Mobiele menu

Negatieve psychosociale gevolgen van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Een groot deel van de ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door psychische aandoeningen, waaronder verslavingsproblematiek valt. Er is inmiddels veel bekend over de lichamelijke en psychische gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs. Behalve negatieve gevolgen voor de gezondheid, is ook de maatschappelijke en sociale schade door alcohol- en drugsgebruik aanzienlijk. Deze schade varieert van geluidsoverlast en vandalisme tot arbeidsverzuim, (uitgaans-) geweld, huiselijk geweld/kindermishandeling en criminaliteit en brengt hoge kosten met zich mee. In deze studie richten we ons op de negatieve psychosociale gevolgen van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik. Het gaat daarbij om: verlies van werk, verstoring van sociale relaties, dakloosheid, huiselijk geweld (waaronder kindermishandeling), schooluitval en het ontstaan van schulden. We beschrijven de mate waarin deze negatieve psychosociale gevolgen voorkomen, de groepen die een verhoogd risico lopen op deze negatieve psychosociale gevolgen, de in Nederland gehanteerde aanpak van deze negatieve psychosociale gevolgen (hulpverlening, behandeling), de huidige preventiepraktijk gericht op het voorkomen van negatieve psychosociale gevolgen van schadelijke alcoholgebruik en drugsgebruik en de maatschappelijke kosten. Doelstellingen van deze studie zijn: 1. Het beschrijven van de relatie tussen schadelijke alcoholgebruik en drugsgebruik enerzijds en een aantal negatieve psychosociale gevolgen anderzijds, te weten: verlies van werk, verstoring van sociale relaties, dakloosheid, huiselijk geweld (waaronder kindermishandeling), schooluitval en schulden. 2. Het beschrijven van de groepen die een verhoogd risico lopen op negatieve psychosociale gevolgen van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik. 3. Het beschrijven van de huidige aanpak van de negatieve psychosociale gevolgen van schadelijk alcholgebruik en drugsgebruik in Nederland in de vorm van hulpverlening en behandeling. 4. Het beschrijven van de huidige preventiepraktijk in Nederland gericht op het voorkomen van de negatieve psychosociale gevolgen van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik. 5. Het beschrijven van de kosten van de negatieve psychosociale gevolgen van schadelijke alcoholgebruik en drugsgebruik in Nederland en de baten die hulpverlening, behandeling en preventie kunnen opleveren. 6. Aangeven welke lacunes er bestaan in de huidige wetenschappelijke kennis over de negatieve psychosociale gevolgen van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik. 7. Het doen van aanbevelingen voor toekomstig onderzoek (bijvoorbeeld in een toekomstig programma Verslaving) naar de negatieve psychosociale gevolgen van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik. Voor het uitwerken van deze doelstellingen zal gebruik worden gemaakt van de (inter) nationale literatuur en zullen we informatie verzamelen door het raadplegen van websites, databases en contactpersonen van bijvoorbeeld verslavingszorginstellingen. Ook zullen we experts uit wetenschap beleid en praktijk raadplegen tijdens een expertmeeting. Door het op deze manier in kaart brengen van de negatieve gevolgen van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik wordt duidelijk hoe groot de schade is en welke gevolgen het meest schadelijk zijn, zowel voor het individu als voor de maatschappij. Dat geeft handvatten voor het stellen van prioriteiten en het ontwikkelen van preventieve interventies, behandeling en beleidsmaatregelen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160502
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. C.T.M. Schrijvers
Verantwoordelijke organisatie:
IVO