Mobiele menu

Niemand verzandt in Zandvoort Project aanpak verward gedrag en overlast.

Projectomschrijving

Als verward gedrag op een vroeg(er) moment wordt gesignaleerd en gemeld, kan er ook eerder actie worden ondernomen.

Doel

Doelstelling van het project is signalen die betrekking hebben op Zandvoorters met verward gedrag zo snel mogelijk te herkennen en zo laagdrempelig mogelijk op te pakken. Samen met ervaringswerkers en kwetsbare Zandvoorters met verward gedrag komen we tot een passend aanbod op het gebied van vrije tijd, dagbesteding en werk(ervaringsplekken). Een ontwikkeling vanuit het perspectief en de behoefte van kwetsbare Zandvoorters.

Werkwijze

Inwoners, vrijwilligers, organisaties, ondernemers en eerste lijn hulpverleners krijgen voorlichting over wat men kan doen als men ziet dat het niet goed gaat met iemand. Zo leert men wat hij/zij zelf kan doen en met wie men contact kan opnemen. Ervaringswerkers krijgen een belangrijke rol in de voorlichting en kunnen steun bieden aan verwarde personen, in samenspraak met het sociaal wijkteam.

Resultaten

Door middel van 12 voorlichtingsbijeenkomsten zijn 250 mensen bereikt, waaronder medewerkers van de sociale dienst, woningbouw, teamleiders van de Albert Heijn en inwoners. Dit heeft geleid tot
meer begrip voor, en het eerder signaleren van, psychische kwetsbaarheid: in het 1e half jaar van het project waren er al 20 aanmeldingen bij het sociaal wijkteam.

Daarnaast hebben 30 kwetsbare mensen deelgenomen aan een herstelacademie cursus. Deelnemers geven aan dat de cursus heeft bijgedragen aan het herstelproces, stabiliteit en een positief steunend netwerk. Er is een behoefde aan verschillende steungroepen gesignaleerd. We starten eind 2019 met een steungroep herstel en een depressie steungroep.

Verder zijn 6 ervaringswerkers aan 1 tot 2 kwetsbare inwoners van het wijkteam gekoppeld. De contacten verlopen goed en geven kwetsbare mensen een luisterend oor en perspectief. De ervaring
met ervaringswerkers is dusdanig positief dat zij ook buiten de kaders van dit project zijn ingezet, onder andere bij een expertmeeting over zorgmijdende gezinnen.

