Mobiele menu

Multidisciplinaire implementatie van het zorgprogramma Gezond Gewicht gericht op kinderen met overgewicht en obesitas en hun ouders in Zwolle

Projectomschrijving

Doel

Minimaal 2 multidisciplinaire kernteams van eerstelijns zorgverleners brengen een evidence-based zorgprogramma in de praktijk.

Resultaten

De resultaten van het project zijn beschreven in de factsheet ‘Gezond gewicht kinderen, jou een zorg’. Belangrijke uitkomsten:

  • Multidisciplinaire casuistiekbespreking leidt tot betere zorg en meer wederzijdse doorverwijzingen en consultatie.
  • Een centrale zorgverlener die met het gezin de motivatie verkent en versterkt en die bewaakt of de verleende zorg bij het gezin past is een belangrijke functie. De functie gaf een impuls aan de samenwerking met elkaar.
  • Professionals hebben vaardigheden, kennis en tijd nodig om volgens het zorgprogramma te werken. Steun van hun organisatie en financier is onmisbaar.
  • Samenwerken met andere partners in de wijk verbreedt de mogelijkheden om een gezonde leefstijl te bereiken.


Praktische hulpmiddelen om het contact met het gezin te ondersteunen vindt u in het Werkboek Gezond Gewicht.

Meer informatie

Producten

Titel: Factsheet Gezond Gewicht jou een zorg
Titel: Wijkkaart Zorg voor Gezond gewicht (voorbeeld)
Titel: Functieomschrijving Zorgcoördinator Gezond Gewicht Kinderen

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting

Kern van dit project dat in de praktijk ‘Gezond Gewicht Kinderen in de Zorg’ werd genoemd was dat minimaal twee multidisciplinaire kernteams van eerstelijns zorgverleners een evidence-based zorgprogramma in de praktijk brengen. Het evidence-based zorgprogramma is de uitkomst van de ATW Gezond Gewicht Kinderen (Zwolle) en staat beschreven op de website www.zorgvoorgezondgewicht.nl .

In oktober 2011 zijn 2 kernteams gestart met hun maandelijkse bijeenkomsten. Deelnemers waren:
- jeugdgezondheidszorg
- orthopedagoog
- kinderfysiotherapeut
- diëtist
- en waar mogelijk een huisarts.

De kernteams kwamen elke maand bijeen en nodigden daar af en toe gasten bij uit. Het bleek dat de professionals, hoewel ze in dezelfde wijk werkten, elkaar en elkaars werkterrein niet of beperkt kenden.

Doel
Preventie en behandeling van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas en hun ouders. Dit vindt plaats door uitvoering van het zorgprogramma Gezond Gewicht zoals beschreven op www.zorgvoorgezondwicht.nl. Deze evidence-based ketenaanpak wordt in de praktijk gebracht binnen twee multidisciplinaire teams van eerstelijns zorgverleners die een rol hebben in de zorg voor gezond gewicht. De aanpak is een onderdeel van de JOGG-aanpak die in Zwolle Gezonde Stad praktijk is.

Zorgcoördinator Gezond gewicht
Er zijn met aanvullende middelen zorgcoördinatoren aangesteld. Zij voeren taken uit zoals die in de obesitasrichtlijn zijn beschreven voor de centrale zorgverlener gezond gewicht. Belangrijke rollen van hen zijn het stimuleren van de regie door de betrokkenen zelf en dat de juiste zorg bij de juiste persoon komt.

Doelgroep
Doelgroep zijn kinderen met overgewicht en hun omgeving. Intermediaire doelgroepen zijn in ieder geval JGZ-verpleegkundige, JGZ-arts, huisarts, fysiotherapeut, diëtist, orthopedagoog.

Betrokken partijen
Binnen Zwolle Gezonde Stad is er afstemming mogelijk met vele andere partijen. Bijvoorbeeld kinderarts en professionals uit onderwijs, sport en welzijn.
Betrokkenen bij dit project zijn GGD IJsselland, Icare Jeugdgezondheidszorg, Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle (OPOZ), (kinder)fysiotherapiepraktijk, diëtist, Isala klinieken (kinderarts), Progez, MCC Klik, Zorgbelang.

Samenvatting van de aanvraag

In dit project wordt door multidisciplinaire samenwerking een evidence based ketenaanpak gericht op kinderen en hun ouders met overgewicht en obesitas in Zwolle geïmplementeerd. De prevalentie van overgewicht en obesitas is sterk toegenomen. Een oplossingsrichting is een multidisciplinaire aanpak waarbij het kind en de ouder mede vormgever van de zorg in de keten zijn. Zwolse professionals en burgers hebben duidelijk gemaakt hoe de gewenste ketenzorg voor kinderen met overgewicht en obesitas eruit zou moeten zien. Vanuit de Academische Thuiszorgwerkplaats (ATW) Overgewicht is deze ketenaanpak beschreven in de vorm van een zorgprogramma Gezond Gewicht en digitaal beschikbaar gemaakt. De taken en rollen van de verschillende professionals zijn hierin uitgewerkt. Na de ontwikkeling en het beschikbaar maken is een volgende stap het uitvoeren van preventie en behandeling van overgewicht en obesitas volgens het zorgprogramma Gezond Gewicht in een multidisciplinaire setting. Bij Zwolse professionals is de wil aanwezig om multidisciplinair uitvoering te geven aan ketenzorg. Professionals geven aan dat hier extra inzet voor nodig is. Door middel van twee wijkgerichte multidisciplinaire teams (kernteams) willen we de daadwerkelijke uitvoering van ketenzorg in de wijk realiseren. En daarmee de preventie en behandeling van overgewicht beter aan laten sluiten op de behoefte van kinderen en hun ouders. Deze kernteams gaan in de praktijk aan de slag gaan met multidisciplinaire uitvoering van het zorgprogramma Gezond Gewicht met het kind en diens ouder(s). Onder professionals in Zwolle bestaat veel draagvlak voor deelname aan een kernteam. Professionals geven echter aan dat in de waan van de dag goede intenties tot samenwerking vaak stranden. Om deze reden worden de kernteams ondersteund door een facilitator. Het project biedt professionals de mogelijkheid te investeren in de samenwerkingsrelatie waardoor de zorg optimaal tot stand komt samen met het kind en de ouders. De kernteams gaan van start in 2 wijken in Zwolle. De selectie van de wijken heeft plaatsgevonden op basis van doelgroepkenmerken (hoog aantal kinderen met overgewicht) en structuurkenmerken (al een basisstructuur voor samenwerking aanwezig in de vorm van een Centrum Jeugd en Gezin). Voor de structuur van het project wordt gebruik gemaakt van de bestaande structuur binnen de Academische Thuiszorgwerkplaats. In het plan van aanpak is een activiteiten plan uitgewerkt op basis van een fase van voorbereiding een fase van uitvoering en een fase van evaluatie. Vanaf de start van het project staat borging van de wijze van samenwerken in reguliere structuren centraal.

Kenmerken

Projectnummer:
154012120
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Nusselder
Verantwoordelijke organisatie:
Icare