Mobiele menu

Netwerker inwoners, gemeente Bunnik

Complexe hulpvraag

Sinds maart 2016 is in gemeente Bunnik gestart met het project ‘Netwerker inwoners’. Het project richt zich op de ontwikkeling van een aanpak voor inwoners met een complexe hulpvraag. Het gaat veelal om inwoners die zichzelf niet zullen melden bij het wijkteam en waarbij de zorgbehoefte ook niet binnen één regeling onder te brengen valt.

Maatschappelijke partners

Vaak zijn meerdere instanties betrokken en sluit wet- en regelgeving niet automatisch aan bij de zorgvraag, waardoor sommige van deze inwoners tussen wal en schip dreigen te geraken. Maatschappelijke partners, zoals de politie en de woningcorporatie, hebben deze inwoners vaak wel in beeld maar kunnen nergens terecht om hulp te (laten) organiseren voor deze inwoners.

Doel

Om dit hiaat in het netwerk rondom goede zorg- en hulpverlening op te vangen, wil de gemeente Bunnik zich met de functie 'Netwerker Inwoners' richten op het vinden van goede oplossingen en antwoorden. De netwerker inwoners is een aparte functie binnen het wijkteam en is de spil in dit project.

Resultaten

De Netwerker Inwoners heeft zicht gericht op vroegsignalering en het vinden van goede ondersteuning voor personen met complexe problematiek.

Met deze lokale aanpak heeft de gemeente Bunnik haar inwoners met een verhoogd risico voor complexe problematiek of verward gedrag goed en vroegtijdig in beeld, vertrouwen van de inwoners en hun sociale omgeving en ontvangt deze doelgroep passende ondersteuning en/of wordt tijdig doorgeleid naar professionele hulpverlening. Uit de ervaringen met deze aanpak blijkt dat problemen of escalaties bij de doelgroep vaak worden voorkomen en als ze zich toch voordoen aantoonbaar sneller worden opgepakt.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.
Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In maart 2017 is de gemeente Bunnik van start gegaan met het project Netwerker Inwoners en richt zich met de functie maatschappelijk verbinder op vroegsignalering en het vinden van goede ondersteuning voor personen met complexe problematiek (verward gedrag). Maatschappelijke netwerkpartners, zoals de politie, woningcorporaties en huisartsen hadden deze doelgroep vaak wel in beeld maar konden nergens direct terecht om hulp te (laten) organiseren voor hen. Om dit hiaat in de hulpverlening op te vangen is de gemeente Bunnik een samenwerking aangegaan met de belangrijkste netwerkpartners gericht op een integrale preventieve persoonsgerichte aanpak en het combineren van zorg en veiligheid.
Met deze lokale aanpak heeft de gemeente Bunnik: inwoners met een verhoogd risico voor complexe problematiek of verward gedrag goed en vroegtijdig in beeld, vertrouwen van de inwoners en hun sociale omgeving en ontvangt deze doelgroep passende ondersteuning en/of wordt tijdig doorgeleid naar professionele hulpverlening. Uit de ervaringen met deze aanpak blijkt dat problemen of escalaties bij de doelgroep vaak worden voorkomen en als ze zich toch voordoen aantoonbaar sneller worden opgepakt.

In maart 2017 is de gemeente Bunnik van start gegaan met het project Netwerker Inwoners en richt zich met de functie maatschappelijk verbinder op het vinden van goede ondersteuning en hulpverlening voor personen met verward gedrag. Hierbij gaat het volgens het Landelijk Schakelteam om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Maatschappelijke netwerkpartners, zoals de politie, woningcorporaties en huisartsen hebben deze inwoners vaak wel in beeld maar konden nergens terecht om hulp te (laten) organiseren voor deze inwoners. Om dit hiaat in de hulpverlening op te vangen is de gemeente Bunnik een samenwerking aangegaan met de genoemde netwerkpartners die een signalerende en adviserende rol hebben en waarbinnen de maatschappelijk verbinder een belangrijke schakelfunctie heeft. Met een persoonsgerichte aanpak draagt de maatschappelijk verbinder, met betrokkenheid van de inwoner zelf, zorg voor passende ondersteuning, activeren van het sociale netwerk, een ‘vinger aan de pols’ houden, contacten met de ketenpartners, het inzetten van professionele hulpverlening of het plegen interventies in geval van (dreigende) crisissituaties, ter voorkoming van escalatie. Met deze lokale aanpak heeft de gemeente Bunnik inwoners met verward gedrag vroegtijdig in beeld en heeft een sluitende aanpak die effectief is en zorgt voor passende ondersteuning voor inwoners met verward gedrag met eventueel vroegtijdige doorgeleiding naar professionele hulpverlening.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638010006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Meijer
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Bunnik