Mobiele menu

OAS in wijksteunpunten

Projectomschrijving

OAS: maakt thuiswonende ouderen sociaal actief in de wijk

Een wijksteunpunt geeft een buurt een positieve impuls; de onderlinge betrokkenheid groeit en de leefbaarheid neemt toe, vooral voor ouderen. Ouderen die (alleen) thuis wonen zijn vaak sociaal minder actief, waardoor vereenzaming dreigt. Door het ontmoeten van andere mensen blijven ze onderdeel van de samenleving.

Hoe het werkt

In dit project wordt de bestaande OAS-app van zorgorganisatie Orbis(nu Zuyderland) aangepast voor thuiswonende ouderen, aansluitend bij de transitie in de zorg van intramuraal naar meer extramuraal. Via de app krijgen ouderen uitnodigingen voor activiteiten, waarbij zij andere ouderen kunnen ontmoeten. Ook kunnen ouderen zelf activiteiten organiseren en hiervoor vrienden uitnodigen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van de faciliteiten van het wijksteunpunt. Via OAS nemen zij kennis van de activiteiten die daar plaatsvinden en kunnen zij zich direct aanmelden. De app stuurt ze tijdig een herinnering.

Wat het oplevert

De OAS-app was al beschikbaar voor een intramurale setting. Nu kunnen ook thuiswonende ouderen geprikkeld worden om langer sociaal actief te blijven. Dit heeft een positief effect op hun gezondheid en welzijn, waardoor ze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat ondersteunt de beweging naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt en een betere samenwerking tussen de verschillende aanbieders. Bij een succesvolle implementatie in wijksteunpunten, kan de toepassing eenvoudig worden opgeschaald naar andere settings.

Voor wie

Voor (alleenstaande) thuiswonende ouderen die sociaal actief willen blijven en zo eenzaamheid willen voorkomen.

Achtergrond

OAS staat voor ‘Orbis Actief Social community network’. OAS is een zogeheten VIMP-project (Verspreidings- en Implementatie Impuls) in vervolg op het AAL-project Co-Living.

Producten

Titel: AHA Summit Brussel 5-8 december 2016
Auteur: Cindy Wings, Noémi van Nie-Visser, Bianca Linckens
Titel: TeaHealth Tour te Roermond
Auteur: Cindy Wings, Leon van de Weem, Bianca Linckens
Link: http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=6676
Titel: Europa kijk om de Hoek
Auteur: Cindy Wings, Leonne Hollanders, Roy Beumers en Leon van de Weem
Titel: Limburgse bestuurdersdagen 2015
Titel: OAS in de wijksteunpunten

