Mobiele menu

Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie

Projectomschrijving

Triage, passende zorg en vervoer voor mensen met verward gedrag

Doel

Voor de 112 meldingen waarbij er geen sprake is van dreiging, gevaar, geweld of acute somatiek wordt 7x 24 uur een telefonische specialistische hulpdienst (genaamd: Meldpunt GGZ) ingericht. Deze hulpdienst is bereikbaar voor de meldkamer politie en ambulancezorg en richt zich in beginsel op niet-acuut verward gedrag.

Werkwijze

Binnen deze hulpdienst is tijd en specialistische (ggz) kennis beschikbaar die nodig is om goed uit en door te vragen. Deze hulpdienst zal de benodigde zorg en ondersteuning inschakelen, waarbij wordt aangesloten op de bestaande sociale kaart. Als er niet direct zorg/ondersteuning wordt ingezet en er twijfel bestaat of die zorg niet toch nodig is, wordt voor verdere actie bij voorkeur een verbinding gemaakt met bestaande gemeentelijke structuren c.q. aanpakken. Indien nodig kan de hulpdienst terugschakelen naar de meldkamer ambulancezorg en politie.

Resultaten

Sinds het ‘stoppen’ met het vervoer van mensen met verward gedrag door de politie per 1 januari 2018, zijn het aantal als psychiatrie gelabelde ambulanceritten met ruim 25% toegenomen. Deze op basis van werkdiagnose/specialisme gelabelde ritten kennen echter ook een vervuiling, daar waar niet altijd daadwerkelijk sprake is van psychiatrische problematiek psychiatrie.

Analyse van alle uitgevoerde ambulanceritten met werkdiagnose/specialisme psychiatrie heeft duidelijk gemaakt dat er in 39% daadwerkelijk sprake is van psychiatrische/psychische nood en problematiek. In alle andere gevallen is veelal sprake van angst/paniek ten gevolge van (acute) somatische problematiek.

In het jaar 2019 zijn de regionale werkprocessen met betrekking tot triage, toestroom naar passende zorg en vervoer binnen de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid nader aangescherpt binnen het in deze regio’s gezamenlijk fungerende bestuurlijk overleg. Tevens wordt er in de regio’s geëxperimenteerd met aanvullend en alternatief vervoer, met name in situaties na beoordeling. Het is interessant te bezien welke effecten ten opzichte van het jaar 2018 plaatsvinden.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Sinds het “stoppen” per 1 januari 2018 met het vervoer van mensen met verward gedrag door de politie, zijn het aantal als psychiatrie gelabelde ambulanceritten met ruim 25% toegenomen. Deze op basis van werkdiagnose / specialisme gelabelde ritten kennen echter ook een vervuiling, daar er niet altijd daadwerkelijk sprake is van psychiatrische problematiek.

Analyse van alle uitgevoerde ambulanceritten met werkdiagnose / specialisme psychiatrie heeft duidelijk gemaakt dat er in 39% daadwerkelijk sprake is van psychiatrische / psychische nood en problematiek. In alle andere gevallen is veelal sprake van angst / paniek ten gevolge van (acute) somatische problematiek.

In het jaar 2019 zijn de regionale werkprocessen m.b.t. triage, toestroom naar passende zorg en vervoer binnen de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland Zuid nader aangescherpt binnen het in deze regio’s gezamenlijk fungerende bestuurlijk overleg. Tevens wordt er in de regio’s geëxperimenteerd met aanvullend en alternatief vervoer, waarbij in Rotterdam - Rijnmond ook de zogenaamde medium care ambulance ingezet gaat worden. Dit met name in situaties na beoordeling. Het is interessant te bezien welke effecten t.o.v. het jaar 2018 plaatvinden.

Definitieve inrichting van het vervoer van personen met verward gedrag zal ook afhankelijk zijn van de uitkomsten van de adviesaanvraag "bekostiging vervoer met psychiatrische hulpverlening" zoals deze door de Staatssecretaris van VWS is neergelegd bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Samenvatting van de aanvraag

Er bestaat onvoldoende duidelijkheid over de omvang van de groep mensen met verward gedrag en de groep mensen die georganiseerd vervoer nodig heeft. Het is daarom van belang om meer inzicht te krijgen in de aantallen per doelgroep die georganiseerd vervoer nodig heeft. Dit leidt tot meer helderheid over de kosteneffectiviteit van verschillende vormen van vervoer met psychiatrische hulpverlening. Het betreft vervoer van en zorg voor mensen met verward gedrag als gevolg van één of een combinatie van de volgende oorzaken: - Een psychiatrische stoornis of ychiatrische klachten. - Mensen met een (licht) verstandelijke beperking. - Een somatische aandoening, al dan niet in combinatie met een psychiatrische stoornis zoals bijvoorbeeld dementie, diabetes, delier, etc. Met betrekking tot de inzet van ambulancezorg ten aanzien van de acute psychiatrie worden vier vervoersmomenten onderscheiden: 1. Vervoer vóór beoordeling, bijvoorbeeld naar een beoordelingslocatie (er heeft nog geen psychiatrische/somatische beoordeling plaatsgevonden). 2. Vervoer ná beoordeling, bijvoorbeeld naar een instelling vanuit huis of vanuit een beoordelingslocatie of van een beoordelingslocatie naar huis. 3. Vervoer terug naar een instelling van een ongeoorloofd afwezige persoon met een rechterlijke machtiging (RM). 4. Vervoer tussen instellingen. Het betreft in alle gevallen uitsluitend vervoer met een ambulance indicatie op basis van de Zorgverzekeringswet. Met het project ‘Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie’ wordt voor de regio Rotterdam-Rijnmond (door AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond) en voor de regio Zuid Holland Zuid (door de RAV Zuid Holland Zuid) invulling aan het helder in kaart brengen van vervoersstromen en behoefte binnen het domein van de ambulancezorg in relatie tot de bovenstaande doelgroep. Op basis van deze inzichten kan op adequate wijze een antwoord worden gegeven op de vraag of differentiatie van vervoer rondom de acute psychiatrie nodig en /of mogelijk is, of dat deze met de huidige mensen en middelen kan worden gerealiseerd. Zo kan afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld een ALS-ambulance (Advanced Life Support) worden ingezet, maar ook een rapid responder of een zorgambulance zijn mogelijkheden. Deze zorgambulance wordt bemenst door een zorgbegeleider, maar dit zou ook een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige kunnen zijn (ook wel psycholance genoemd). De inzet van een voertuig is afhankelijk van onder andere de situatie maar bijvoorbeeld ook van de intensiteit van de benodigde inzet.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638042002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.B. van der Hulst
Verantwoordelijke organisatie:
AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond