Mobiele menu

MUREVAN: Meetinstrument voor Uitkomsten van REVAlidatiebehandeling in Nederland

Projectomschrijving

In het IIIe Programma Revalidatieonderzoek van ZonMW staan de begrippen autonomie, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven centraal. Eerder gehonoreerde projecten in dit programma richtten zich op het effect van specifieke revalidatie interventies op de versterking van de eigen regie van revalidanten en hun naasten en bevordering van zelfmanagement. Door de Stuurgroep van dit programma is daarnaast vastgesteld dat revalidatieprofessionals behoefte hebben aan meetinstrumentarium op het niveau van participatie en eigen regie, dat de effecten van (poli)klinische revalidatie zichtbaar maakt, niet alleen in onderzoek maar ook in de dagelijkse klinische praktijk.

Het huidige project beoogt in deze behoefte te voorzien. Het richt zich op het meetbaar en daarmee inzichtelijk maken van de resultaten van revalidatie op het gebied van autonomie, zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven van volwassenen die een klinische of poliklinische worden behandeld. Een meetinstrumentarium wordt ontwikkeld dat kan worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, uitkomstmeting (ROM), en de klinische praktijk. Het programma van eisen voor het te ontwikkelen meetinstrument dat door de Stuurgroep in de oproeptekst is geformuleerd, is in dit voorstel integraal overgenomen (zie verder bij “doelstelling project”). Dit project geeft daarmee invulling aan de in de oproeptekst van ZonMw gestelde vraag.

Het bevorderen van uitkomstmeting gericht op patiëntrelevante uitkomsten in de revalidatie is ook relevant in de bredere context van ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Systematische evaluatie van zorg als middel om kwaliteit te verbeteren staat steeds meer in de belangstelling, getuige ook het Adviesrapport Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten (2016). Minister Schippers benadrukt in een heel recente brief aan de Tweede Kamer het belang van transparantie in de zorg, van kwaliteitsregistraties en dat kwaliteitsinformatie (mede) gebaseerd moet zijn op het door de patiënt in het dagelijks leven ervaren functioneren (21-2-2017). Een nieuwe visie op gezondheid als “het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren.” (Huber 2011) vind brede weerklank binnen de gezondheidszorg. De aandacht voor participatie, eigen regie en kwaliteit van leven blijkt ook uit het visiedocument De Specialist 2025, waarin staat: “De medisch specialist werkt samen met de patiënt en diens naasten in verschillende rollen en samenwerkingsverbanden aan het bevorderen en behouden van kwaliteit van leven.” (FMS 2015).

