Mobiele menu

Naar herstelondersteunende systemen in de verslavingszorg en maatschappij: een ontwerponderzoek voor praktijkverbetering

Behandeling en ondersteuning bij herstel zijn onvoldoende georganiseerd rondom de cliënt met een verslaving. De samenhang en continuïteit hiervan zijn ook nog onvoldoende. In dit onderzoek ontwerpen onderzoekers samen met cliënten, drie verslavingszorginstellingen en partners uit het sociaal domein een zogenoemde herstelinfrastructuur voor cliënten en naasten met een verslaving. Herstelondersteunend werken vanuit de verslavingszorg, samen mét en ín het sociaal domein, wordt hierin samenhangend en duurzaam georganiseerd. Startpunt vormen GGZ-zorgstandaarden en afspraken in het Handvest van Maastricht. Via lokale ontwerpteams, een landelijk leernetwerk en experts, komen we tot een samenhangend stelsel van herstelondersteunende formele en informele diensten en bijbehorende randvoorwaarden. Het onderzoek levert een goed onderbouwde direct toepasbare handreiking met factsheet op. Draagvlak hiervoor blijkt uit de lokale convenanten waar in de drie regio’s naar wordt toegewerkt.

Kenmerken

Projectnummer:
06360332110026
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
ir. E.G. Wits
Verantwoordelijke organisatie:
Onderzoeksinstituut IVO