Mobiele menu

NPZ Stadsgewest Breda - Gereedschapskist Aan de slag in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Combineren, implementeren en evalueren van bestaande instrumenten

Projectomschrijving

In de palliatieve zorg worden mensen met een door ziekte of ouderdom beperkte levensverwachting ondersteund in het verkrijgen van optimale kwaliteit van leven. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) is aanzienlijk complexer dan in de algemene bevolking, onder andere omdat de communicatie van mensen met een VB moeilijk begrepen wordt, ze symptomen anders presenteren en zorgverleners grotere behoefte hebben aan kennis en hulpmiddelen.

Doel

Het doel is het toepassen van de Gereedschapskist, een verzameling instrumenten om de palliatieve zorg voor mensen met een VB te verbeteren.

Aanpak/werkwijze

Allereerst passen de zorgorganisaties Prisma en Amarant een zelfevaluatie toe. Op basis van vragenlijsten krijgen de organisaties inzicht in de aspecten van palliatieve zorg die kunnen verbeteren. Vervolgens ontwikkelen we de functie van Zorgconsulent - een speciaal opgeleide verpleegkundige die collega’s ondersteunt in de palliatieve zorg.

Samenwerkingspartners

We werken samen met de zorgorganisaties Prisma en Amarant voor mensen met een VB.

Verwachte resultaten

Het verwachte resultaat is de uitbreiding en verbetering van de inzet van Zorgconsulenten palliatieve zorg binnen de gehele organisatie, waardoor markering van de palliatieve fase eerder plaatsvindt en de palliatieve zorg voor cliënten tijdig en kundig van start gaat. Mogelijk implementeren we naast de zorgconsulent andere tools om dit resultaat nog beter te kunnen bereiken.

ZonMw en verstandelijke beperking

Dit project ontving financiering uit ons programma Palliantie. Met het programma zetten we ons in voor een goede kwaliteit van leven voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Zodat zij zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit op hun wensen en behoeften. Bij mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase is dat soms een extra uitdaging. Daarom investeren we in onderzoek naar ondersteuning bij praten over wensen en behoeften en samen beslissen met deze doelgroep. Lees meer over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Prisma en Amarant willen excellente palliatieve zorg bieden voor haar cliënten. Prisma heeft ook de ambitie om voorloper te zijn op gebied van de ontwikkeling van palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB). Intussen deelt Prisma expertise op gebied van palliatieve zorg voor mensen met een VB beschikbaar aan de regio. Deze expertise gaat over basiskennis over palliatieve zorg, hospicezorg voor mensen met een maatschappelijke beperking (mensen met een VB, psychiatrische problematiek, dementie, middelengebruik, dak- en thuisloze mensen) en kennis over markering van de palliatieve fase. Amarant wil hierin graag mee-ontwikkelen en aansluiten. Vanuit onderzoek en praktijk blijkt dat palliatieve zorg voor mensen met een VB niet optimaal is. De palliatieve fase wordt binnen de organisaties soms te laat gemarkeerd. Daarnaast hebben zowel Prisma als Amarant behoefte aan een overzicht van alle knelpunten op gebied van palliatieve zorg om zo effectief mogelijk te kunnen zijn in het opzetten van verbetertrajecten. Specifieker, Prisma is er op alert dat er geen blinde vlekken ontstaan wat betreft de kwaliteit van de palliatieve zorg. In verschillende woonvoorzieningen is er sprake van positieve aandacht voor palliatieve zorg en effectief gebruik van expertise en hulpmiddelen. Wat betreft andere woonvoorzieningen is de kwaliteit van de palliatieve zorg onduidelijk. Uit intern uitgevoerde onderzoeken blijkt dat beeldvorming over palliatieve zorg niet ideaal is en dat begeleiders en andere professionals belemmeringen ervaren in het geven van palliatieve zorg. De zelfevaluatie is hiermee zeer wenselijk. Verder zijn er goed opgeleide praktijkverpleegkundigen die ook consulenten palliatieve zorg zijn, maar er wordt niet optimaal van de consultatiemogelijkheden gebruik gemaakt. Prisma wil dat de consulenten ook actief kunnen worden in de woonvoorzieningen waar palliatieve zorg niet vanzelfsprekend is (maar wel nodig is). Ook wil Prisma consultaties bieden aan mensen met een maatschappelijke beperking in de wijk. Deze consultatiefunctie is nog niet operationeel. Deelnemen aan het onderdeel ‘Consulent Palliatieve Zorg’ zal deze consultatiefunctie in belangrijke mate kunnen verbeteren. Specifiek binnen Amarant geldt dat verpleegkundigen (EVA-team), naast de zorgconsulent Palliatieve zorg, een rol hebben in het ondersteunen en bieden van palliatieve zorg. De verpleegkundigen zijn echter nog niet opgeleid tot palliatief zorgconsulent. Gezien de vergrijzing en forse toename van palliatieve zorgvragen is er behoefte aan uitbreiding van capaciteit en expertise op dit gebied. Door deel te nemen aan dit project willen beide organisaties(1) inzicht in de verbeterpunten op gebied van de palliatieve zorg, (2) vergroten van het aantal palliatieve zorgconsulten en (3) het vervroegen van de markering en hierdoor de start van de consulten palliatieve zorg en daarmee (4) het verbeteren van de inzet van de consulenten in het traject van de cliënten. Hiervoor is het nodig om inzicht te hebben in de huidige stand van zaken wat betreft punten 2 en 3 (nulmeting). In juli is in Prisma een campagne gestart om palliatieve zorg beter bekend te maken. In het verlengde van deze campagne zal dit project bekend gemaakt worden.Medewerkers betrokken bij de palliatieve zorg zullen met de onderzoeker zo vroeg mogelijk besproken worden hoe de implementatie binnen de organisatie voorbereid kan worden. Amarant sluit hierbij aan en coördineert binnen de interne werkgroep. Vooraf worden door Prisma en Amarant locaties uitgekozen waar de kans op het vóórkomen van overlijdens aanwezig is (oudereninitiatieven, EMB-woonvoorzieningen). Binnen de woonvoorzieningen wordt vooraf besproken welke medewerkers voor welke tijd vrijgemaakt kunnen worden. Deze medewerkers worden dan gevraagd deel te nemen aan de actieonderzoeksgroepen. De coördinator van het actie-onderzoek zal omwille van maximaliseren van de haalbaarheid vooraf vaste data inplannen om bij elkaar te komen. Geschikte locaties voor het actieonderzoek worden geselecteerd. Het gaat daarbij om woonvoorzieningen voor ouderen en mensen met een ernstig meervoudige beperking. In deze locaties komen geregeld overlijdens voor en zijn de medewerkers bereid het thema palliatieve zorg op te pakken. Binnen de gekozen woonvoorzieningen wordt door Prisma en Amarant de zelfevaluatie uitgevoerd. Aan de hand van de zelfevaluatie wordt door Prisma en Amarant een implementatieplan opgesteld en worden verbeteringen uitgevoerd. Borging van kennisproducten is van groot belang. De resultaten van dit project zullen geborgd worden in beleid en in reguliere processen en worden gedeeld in een gezamenlijk symposium. Ook zal het Netwerk Palliatieve Zorg het verspreiden van de resultaten in de regio en verbinden van zorgorganisaties ondersteunen.

Kenmerken

Projectnummer:
844001941
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Echteld
Verantwoordelijke organisatie:
Amphia