Mobiele menu

Ondersteunende landelijke infrastructuur Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid

Projectomschrijving

De  ‘academische werkplaatsen publieke gezondheid’ (ook wel AWPG genoemd) werken mensen uit praktijk (GGD’en), beleid (gemeenten) en onderzoek (universiteiten) samen aan vraagstukken uit de publieke sector. Dit levert GGD’en innovatieve en nieuwe werkwijze op. Het is van belang dat deze samenwerking, ook na afloop van het ZonMw programma ‘academische werkplaatsen publieke gezondheid’,  blijft bestaan en dat de verschillende AWPG’en gekoppeld worden. Hiertoe wil GGD Nederland een landelijke infrastructuur opzetten. Dit is een structuur waarin de professionals van de AWPG’en onderling niet alleen fysiek samenkomen om kennis uit te wisselen, maar ook digitaal. Een digitaal platform waar mensen onderling informatie kunnen delen, of een discussie opstarten, maar wat ook een databank kan zijn voor de onderzoeksresultaten. Dit platform is niet alleen interessant voor de mensen vanuit het AWPG, maar ook voor andere relevante partijen. Het doel is dat hiermee uiteindelijk een netwerk ontstaat van academische werkplaatsen, R&D afdelingen, opleidingsinstituten en andere partijen, waaronder het RIVM, TNO, NCJ, NIGZ, ZonMw en dergelijke.

 

Producten

Titel: Presentatie: Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Landelijke ondersteuning infrastructuur bij verankering en verbreding
Titel: Presentatie: Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Ondersteunende landelijke infrastructuur bij verankering en verbreding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De vraag naar zorg zal in de komende 10 jaar toenemen door vergrijzing en toename in het aantal mensen met een chronische aandoening. De huidige aanpak om de toenemende maatschappelijke gezondheidsproblemen te verminderden is onvoldoende succesvol gebleken. Daarom is het nodig dat de focus verschuift van ziekte en zorg (zz), naar gezondheid en gedrag (gg). De context waarin mensen leven heeft een grote invloed naast erfelijkheid en incidenten. Dat vereist aanpassingen in de sociale en fysieke omgeving van mensen. Daarnaast vraagt het om aanpassingen in de leefstijl van individuele burgers. De publieke gezondheid heeft hierin een sleutelrol gezien de combinatie van collectieve en individuele benadering. De complexiteit van dit maatschappelijke probleem vraagt om een wetenschappelijk verantwoorde oplossing die over grenzen van disciplines heen reikt. Dit is ook het ministerie van VWS niet ontgaan. In 2004 kreeg ZonMW opdracht om onderzoek door onderzoeksinstellingen en uitvoeringsorganisaties op het gebied van de publieke gezondheid te bundelen in de vorm van academische werkplaatsen (AWPG). Inmiddels kent Nederland 10 dergelijke instituten waar onderzoek, beleid en praktijk (BOP) samenkomen. Na een periode waarin de aandacht vooral uitging naar goede bestuurlijke en operationele verhoudingen, is nu de tijd gekomen die vraagt om borging van onderzoeksresultaten en verankering van lokale infrastructuren. Op dit moment wordt de borging en verankering belemmerd door het gemis aan een landelijke infrastructuur. Dit gemis leidt ertoe dat de uitwisseling op landelijk niveau van ervaringen en kennis over inhoudelijke onderwerpen, maar ook over implementatie, beleidsadvisering en ontwikkeling bemoeilijkt wordt. Om te zorgen dat deze kennis daadwerkelijk stroomt en de academische werkplaatsen elkaar en hun omgeving verder versterken is een landelijk schakelpunt cruciaal, aldus de AWPG'en en GGD'en in het onderzoeksrapport van Tranzo/GGD Hart voor Brabant. GGD Nederland wordt door de ondervraagden genoemd als organisatie die hierin kan ondersteunen. Bovenstaande tekst en de uitnodiging van ZonMW vormen voor GGD Nederland de aanleiding voor indiening van de projectaanvraag. Het project heeft als doel binnen 2 jaar een ondersteunende landelijke infrastructuur te creëren waarin AWPG’en met hun huidige netwerken geborgd zijn. Hun netwerken staan in verbinding met elkaar en met andere partners in het veld. Hieruit vloeien voor GGD Nederland de volgende taakstellingen. 1. Het zorgen voor organisatorische verankering van de AWPG'en door middel van aanjagen van de ontwikkeling van afdelingen R&D bij GGD’en 2. Het in samenwerking met de belanghebbenden zorgen voor een passende kennisinfrastructuur die de AWPG'en en GGD'en ondersteunt. 3. Het zorgen voor conceptuele borging aansluitend bij de visie van de GGD. 4. Het doen van een verkennende studie naar mogelijkheden voor financiële borging. De nadruk ligt in dit project op bestendiging. De structuur die GGD Nederland voor ogen heeft, maakt het eenvoudig voor samenwerkingspartners om zich te verbinden met andere spelers binnen én buiten de publieke gezondheid. De activiteiten in het plan van aanpak zijn gericht op verandering van kennis en vaardigheden van de betrokkenen. Een verandering waar AWPG'en en GGD'en de noodzaak van inzien getuige het draagvlak onder AWPG'en en GGD'en en de agendering van het punt academisering en innovatie van GGD'en in de strategische beleidsagenda van GGD Nederland. GGD'en zijn op de goede weg richting academisering en innovatie. De ontwikkeling verschilt per GGD qua tempo vanuit de lokale en regionale mogelijkheden. Het vinden van het juiste tempo moet zorgvuldig gebeuren en kan een belemmerende factor zijn in het project. Het gebruik van AWPG Kennisnet moet goed gestimuleerd worden om dit tot een succes te maken. Daarnaast is het vinden van financiering in tijden van bezuiniging een belemmerende factor. Hieraan wordt in het plan van aanpak ruime aandacht besteed. Het plan van aanpak kent activiteiten op 3 niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. De activiteiten rondom het zorgen voor organisatorische verankering vinden vooral plaats op bestuurlijk en tactisch niveau. De activiteiten in het kader van zorgen voor een passende kennisinfrastructuur zijn overwegend tactisch en operationeel georiënteerd. De activiteiten behorend bij conceptuele en financiële borging vinden plaats op strategisch, bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau. GGD Nederland is de landelijke vereniging voor GGD’en en behartigt de belangen van alle 28 GGD’en. Deze belangenbehartiging vindt plaats in het verenigingsbureau, waar veel ervaring is met lobby op diverse strategische onderwerpen. Deze afdeling van GGD Nederland zal vooral de strategische activiteiten ondersteunen. Daarnaast beschikt de vereniging over een ondersteunend instituut voor haar meer tactisch/ operationele activiteiten en projecten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
204000007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J.H. van Bon-Martens
Verantwoordelijke organisatie:
Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland