Mobiele menu

Ogen open voor LVB in de GGZ. Het LVB proof maken van gespecialiseerde ggz instellingen

Uit onderzoek blijkt dat 40% van patiënten in de S-GGZ een aanwijzing heeft voor een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid (ZB). Vanwege onvoldoende herkenning en handelingsverlegenheid bestaat er onjuiste classificatie en niet passende behandeling, wat het herstel van cliënten belemmert. Daarom is het nodig om de S-GGZ LVB/ZB-bestendig te maken. Dit doen we met een Doorbraakproject, gericht op invoeren van screening en diagnostiek van ZB/LVB en bieden van passende behandeling en organisatie van zorg.

Doel

Het doel is een verbetering van vroegtijdige opsporing van laagbegaafdheid van patiënten in de S-GGZ (met SCIL en SCAF) en een optimalisatie van passende zorg binnen de S-GGZ, afgestemd op de mogelijkheden van de patiënt (LVB-specifieke behandelmodules en aanpassingen in reguliere zorg en -organisatie). Naar verwachting leidt dit tot verbetering van herstel van de client (IHS; I-ROC; HONOS) en de kwaliteit van leven (MANSA), vermindering van de gemiddelde zorgduur en versnelde uitstroom uit de S-GGZ.

Aanpak

We willen de zorg binnen reguliere S-GGZ bestendig maken voor LVB/ZB door het organiseren van een Doorbraakproject, dat er op is gericht om binnen de 4 genoemde ggz-instellingen (GGNet, GGZ Drenthe, GGZ NHN en RvA):  1) de SCIL en de SCAF te implementeren aan de voordeur, 2) op LVB/ZB aangepaste zorg te bieden en 3) de organisaties LVB/ZB bestendig te maken. Daarnaast wordt door middel van monitoring ten behoeve van actieleren in de Doorbraakteams overkoepelend zicht gekregen op de resultaten, succesfactoren en belemmerende factoren. De lessen uit het onderzoek worden gebruikt om de voorwaarden te creëren voor landelijke opschaling.

Samenwerkingspartners

Om het project goed te laten verlopen werken we als Kenniscentrum Phrenos samen met verschillende partijen. De inhoudelijke projectleider werkt bij GGNet en is gepromoveerd op het onderwerp. Vanuit verschillende organisaties (GGNet, VvED, LFB en de Portuur) nemen ervaringsdeskundigen deel, zowel in de projectgroep als in het expertteam. Zij vormen de onmisbare schakel tussen kennis vanuit onderzoek en professionals en de ervaring bij eindgebruikers. Een klankbordgroep met vertegenwoordiging vanuit de Nederlandse GGZ, Landelijk Kenniscentrum LVB en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland adviseert de projectgroep o.a. met betrekking tot verspreiding en borging. Het expertteam met deskundigen vanuit verschillende organisaties wordt nog samengesteld.

Verwachte resultaten

  • In minimaal 4 ggz-instellingen zijn de volgende werkwijzen geïmplementeerd.
    • De screeningsinstrumenten SCIL en SCAF.
    • Aangepaste zorg via specifieke interventies en taal-, tempo- en visuele- ondersteuning.
    • Aen LVB/ZB bestendige organisatie van zorg.
  • Monitoring levert toegankelijke data op over beloop van herstel, kwaliteit van leven, duur behandeling, wachtlijsten en duur door- en uitstroom.
  • Lessen uit de implementatietrajecten worden gebruikt om de werkwijze landelijk op te schalen, via het overdraagbaar maken van kennis in de vorm van materialen en handreikingen.
  • Borging van projectresultaten vindt plaats via het Lerend Netwerk LVB en ggz binnen Kenniscentrum Phrenos.

Kenmerken

Projectnummer:
10960102310041
Looptijd: 28%
Looptijd: 28 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
dr. D. van Duin
Verantwoordelijke organisatie:
Kenniscentrum Phrenos