Producten

Titel: The road to self-regulation
Auteur: Mol TI
Link: https://research.rug.nl/en/publications/the-road-to-self-regulation
Titel: Rehab Academy brengt mensen met lichamelijke beperkingen veel
Auteur: Tanja Mol. Marcel Post, Coen van Bennekom
Magazine: Sociaal Bestek
Link: https://doi.org/10.1007/s41196-020-0134-y
Titel: Measures of self-regulation used in adult rehabilitation populations: A systematic review and content screening
Auteur: Mol TI, van Bennekom CAM, Scholten EWM, Post MWM
Magazine: Clinical Rehabilitation
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/35473388
Titel: Using Self-Regulation Assessment to Explore Associations between Self-Regulation, Participation and Health-Related Quality of Life in a Rehabilitation Population
Auteur: Mol TI, Scholten EWM, Van Bennekom CAM, Visser JMA, Reneman MF, De Groot V, Meijer JG, Smeets RJEM, Post MWM
Magazine: Journal of Rehabilitation Medicine
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/36749136
Titel: Het meten van uitkomsten van revalidatie in Nederland (MUREVAN).
Auteur: Mol TI, Van Bennekom CAM, Scholten EWM, Post MWM.
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde
Begin- en eindpagina:
Link: https://www.revalidatie.nl/wp-content/uploads/2023/04/NTR-2021-5.pdf
Titel: The Self-Regulation Assessment (SeRA) questionnaire: development and exploratory analyses of a new patient-reported outcome measure for rehabilitation.
Auteur: Mol TI, van Bennekom CAM, Scholten EWM, Visser-Meily JMA, Beckerman H, Passier PECA, Smeets RJEM, Schiphorst Preuper HR, Post MWM
Magazine: Disability and Rehabilitation
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/35672153
Titel: Development of the self-regulation assessment and content validation using cognitive interviews in a multicultural post-rehabilitation population
Auteur: Mol T, Scholten E, van Bennekom C, Post M.
Magazine: Frontiers in Rehabilitation Sciences
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/37275402
Titel: Differences in societal participation across diagnostic groups: Secondary analyses of eight studies using the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation.
Auteur: Mol TI, van Bennekom CAM, Schepers VPM, Ter Hoeve N, Kruitwagen-van Reenen ET, Visser-Meily JMA, Post MWM
Magazine: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/33757804
Titel: Differences in societal participation across diagnostic groups: Secondary analyses of eight studies using the Utrecht Scale for Evaluation of Rehabilitation-Participation
Auteur: Mol TI, van Bennekom CAM, Schepers VPM, Ter Hoeve N, Kruitwagen-van Reenen ETh, Visser-Meily JMA, Post MWM
Magazine: Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
Titel: Self-regulation as rehabilitation outcome: what is important according to former patients?
Auteur: Mol TI, van Bennekom CAM, Scholten EWM, Visser-Meily JMA, Reneman MF, Riedstra A, de Groot V, Meijer JWG, Bult MK, Post MWM.
Magazine: Disability and Rehabilitation,
Begin- en eindpagina:
Link: https://europepmc.org/article/MED/34747280
Titel: Identifying Participation Patterns in different diagnostic groups
Auteur: T.I. Mol, C.A.M. van Bennekom, M.W.M. Post
Titel: Self-regulation as rehabilitationoutcome: Whatis important?
Auteur: T.I. Mol,C.A.M. van Bennekom,E.W.M. Scholten, J.M.A. Visser-Meily, M.F. Reneman, A. Riedstra, V. de Groot, J.W.G. Meijer, M.K. Bult, M.W.M. Post
Link: https://www.kcrutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/09/DCRM-poster-2020-T.-Mol.jpg
Titel: Een nieuw meetinstrument voor eigen regie gericht op een revaldiatie populatie: SeRA = Self-Regulation Assessment
Auteur: Mol TI, Van Bennekom C, Scholten EWM, Post MWM
Titel: Comparison between USER-Participation and PROMIS-APS and PROMIS-SPS to evaluate participation in a rehabilitation population: a cross-sectional multicentre study.
Auteur: Mourits BMP, Scholten EWM, de Graaf JA, Mol TI, Visser-Meily JMA, Post MWM.
Link: https://www.rehabilitationmedicinecongress.nl/event/dcrm-2023/programma/parallel-session-a-freepapers/
Titel: Nieuwsbrief
Auteur: Tanja Mol

