Mobiele menu

Ondersteuning Patiënt organisaties

Projectomschrijving

Het MIND-programma richt zich op de verdere versterking van de positie van cliënten en hun naasten (en hun organisaties), met betrekking tot gezamenlijke besluitvorming, gepersonaliseerde zorg en zelfmanagement. Lees hoe zij dit aanpakken op Kwaliteitsgelden hoofdlijnenakkoord ggz: versterking van de positie van cliënten en naasten (en hun organisaties) in de ggz.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het Hoofdlijnenakkoord GGZ stelt dat ‘alle betrokken partijen de ambitie hebben de kwaliteit van zorg in Nederland verder te verbeteren en eraan bij te dragen dat de zorg nu en op lange termijn zowel fysiek, tijdig als financieel toegankelijk blijft voor iedereen die dat nodig heeft’. MIND doet er alles aan als ondertekenaar van dit akkoord deze gezamenlijke ambitie en alle onderliggende thema’s zo goed mogelijk (mede) te realiseren. Ze sluiten naadloos aan op de missie van MIND. Sinds de start van MIND hebben we al veel bereikt. Door de koppeling van belangenbehartiging van MIND Landelijk Platform, de hulpverlening via MIND Korrelatie en de fondsenwerving en voorlichting via MIND Fonds Psychische Gezondheid in één collectieve beweging die MIND wil zijn: een krachtig en invloedrijk netwerk van landelijke en regionale cliënten- en familieorganisaties, cliënten- en familieraden van ggz-zorgaanbieders, ervaringsdeskundigen, ambassadeurs, supporters en donateurs. Met elkaar en voor elkaar wil MIND zoveel mogelijk betekenen voor álle mensen die te maken hebben met psychische problemen. Deze beweging begint steeds meer (de gewenste) vorm te krijgen, die ook als zodanig steeds vaker door ‘de buitenwereld’ wordt herkend. We hebben hiervoor met name door de eerste MIND-projecten een solide basis kunnen leggen, waarop het huidige actieprogramma wordt voortgebouwd. In het Hoofdlijnenakkoord GGZ staat ook: ‘Een mens met een psychische aandoening wil onafhankelijk kunnen functioneren in maatschappij, zich verbonden voelen met anderen, net zoveel kansen hebben op de arbeidsmarkt, geen stigma met zich meedragen en net zo wonen als ieder ander. Hij ontvangt vanuit een gelijkwaardige positie de juiste zorg die hem helpt zijn aandoening te verhelpen of er mee om te gaan. Hij krijgt tools om zichzelf te kunnen helpen, via internet of via lotgenoten. Of via ervaringsdeskundigen die hem kunnen leren het leven weer op te pakken. Uitgaand van zijn eigen kracht samen met zijn sociale omgeving op zijn eigen tempo met behulp van de mensen die hij kiest om het pad terug te vinden. Daarmee dragen cliënten ook zelf actief bij aan hun herstel.’ Dit is precies waar MIND een sleutelrol in kan spelen. We doen al veel, maar het kan en moet nog meer: het voortdurend blijven informeren van cliënt en naaste (en zijn/haar vertegenwoordigers) over psychische gezondheid en herstelmogelijkheden, de opleiding en inzet van ervaringsdeskundigen, de ontwikkeling van organisaties en tools voor zelfregie en herstel (mentaal, fysiek en sociaal) en het bevorderen van participatie en de bespreekbaarheid van psychische problemen. We richten ons in dit programma dan ook op: 1) Het versterken, professionaliseren en verbinden van een beweging van cliënten, naastbetrokkenen en andere betrokkenen in de ggz, zodat het cliënten-en familieperspectief overtuigend en authentiek wordt ingebracht op alle terreinen van de zorg en het sociale domein en het opstellen van een Theory of Action om onze focus kracht bij te zetten; 2) Het verder (door)ontwikkelen van ons aanbod van digitale patiënten- en naasteninformatie en anonieme laagdrempelige hulp en verwijzing, ook voor de mensen die wel klachten maar (nog) geen professionele hulp hebben; 3) Kwaliteitsverbetering van de zorg door het inbrengen van ervaringsperspectief van cliënten en naasten aan bestaand scholingsaanbod voor professionals bij BIG-beroepsopleidingen en overige bij- en nascholing voor zorgprofessionals; 4) Het werken aan kwaliteit van zorg vanuit het cliënten- en naastenperspectief door middel van het uitreiken van kwaliteitssterren die zich op verschillende aspecten van zorg richten (naasten en herstel). Hiervoor hebben we vijf programmaonderdelen ingericht: MIND Theory of Action, MIND In Beweging, Preventie en Voorlichting, MIND Expert Center en Familie-/HerstelMINDed. Hierover leest u meer in het bijgevoegde projectplan.

Kenmerken

Projectnummer:
8590065014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.M. Wollaars
Verantwoordelijke organisatie:
MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Afbeelding

Kwaliteitsgelden Geestelijke gezondheidszorg

De alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg (Akwa GGZ) werkt samen met patiënten, naasten en professionals aan de verdere verbetering en borging van kwaliteit in de ggz. Lees meer over hun activiteiten.