Mobiele menu

Netwerk Nationaal Programma Ouderenzorg Regio Noord

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord is opgezet rondom een gemeenschappelijk gedragen visie; namelijk dat inzicht en evidentie grootschalige implementatie vooraf dienen te gaan. Deze visie vormt de basis voor initiatieven en projecten die vanuit het regionale netwerk worden ontplooid. De mening van de ouderen zelf staat hierbij voorop. Beoogd wordt de wensen en verwachtingen van de ouderen structureel te borgen in de opbouw en monitoring van de zorg. De algemene doelstelling van het Netwerk Ouderenzorg regio Noord is het realiseren van meerwaarde, i.c. verbetering in zorg, welzijn en wonen voor de ouderen met complexe problematiek in de regio Noord. De activiteiten vanuit het netwerk richten zich op het structureel versterken en verankeren van een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod op maat leidend tot betere zelfredzaamheid, functiebehoud en hogere kwaliteit van leven. Het initiële focus van dit programma ligt op het signaleren van specifieke zorgvragen en behoeften van ouderen. Op basis van kennis, dat wil zeggen, met onderzoek onderbouwde inzichten, zullen mogelijkheden voor verbetering van de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen worden geïdentificeerd, waaronder het vormen van inhoudelijk samenhangende zorgnetwerken in de regio. Een tweede centraal doel is het verkrijgen van voldoende inzicht in de samenhang tussen ziekte, behandelingen, beperkingen en welbevinden. Slechts nadat dit inzicht is verkregen kunnen interventies gericht op beïnvloedbare factoren daadwerkelijk worden vastgesteld, en kan op basis van de te verwachten (hoogste) doelmatigheid hieruit een keuze worden gemaakt. Een derde centraal doel dat binnen de regio Noord is gedefinieerd betreft deze signalering. Alleen de leeftijd van mensen geeft onvoldoende informatie de diversiteit van de ouderen waarop de zorg moet aansluiten. Er is daarom een grote behoefte aan gevalideerde triage instrumenten die individuen tijdig kunnen identificeren voor de meest geschikte standaard of speciale zorgpaden. Tenslotte volgt onderzoek om de (veelbelovende) interventies ter voorkoming van beperkingen en verlies van welbevinden te onderbouwen met evidentie van (kosten-)effectiviteit, waarna kennis kan worden geimplementeerd in praktijk en scholing.

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord is opgezet rondom een gemeenschappelijk gedragen visie; namelijk dat inzicht en evidentie grootschalige implementatie vooraf dienen te gaan. Deze visie vormt de basis voor initiatieven en projecten die vanuit het regionale netwerk worden ontplooid. De mening van de ouderen zelf staat hierbij voorop. Beoogd wordt de wensen en verwachtingen van de ouderen structureel te borgen in de opbouw en monitoring van de zorg.

De algemene doelstelling van het Netwerk Ouderenzorg regio Noord is het realiseren van meerwaarde, i.c. verbetering in zorg, welzijn en wonen voor de ouderen met complexe problematiek in de regio Noord.

De activiteiten vanuit het netwerk richten zich op het structureel versterken en verankeren van een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod op maat leidend tot betere zelfredzaamheid, functiebehoud en hogere kwaliteit van leven.

Het initiële focus van dit programma ligt op het signaleren van specifieke zorgvragen en behoeften van ouderen. Op basis van kennis, dat wil zeggen, met onderzoek onderbouwde inzichten, zullen mogelijkheden voor verbetering van de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen worden geïdentificeerd, waaronder het vormen van inhoudelijk samenhangende zorgnetwerken in de regio.

Een tweede centraal doel is het verkrijgen van voldoende inzicht in de samenhang tussen ziekte, behandelingen, beperkingen en welbevinden. Slechts nadat dit inzicht is verkregen kunnen interventies gericht op beïnvloedbare factoren daadwerkelijk worden vastgesteld, en kan op basis van de te verwachten (hoogste) doelmatigheid hieruit een keuze worden gemaakt.

Een derde centraal doel dat binnen de regio Noord is gedefinieerd betreft deze signalering. Alleen de leeftijd van mensen geeft onvoldoende informatie de diversiteit van de ouderen waarop de zorg moet aansluiten. Er is daarom een grote behoefte aan gevalideerde triage instrumenten die individuen tijdig kunnen identificeren voor de meest geschikte standaard of speciale zorgpaden.

Tenslotte volgt onderzoek om de (veelbelovende) interventies ter voorkoming van beperkingen en verlies van welbevinden te onderbouwen met evidentie van (kosten-)effectiviteit, waarna kennis kan worden geimplementeerd in praktijk en scholing.