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Orbis Medisch en Zorgconcern heeft in haar organisatie een vervolg gegeven aan het project Co-Living in de vorm van Orbis Actief Social community network (hierna: OAS). OAS bevat alle goede ingrediënten uit dit project, maar heeft een nieuwe naam, nieuwe schermen en is een stabiele versie om binnen Orbis mee te werken. Binnen deze subsidieaanvraag wil Orbis dit vervolg van Co-Living (OAS) verder implementeren binnen de eigen organisatie en klaar maken voor toekomstige verdere opschaling. Deze subsidieoproep gaat over “Samen bouwen aan het veranderende zorglandschap voor ouderen” en Orbis denkt hier aan bij te kunnen dragen door OAS te gaan aanbieden in haar wijksteunpunten. Doel van dit project is dan ook het volgende: “Orbis Medisch en Zorgconcern wil Orbis Actief SCN (OAS) uitrollen in twee van haar wijksteunpunten door ervoor te zorgen dat, binnen 24 maanden, minimaal 10 ouderen per wijksteunpunt zijn aangesloten op OAS, dat deze ouderen via OAS kennis nemen van de activiteiten die er plaats vinden, de mogelijkheid hebben zich daarvoor via deze weg aan te melden, herinneringen te ontvangen en ook hun kennissen via de app te kunnen uitnodigen samen te gaan, kortom sociaal actiever zijn”. Orbis streeft ernaar om dit doel te bereiken in een project van 24 maanden, welk op 1 december 2014 van start gaat en derhalve op 31 november 2016 eindigt. Co-Living was een zeer succesvol project en er was dan ook direct veel vraag van ouderen naar een vervolg. Uit het project Co-Living is gebleken dat het systeem zeer succesvol was, het was makkelijk in gebruik en het was nuttig voor de ouderen om langer, op een (meer) onafhankelijke manier, sociaal actief te blijven. Voor de professionals van Orbis zijn er besparingen in tijd gevonden, echter om dit resultaat voldoende te kunnen benutten moeten er grotere aantallen ouderen deelnemen dan in het project was. Om die reden is Orbis na het einde van Co-Living gestart met de uitrol van het vervolg (OAS) bij Orbis intramuraal. Met behulp van deze subsidieaanvraag hoopt Orbis tevens te kunnen starten met verdere uitrol van de applicatie in de extramurale situatie. Op die manier spreken we tevens de ‘thuis wonende’ ouderen aan, welke groep door recente ontwikkelingen steeds belangrijker wordt. Deze worden steeds belangrijker omdat zorg verschuift van intra- naar extramuraal. Door met extramurale zorg beter in te spelen op de persoonlijke situatie van deze mensen kan de zorg betaalbaar blijven. Daarnaast wil het kabinet de komende periode een omslag maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders maar ook naar houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken. Tevens is er tevens steeds minder zorgpersoneel beschikbaar door afname van de beroepsbevolking. Dit betekent dat maximaal aansluiting gezocht zal worden bij wat mensen nodig hebben en wat gemeenten in staat zijn te doen. Ook worden de voorzieningen scherper ingericht op beschikbaarheid voor mensen, die zich uit eigen middelen geen alternatief kunnen veroorloven. OAS sluit naadloos aan bij deze denkwijze en heeft dan ook de potentie uit te groeien tot een voorziening waar de regio Limburg langdurig profijt van heeft. Dankzij OAS kan dezelfde kwaliteit van zorg geboden worden aan de ouderen met minder personeel en kunnen ouderen verspreid over een groter adherentiegebied (door verschuiving van ouderen van intra- naar extramuraal) bereikt worden. Orbis is de aanvrager en penvoerder van dit project en er zijn zeven belangrijke groepen als stakeholder betrokken: Citard, de ouderen, personeel van Orbis, de Academische werkplaats voor ouderen, EIZT/ ZTL, de Gemeente Sittard-Geleen en Woningstichting WBG. Citard is de enige van deze stakeholders die een financiële vergoeding krijgt voor de werkzaamheden in dit project. Onderdeel van onze implementatiestrategie is om zo vroeg mogelijk ideeën uit te wisselen en elkaar kennis aan te reiken. En om elkaar op nieuwe ontwikkelingen attent te maken. Daarnaast is het van zeer groot belang dat gedurende het hele project rekening wordt gehouden met kansen en risico’s en gekeken wordt naar mogelijke bevorderende en belemmerende factoren. Verbeteren van zorg is immers een continu, cyclisch proces, waarin het plan steeds wordt aangepast op basis van ervaringen; organisatiebrede maatregelen om cultuur, samenwerking en klantgerichtheid te verbeteren. Deze implementatie bestaat uit vijf verschillende onderdelen van activiteiten, welke later uitgebreid worden uitgelegd: Communicatie en PR, Trainingen , Aanschaf van materialen, Server en doorontwikkeling applicatie en Metingen en evaluatiemomenten. Dat het principe van het project Co-Living, vervolgd in OAS, voldoende succesvol is, is volgens Orbis al in voldoende mate gebleken uit de evaluatie. Als deze implementatie in wijksteunpunten ook succesvol blijkt te zijn, wil Orbis dan ook streven naar verdere uitrol van deze applicatie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
73500095002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C. Wings
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zuyderland Zorg