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In het project Inzicht in Revalidatie werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan het zichtbaar maken van de kwaliteit en toegevoegde waarde van de revalidatie. Deze kwaliteitsindicatoren zijn echter momenteel nog vooral structuur- en procesindicatoren. De samenwerkingspartners willen nu een sterker focus op uitkomstindicatoren en zijn daartoe bezig met de oprichting van een Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie (LDUR). Daarnaast zijn de nu gebruikte uitkomstindicatoren slechts een beperkte weergave van waar de revalidatie voor wil staan, namelijk het verbeteren van functies en vaardigheden, het optimaliseren van zelfredzaamheid, eigen regie en participatie van patiënten met beperkingen veroorzaakt door een aangeboren of verworven aandoening (position paper VRA, 2015). Er bestaat dan ook behoefte aan een meetinstrument op het niveau van participatie en eigen regie, dat de effecten en meerwaarde van (poli)klinische revalidatie zichtbaar maakt. Het huidige project beoogt in deze behoefte te voorzien. Het doel ervan is om: (1) Een meetinstrumentarium voor het meten van zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven, samen te stellen dan wel te ontwikkelen; (2) Dit te toetsen op wetenschappelijke validiteit en bruikbaarheid; (3) Te onderzoeken hoe dit ingezet kan worden in de individuele patiëntenzorg en voor kwaliteitsverbetering op instellingsniveau (benchmarking), waaronder het definiëren van de daarvoor wenselijke ‘casemix’ correctiefactoren. Het meetinstrument zal worden ontwikkeld de hand van het door de Stuurgroep van het ZonMW programma Revalidatieonderzoek vastgestelde programma van eisen, waaronder dat het de domeinen participatie, eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven moet meten, geschikt moet zijn voor gebruik bij alle volwassenen die in revalidatiebehandeling komen, dat het in de patiëntenzorg en als uitkomstmaat kan worden gebruikt, en het beknopt, helder, betrouwbaar en valide is. Voor dit project wordt een begeleidingsgroep geïnstalleerd die naast de leden van de projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, revalidatieprofessionals en zorgverzekeraars en die nauw betrokken zal worden bij alle fasen en te nemen besluiten. Het project zal bestaan uit de volgende activiteiten: 1a. Inventarisatie bestaande meetinstrumenten met literatuuronderzoek en een enquête onder revalidatieprofessionals en –onderzoekers. 1b. Inventarisatie wensen t.a.v. de inhoud en wijze van meten van de vier domeinen met dezelfde enquête, overleg met de diagnose-gebonden werkgroepen van de VRA, en (groeps-)interviews met gebruikers en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. De resultaten en daaruit voortvloeiende keuzes zullen met de begeleidingsgroep worden besproken. De 15-20 meest relevante en/of gebruikte instrumenten worden in de vorm van factsheets beschreven en via revalidatiekennisnet.nl beschikbaar gemaakt. 2. De selectie van de meest in aanmerking komende generieke vragenlijsten (of onderdelen daarvan) wordt éénmalig afgenomen bij 250 oud-revalidanten, afkomstig uit meerdere instellingen en diagnosegroepen. Op basis van statistische analyses zal de combinatie van (onderdelen van) vragenlijsten worden bepaald waarmee de vier uitkomstdomeinen valide te meten zijn. 3. Het in fase 2 ontwikkelde meetinstrument zal worden getest op betrouwbaarheid, responsiviteit, vergelijkbaarheid en onderscheidingsvermogen in een groep van in totaal 700 klinische en poliklinische patiënten met een recente aandoening uit de 7 verschillende DBC hoofdgroepen en afkomstig uit 6-8 revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van algemene en universitaire ziekenhuizen. Zij zullen bij de start en drie maanden na het einde van de revalidatiebehandeling (klinisch of poliklinisch) worden gemeten. Voor elke diagnosegroep kan in overleg met de betreffende diagnose-gebonden werkgroep één diagnose-specifiek instrument extra worden afgenomen. 4. Parallel aan fase 3 zal het meetinstrument in vier revalidatieteams in de zorg worden ingezet. De resultaten van de beginmeting worden gecommuniceerd met het behandelteam en gebruikt bij het opstellen van het behandelplan, en aan het einde van de behandeling met de patiënt doorgesproken. Aandacht zal worden besteed aan de logistiek en visuele presentatie van scores op het instrument. 5. In de implementatiefase van dit project wordt aan de hand van de richtlijn van het Zorginstituut een werkinstructie voor het meetinstrument opgesteld en kan het meetinstrument worden toegevoegd aan de LDUR. Het project wordt uitgevoerd door twee onderzoekers (promovendi). Zij zullen het project gezamenlijk uitvoeren, maar in hun publicaties en proefschrift een eigen accent leggen. De een zal zich meer op de psychometrische analyses richten, de ander meer op het gebruik van klinimetrie en de inzet van dit instrument in de revalidatiezorg en als uitkomstmaat van revalidatie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
630000004
Looptijd: 75%
Looptijd: 75 %
2018
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. M.W.M. Post
Verantwoordelijke organisatie:
De Hoogstraat Revalidatie