Mobiele menu

Multidisciplinaire samenwerking in Delfshaven (GCML)

Projectomschrijving

Het gebied Delfshaven kenmerkt zich door een groeiend aantal ouderen en een bovengemiddeld aantal bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Door deze demografische trends én door de ontwikkelingen in de zorg krijgt Delfshaven, de komende jaren te maken met een groeiende groep kwetsbare bewoners en daarmee met een blijvende (en toenemende) zorgvraag. Het zorg- en welzijnsaanbod komt daarmee verder onder druk te staan verstrekt door de ontwikkeling in het personeelsaanbod. In Delfshaven verloopt de samenwerking tussen het medische, het welzijn en het sociale domein verre van optimaal. 
Dit probleem kent 2 aspecten:
• Integratie in zorgprocessen met een organisatorische en technische component
• Technische uitdagingen om systemen op elkaar aan te sluiten en data uit te wisselen

Het ontbreekt ons aan de expertise om deze complexe vormen van samenwerking te analyseren, de juiste partijen te benoemen die een rol in de oplossing moeten spelen en een gedragen visie te ontwikkelen.

Verslagen


Eindverslag

Het gebied Delfshaven in Rotterdam kenmerkt zich door een groeiend aantal ouderen en een bovengemiddeld aantal bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Door deze demografische trends én door de ontwikkelingen in de zorg zelf (decentralisatie, toenemende druk op de GGZ en gehandicaptenzorg, extramuralisering en langer zelfstandig blijven wonen) krijgt Rotterdam, en dus ook Delfshaven, de komende jaren te maken met een groeiende groep (potentieel) kwetsbare bewoners en daarmee met een blijvende (en toenemende) zorgvraag.
Het zorg- en welzijnsaanbod komt daarmee verder onder druk te staan, mede doordat tegelijkertijd de ontwikkeling in het personeelsaanbod kwantitatief én kwalitatief onvoldoende voorziet in die toekomstige zorgvraag. Tijdens Covid-19 pandemie is het ook duidelijk geworden dat de kwetsbare wijken twee keer zo hard geraakt zijn dan andere wijken. Dit wegens de eerdere sociaal-demografische samenstelling van de wijk maar ook de hoge incidentie van co-morbiditeit als morbide obesitas, diabetes mellitus en psychosociale problematiek.
Om deze redenen is het van groot belang om kwetsbare bewoners, jong en oud, tijdig te signaleren en structureel op te volgen.

Samenvatting van de aanvraag

Het gebied Delfshaven in Rotterdam kenmerkt zich door een groeiend aantal ouderen en een bovengemiddeld aantal bewoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Door deze demografische trends én door de ontwikkelingen in de zorg zelf (decentralisatie, toenemende druk op de GGZ en gehandicaptenzorg, extramuralisering en langer zelfstandig blijven wonen) krijgt Rotterdam, en dus ook Delfshaven, de komende jaren te maken met een groeiende groep (potentieel) kwetsbare bewoners en daarmee met een blijvende (en toenemende) zorgvraag. n het gebied Delfshaven in Rotterdam verloopt de samenwerking tussen het medische domein, het welzijn domein en het sociale domein verre van optimaal met als gevolg dat de hulpbehoevende bewoners begeleiding krijgen die ondermaats is. De zorg en ondersteuning wordt te laat aangeboden, het is vaak onduidelijk wie regie voert, welke organisaties betrokken zijn en de organisaties werken te weinig samen. Bewoners met een multiproblematiek krijgen daardoor niet de juiste zorg op de juiste plek waardoor klachten verergeren en de vraag naar zorg toeneemt. De aanpak van de wijkteams is probleemgericht en niet mensgericht waardoor er deeloplossingen aangeboden worden die de essentie van het probleem niet aanpakken maar slechts de symptomen behandelen. Deze huidige aanpak beperkt de kansen op preventie bij individuele bewoners om vroegtijdig te signaleren en te acteren. De te implementeren technische en procesinnovaties moeten zorgen voor een eenduidige afstemming tussen alle betrokken zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk om kwetsbare bewoners tijdig te signaleren en effectief te ondersteunen waarbij veilige en betrouwbare uitwisseling van informatie tussen de partijen van essentieel belang is om geen kwetsbare bewoners ‘kwijt te raken’. Hiermee wordt voorkomen dat bewoners onnodig zwaardere zorg en ondersteuning nodig gaan hebben waardoor de kosten oplopen en de kwaliteit van leven van de bewoners afneemt. Het ontbreekt ons aan de expertise om deze complexe vormen van samenwerking te analyseren, de juiste partijen te benoemen die een rol in de oplossing moeten spelen en een gedragen visie te ontwikkelen. Daarnaast hebben wij onvoldoende kennis van de geautomatiseerde data-uitwisseling tussen de in gebruik zijn systemen waardoor we niet weten hoe dit probleem aan te pakken.

Kenmerken

Projectnummer:
838004072
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B. Barbera Verheul
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Gezondheidscentrum Mathenesserlaan