Mobiele menu

Onderbouwing 'Mentorwijs', een training waarmee professionals van onder andere gemeenten leidinggevenden leren medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden.

Projectomschrijving

Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die aan het werk gaan, vraagt om specifieke leidinggevende kwaliteiten. Trainingsprogramma’s gericht op leidinggevenden zijn veelbelovend om de begeleiding van medewerkers uit kwetsbare groepen concreet vorm te geven. Het trainingsprogramma Mentorwijs is daar een goed voorbeeld van. Het doel van Mentorwijs is het ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden bij leidinggevenden die nodig zijn om (nieuwe) kwetsbare medewerkers in het werk te kunnen begeleiden. Jobcoaches/trainers van Werkzaak Rivierenland hebben inmiddels ongeveer 120 leidinggevenden getraind met Mentorwijs. De belangstelling voor Mentorwijs van bedrijven die cliënten van de Werkzaak in hun bedrijf plaatsen, groeit. In dit project werken TNO en Werkzaak Rivierenland samen aan een goede beschrijving van het trainingsprogramma en aan een eerste onderbouwing met modellen, theorie en/of resultaten van onderzoeken.

Producten

Titel: Handboek Mentorwijs Een training voor leidinggevenden van kwetsbare medewerkers
Auteur: A.M. Hazelzet (TNO) H.A. van de Ven (TNO) M.S. de Wolff (TNO) F. Eversen (Werkzaak) J. van der Wal (Werkzaak) S. Andriessen (Aapar), eindredactie
Link: http://publications.tno.nl/publication/34623883/4zQu8e/TNO-2017-R17031.pdf
Titel: Mentorwijs: Een onderbouwing met werkzame bestandsdelen
Auteur: Hardy van de Ven, Marianne de Wolff, Astrid Hazelzet
Link: http://publications.tno.nl/publication/34623884/SCkQTw/TNO-2017-mentorwijs.pdf

Verslagen


Eindverslag

Mentorprogramma’s gericht op leidinggevenden zijn een veelbelovende strategie om kwetsbare medewerkers te begeleiden naar een duurzame arbeidsplaats. Verschillende studies hebben aangetoond dat medewerkers uit kwetsbare groepen bij uitstek gebaat zijn bij dagelijkse begeleiding op de werkvloer. Hierbij is het nodig dat een leidinggevende zich kan inleven in zijn/haar collega en begrip kan opbrengen waarom deze collega soms iets meer tijd nodig heeft, of een minder hoge target heeft dan andere collega’s. Mentorwijs is een training die leidinggevenden beoogt te versterken in het begeleiden van kwetsbare medewerkers op de werkvloer.
Het ontbreekt in deze trainingen echter vaak nog aan een goede beschrijving van de gebruikte methodieken, een solide theoretische onderbouwing en inzichten in de effectiviteit. Dat geldt ook voor de training Mentorwijs, een training die jobcoaches/trainers van Werkzaak Rivierenland geven aan leidinggevenden van reguliere bedrijven. Op dit moment zijn circa 120 leidinggevenden uit allerlei bedrijven getraind volgens Mentorwijs, en de belangstelling voor de training groeit. Doel van dit onderzoeksproject is het ontwikkelen van een systematische beschrijving van de training Mentorwijs, in de vorm van een handboek.
Om te komen tot een beschrijving van Mentorwijs hebben we wetenschappelijke literatuur geraadpleegd met betrekking tot vergelijkbare trainingen en hebben we gezocht naar succes- en faalfactoren van duurzame plaatsingen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de rol daarbij van leidinggevenden. Daarnaast zijn experts geïnterviewd over de vraag wat zij zien als werkzame elementen voor de training. Hiertoe hebben we gesproken met wetenschappers, betrokken trainers, leidinggevenden en werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Alle input uit de literatuur en expertraadpleging is vervolgens verwerkt in de methodiek beschrijving van Mentorwijs. Tenslotte is een werksessie georganiseerd voor een brede groep stakeholders. Deze werksessie heeft geresulteerd in een disseminatieplan voor de training Mentorwijs. Dit plan bevat ook aanbevelingen voor de aanpak van een procesevaluatie en onderzoek naar de effecten.
Het project heeft de volgende eindproducten opgeleverd:
• een handboek voor de training Mentorwijs;
• een factsheet waarin de belangrijkste informatie over Mentorwijs samengevat wordt;
• een PowerPoint met daarin de opbrengsten van de literatuur- en expertraadpleging;
• een disseminatie plan.

Samenvatting van de aanvraag

Begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die aan het werk gaan, vraagt om specifieke leidinggevende kwaliteiten. Trainingsprogramma’s gericht op leidinggevenden zijn veelbelovend om de begeleiding van medewerkers uit kwetsbare groepen concreet vorm te geven. Het trainingsprogramma Mentorwijs is daar een goed voorbeeld van. Het doel van Mentorwijs is het ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden bij leidinggevenden die nodig zijn om (nieuwe) kwetsbare medewerkers in het werk te kunnen begeleiden. Jobcoaches/trainers van Werkzaak Rivierenland hebben inmiddels ongeveer 120 leidinggevenden getraind met Mentorwijs. De belangstelling voor Mentorwijs van bedrijven die cliënten van de Werkzaak in hun bedrijf plaatsen, groeit. In dit project werken TNO en Werkzaak Rivierenland samen aan een goede beschrijving van het trainingsprogramma en aan een eerste onderbouwing met modellen, theorie en/of resultaten van onderzoeken.

Kenmerken

Projectnummer:
535006012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A.M. Hazelzet
Verantwoordelijke organisatie:
TNO