Mobiele menu

NAH+Kennisnetwerk

Projectomschrijving

NAH+ Kennisnetwerk

Het landelijk NAH+ Kennisnetwerk is een samenwerkingsverband tussen kennisinstituten, zorgorganisaties en cliënten(vertegenwoordigers) op het gebied van NAH+. Doel van het netwerk is het ontwikkelen en verspreiden van kennis die bijdraagt aan goede zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten.

Wat is NAH+?

Naar schatting 500 mensen in Nederland hebben NAH+. Er is sprake van een complexe combinatie van stoornissen die direct of indirect samenhangen met hersenbeschadiging, waarbij reguliere zorg niet volstaat en de cliënt langdurig zorg nodig heeft.

Wat doet het netwerk?

Het netwerk doet onderzoek in nauwe samenwerking met zorgorganisaties in het NAH+ veld en met cliënten en naasten. De kennis wordt gedeeld, zodat het netwerk bijdraagt aan richtlijnontwikkeling, scholing en optimale behandeling, begeleiding en ondersteuning aan mensen met NAH+.

Kijk voor meer informatie op www.nah-zorgopmaat.nl De kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen werken samen onder de naam NetwerQ. Zij hebben een gezamenlijke website: www.netwerq.nu

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Er is sprake van NAH+ als er een complexe combinatie is van stoornissen die direct of indirect samenhangen met hersenbeschadiging, die zowel somatische, psychiatrisch als sociaal kunnen zijn, waarbij de draaglast de draagkracht overschrijdt, zodat de cliënt en zijn directe omgeving een uitzonderlijk en langdurig beroep op meerdere zorgspecialismen moeten doen. Doel van het NAH+Kennisnetwerk is het faciliteren, entameren en uitvoeren van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek met een nadrukkelijke verbinding met de dagelijkse zorgpraktijk en in nauwe samenwerking met zorgorganisaties (met name de – toekomstige - NAH+Expertisecentra en Regionale Zorgcentra) en patiënten en naasten; ten einde kennis te genereren en te verspreiden binnen en buiten het netwerk ten aanzien van goede zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten. Door middel van het vaststellen van de onderzoeksagenda, het verspreiden van kennis, het realiseren van verbindingen met andere kennisnetwerken, relevante partners, opleidingen en ervaringsdeskundigen neemt het NAH+Kennisnetwerk een ondersteunende rol in bij het realiseren, faciliteren en verspreiden van onderzoek(sresultaten) in het NAH+ veld. In 2020 werken de coordinator, ondersteuner, (praktijk)onderzoekers, beleidsadviseur, communicatieadviseur en verbindingsmedewerker ervaringsdeskundigheid met zorgprofessionals en cliënten en naasten samen aan het realiseren van een onderzoeksagenda op de lange termijn. De bekendheid en vindbaarheid van het netwerk wordt versterkt door de inzet van de communicatieadviseur, het verspreiden van nieuwsbrieven en het inrichten van een website. Binnen de (toekomstige) expertisecentra en regionale zorgcentra wordt geinventariseerd welke opleidingsbehoeften er liggen, dit vergelijken we met het bestaande aanbod om daarmee ook een scholingsplan op te stellen voor de toekomst. Een aantal onderzoekers worden in staat gesteld onderzoeksvoorstellen uit te werken, en er wordt een start gemaakt met het formuleren van kwaliteitsstandaarden voor de zorg voor mensen met NAH+. Het NAH+Kennisnetwerk werkt nauw samen met de Werkgroep NAH+, waarin de zorgorganisaties op het gebied van NAH+ gezamenlijk de inrichting van de NAH+Expertisecentra en NAH+Regionale zorgcentra vormgeven. Vanuit deze Werkgroep is een knelpunten, wensen en behoeftenanalyse verricht vanuit patientenperspectief, die richting geeft aan de vraagstukken waar het NAH+Kennisnetwerk zich op richt. Onderzoeksvragen die centraal staan zijn: - Wie valt precies onder deze doelgroep? - Op welke wijze kan de toeleiding naar expertisecentra op een goede manier vorm krijgen? - Welke ketensamenwerking is hiervoor van belang? - Welke behandelingen zijn er, werken ze, welke lacunes zijn er op het gebied van de behandeling van mensen met NAH+? - Welke voorwaarden moeten er worden gesteld aan de fysieke omgeving waarin de zorg plaatsvindt? - Op welke wijze kan de zorg financieel verantwoord worden ingericht? - Welke scholing van professionals is nodig om deze zorg goed te kunnen blijven bieden? Het NAH+Kennisnetwerk maakt deel uit van het samenwerkingsverband Kenniscentra Specifieke doelgroepen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10370022010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. K. Jurrius
Verantwoordelijke organisatie:
InteraktContour