Samenvatting van de aanvraag

Het Netwerk Ouderenzorg Regio Noord wordt opgezet rondom een gemeenschappelijk gedragen visie; namelijk dat inzicht en evidentie grootschalige implementatie vooraf dienen te gaan. Deze visie vormt de basis voor initiatieven en projecten die vanuit het regionale netwerk worden ontplooid. De mening van de ouderen zelf staat hierbij voorop. Beoogd wordt de wensen en verwachtingen van de ouderen structureel te borgen in de opbouw en monitoring van de zorg. De algemene doelstelling van het Netwerk Ouderenzorg regio Noord is het realiseren van meerwaarde, i.c. verbetering in zorg, welzijn en wonen voor de ouderen met complexe problematiek in de regio Noord. De activiteiten vanuit het netwerk richten zich op het structureel versterken en verankeren van een integraal zorg- en ondersteuningsaanbod op maat leidend tot betere zelfredzaamheid, functiebehoud en hogere kwaliteit van leven. Het initiële focus van dit programma ligt op het signaleren van specifieke zorgvragen en behoeften van ouderen. Op basis van kennis, dat wil zeggen, met onderzoek onderbouwde inzichten, zullen mogelijkheden voor verbetering van de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen worden geïdentificeerd, waaronder het vormen van inhoudelijk samenhangende zorgnetwerken in de regio. Een tweede centraal doel is het verkrijgen van voldoende inzicht in de samenhang tussen ziekte, behandelingen, beperkingen en welbevinden. Slechts nadat dit inzicht is verkregen kunnen interventies gericht op beïnvloedbare factoren daadwerkelijk worden vastgesteld, en kan op basis van de te verwachten (hoogste) doelmatigheid hieruit een keuze worden gemaakt. Ziekte en beperkingen leiden naast sociale isolatie tot een verlies van bronnen van welbevinden. Het is derhalve essentieel om bij ontwikkelingen in de zorg inzicht in de samenhang tussen ziekte, behandelingen, functieverlies en welbevinden mee te laten wegen. Bovendien vergt het herstel (zo dit al mogelijk is) van eenmaal opgetreden beperkingen bij ouderen relatief grote investeringen. Daarom is het ook belangrijk om potentiële problemen vroegtijdig te onderkennen, zodat gericht preventieve actie kan worden ondernomen. Een derde centraal doel dat binnen de regio Noord is gedefinieerd betreft deze signalering. Alleen de leeftijd van mensen geeft onvoldoende informatie de diversiteit van de ouderen waarop de zorg moet aansluiten. Er is daarom een grote behoefte aan gevalideerde triage instrumenten die individuen tijdig kunnen identificeren voor de meest geschikte standaard of speciale zorgpaden. Tenslotte volgt onderzoek om de (veelbelovende) interventies ter voorkoming van beperkingen en verlies van welbevinden te onderbouwen met evidentie van (kosten-)effectiviteit, waarna kennis kan worden geimplementeerd in praktijk en scholing. Kenmerkend voor de regio Noord zijn vergrijzing, uitgestrektheid, dunbevolkt en sociaal-economische achterstand. Bijgevolg hebben zich reeds meerdere (sub-)zorgnetwerken gevormd of zullen ontstaan. Het NPO biedt de mogelijkheid en structuur om een en ander voldoende gemeenschappelijke kenmerken en samenhang mee te geven. Wij zullen erop toezien dat alle initiatieven worden geëvalueerd en vergeleken. Een buitengewoon belangrijke vraag voor de volksgezondheid is of wij in staat zullen zijn om met al onze inspanningen iets te veranderen aan de snelheid waarmee ouderen in de tijd meer kwetsbaar en meer complex worden. Het netwerk regio Noord bestaat organisatorisch uit een coördinatiecommissie, een klankbordgroep, een bestuurlijk netwerk en een wetenschaps-commissie. Vanuit de coördinatiecommissie of andere geledingen worden potentiële additionele partners geïdentificeerd of zij melden zichzelf aan. Op basis van gelijkwaardigheid neemt men zitting in het bestuurlijk netwerk. Het bestuurlijk netwerk toest of vanuit het veld aangedragen problemen en oplossingen passen binnen de visie en prioriteert. “De oudere” heeft middels sterke vertegenwoordiging in het bestuurlijk netwerk en een onafhankelijke klankbordgroep een duidelijke stem. Ook kan het bestuurlijk netwerk ongevraagd zelf actief aanbevelingen doen. Het vertalen van concepten naar evidence based praktijkvoering dient wetenschappelijk onderbouwd te gebeuren. De voorstellen voor zorgvernieuwing zullen daarom moeten worden voorzien van een wetenschappelijke evaluatie. Deze zal onafhankelijk worden getoetst op kwaliteit door de wetenschapscommissie. Hierin hebben gerennormeerde wetenschappers vanuit diverse achtergrond zitting, alsmede een vertegenwoordiger van het “ouderen belang”. Voor de primaire ontwikkeling en implementatie zal gebruik worden gemaakt van werkplaatsfuncties bij de netwerkparticipanten. Dit zijn kleinschalige netwerken van enthousiaste koplopers die bereid zijn om in een platte structuur nieuwe samenwerkingsverbanden en zorgmodellen te ontwikkelen en te implementeren. Voor transitieprojecten en grootschalige implementatieprojecten zal het bestuurlijk netwerk als geheel worden ingeschakeld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
311010101
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2008
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.V.M. van Etten
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen