Mobiele menu

Multidisciplinaire Richtlijn ADHD in de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ)

Een zo vroeg mogelijke aanpak, om de gevolgen voor zowel het kind als de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De te ontwikkelen richtlijn is bedoeld voor de jeugdgezondheidszorg en de huisartsenzorg. De richtlijn zal aandacht besteden aan instrumenten om signalen die mogelijk wijzen op ADHD bij kinderen en jeugdigen zo vroeg mogelijk te herkennen, zodat hulpverleners ouders goed kunnen doorverwijzen. Ook is er in de richtlijn aandacht voor de kwaliteit van de screening- en diagnostische instrumenten en samenwerking tussen ouders en hulpverleners bij het diagnose proces. De nieuwe richtlijn zal zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande multidisciplinaire richtlijn voor kinderen en jeugdigen met ADHD (Trimbos-instituut, CBO, 2005). De richtlijnteksten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Richtlijn Advies Commissie (RAC). Daarna wordt de richtlijn getest in de praktijk (de zogenaamde proefimplementatie).

Producten

Titel: proefimplementatie richtlijn ADHD

Verslagen


Eindverslag

In dit project is een richtlijn ontwikkeld voor professionals in de jeugdgezondheidszorg, gericht op signalering, toeleiding naar ketenpartners, en begeleiding vanjeugdigen (en hun ouders) met mogelijke ADHD.
De richtlijn en nevenproducten zijn ontwikkeld door een werkgroep met experts op dit onderwerp. Na ontwikkeling zijn de producten in een praktijktest voorgelegd aan professionals in het veld van de jeugdgezondheidszorg. De "JGZ-richtlijn ADHD; Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek" bestaat uit drie producten: onderbouwing, de gebruikersversie en de samenvattingskaart.

De richtlijn bevat handelingsgerichte aanbevelingen voor de professionals in de jeugdgezondheidszorg. De richtlijn is gepubliceerd op de richtlijnenwebsite van het NCJ:

https://www.ncj.nl/programmalijn-kennis/richtlijnen/jgzrichtlijnenwebsi… [geraadpleegd: 16 februari 2015]

Kenmerken

Projectnummer:
156000012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. G. van de Glind
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut