal regelmatig overleg zijn met ZonMw en met het programmabureau van Alles is gezondheid…. Er is samenwerking binnen en buiten het RIVM voor de benodigde expertise en de benodigde gegevens.

Kenmerken

Projectnummer:
531005001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. van den Berg
Verantwoordelijke organisatie:
RIVM