Verslagen


Eindverslag

Samenvatting project “Niemand verzandt in Zandvoort” januari – juni 2018

De projectgroep bestaat uit medewerkers van verschillende organisaties: Pluspunt (welzijnsorganisatie), RIBW, de Key (woonstichting), de Verbeelding (ontwikkeld naar werk), de Herstelacademie, het Sociaal Wijkteam, ervaringswerkers en een mantelzorger. We komen iedere 6 weken bij elkaar om de voortgang van het project te bespreken, te evalueren en nieuwe initiatieven in te brengen.
Er zijn vijf voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waaronder een training dementievriendelijke samenleving en een training Mental Health First Aid. De bijeenkomsten hadden tot doel: het informeren van de buurt, vrijwilligers, organisaties in Zandvoort over verwarde personen, over wat je zelf kunt doen en bij wie je terecht kunt als je je zorgen maakt om iemand. De verhalen van ervaringswerkers maken onbegrepen gedrag begrijpelijker.
Er ontstaat meer begrip en herkenning bij de burgers, zij zien eerder dat het niet goed gaat met iemand en weten waar ze terecht kunnen en bij wie ze kunnen melden: hierdoor komen verwarde personen eerder in beeld en kunnen we er voor zorgen dat de juiste hulp wordt ingezet.
Het wijkteam koppelt kwetsbare burgers aan ervaringswerkers om te voorkomen dat ze verzanden, de grip op hun leven behouden. Ervaringswerkers bieden herkenning en perspectief.
De Herstelacademie is gestart met het geven van cursussen in Zandvoort, in september start de derde cursus ‘werken aan je herstel’. We moedigen mensen aan om na het volgen van de cursus door te stromen naar andere activiteiten in Zandvoort of vrijwilligerswerk. De mogelijkheden die Zandvoort biedt op het gebied van vrije tijd en dagbesteding vullen we in op de kaart in Google drive zodat deze straks beschikbaar is voor alle samenwerkingspartners.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting Niemand verzandt in Zandvoort De gemeente Zandvoort is in maart 2017 uitgeroepen tot Gouden Sociale gemeente. Dat betekent onder andere dat de gemeente Zandvoort samenwerkt met werkgevers, winkeliers, sociale dienst, verenigingen en buurten om afspraken te maken over participatiemogelijkheden ook voor kwetsbare mensen. Dat Zandvoort kiest voor een werkwijze van preventie en presentie, waarbij ondersteuning van oud èn jong, niet pas mogelijk wordt als het kwaad al geschied is ('penny wise, pound foolish’). In Zandvoort neemt het aantal door de politie geregistreerde “overlast meldingen” de afgelopen jaren toe. In het overzicht van het Algemeen Dagblad (maart 2017), van de top 10 gemeenten met de meeste overlastmeldingen over zwervers per 10.000 inwoners staat Zandvoort bovenaan (45,3 overlastmeldingen per 10.000 inwoners). De gemeente Zandvoort is, als het gaat over het sociaal domein, in 2016 ambtelijk gefuseerd met Haarlem. Er is een beleidsplan ontwikkeld waarin een integrale aanpak staat beschreven voor een verbetering van de aanpak van kwetsbare mensen met verward gedrag. Sinds april 2017 is er wekelijks het overleg Vroeg Signaleringsoverleg en alle (E33) meldingen worden hier besproken en afgehandeld. In het project niemand verzandt in Zandvoort is ervoor gekozen om een aantal bouwstenen van het beleidsplan meer toe te spitsen op de lokale situatie “een proeftuin”. Dat zijn de bouwstenen: toeleiding, vroeg signalering, preventie en levensstructuur en melding. Uiteraard stemmen we de uitkomsten weer af met de beleidsambtenaren in Haarlem zodat het (eventueel) breder ingezet kan worden in de regio. Niemand verzandt in Zandvoort richt zich op de bouwstenen: Vroegtijdige signalering: In de beleidsstukken wordt uitgegaan van mensen met verward gedrag waar het al mis is gelopen en er een melding bij de politie geweest is. De inzet van het project is om daarvóór al mensen te helpen, door eerdere signalering via de buurt en eerdere interventie via het sociaal wijkteam (in Zandvoort is per 1 februari 2017 het sociaal wijkteam actief) Melding: De meldpunten zijn nu niet goed bekend, het is de bedoeling dat de signalen op de juiste plek gaan binnenkomen, zodat meteen de juiste ondersteuning (van een professional of ervaringswerker) kan worden ingeschakeld. Toeleiding: Er is vaak onbegrip in de wijk, meer begrip en herkenning bij burgers, vrijwilligers, ondernemers en organisaties in Zandvoort kan bijdragen aan sociale inclusie waarmee voorkomen kan worden dat mensen afglijden. Beter aansluiten bij de mensen zelf met inzet van ervaringswerkers en samen zoeken naar activiteiten die bij de persoon passen. Mensen moeten activiteiten hebben waarmee zij structuur krijgen in hun dagelijks leven. Preventie en levensstructuur: Ervaren overlast kan voortkomen uit gebrek aan kennis over en omgang met signalen van verwardheid. Het is belangrijk dat de signalen snel de juiste partijen bereiken om verdere achteruitgang en overlast te voorkomen. Door deze bouwstenen toe te spitsen op de lokale situatie in Zandvoort draagt Niemand verzand in Zandvoort bij aan de sluitende aanpak van kwetsbare burgers met verward gedrag. Het integrale plan ligt bij gemeente Haarlem/Zandvoort. Niemand verzand in Zandvoort is een aanvulling op dit plan op een aantal punten specifiek voor Zandvoort. (vertaling van beleid naar praktijk). Doelstelling en beoogde (tussen) resultaten We willen signalen die betrekking hebben op Zandvoorters met verward gedrag zo snel mogelijk herkennen en zo laagdrempelig mogelijk oppakken. Daartoe verbinden we de nulde lijn aan de formele structuren. In het project willen we de inwoners, vrijwilligers, organisaties, ondernemers, eerste lijn hulpverleners in Zandvoort samen met ervaringswerkers voorlichten over wat je kunt doen als je ziet dat het niet goed gaat met iemand. Wat kun je zelf doen, met wie kun je contact opnemen. Dat leidt ertoe dat er op een vroeg(er) moment wordt gesignaleerd en gemeld waardoor ook eerder actie kan worden ondernomen. We versterken hiermee de signaleringskracht in Zandvoort. Als er eerder wordt gemeld dan kan er ook eerder worden uitgezocht wat de beste vervolgstappen zijn die passen bij de persoon. We willen in Zandvoort onderzoeken hoe we samen met ervaringswerkers en kwetsbare Zandvoorters met verward gedrag tot een passend aanbod op het gebied van vrije tijd, dagbesteding en werk(ervaringsplekken) kunnen komen. Er is al veel in de “gouden gemeente Zandvoort”, maar het is niet ontwikkeld vanuit het perspectief en behoefte van kwetsbare Zandvoorters. In dit project gaan we twee activiteiten die uit de inventarisatie naar boven komen gezamenlijk verder uitwerken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638023001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Lindeboom
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Pluspunt Zandvoort