Mobiele menu

Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiApp-berichtenservice

Projectomschrijving

Wat is het effect van de GroeiGids app?

Via de GroeiGids app-berichtenservice ontvangen ouders preventieve gezondheidsvoorlichting passend bij de leeftijd van hun kind. Onderzocht werd in welke mate de berichtenservice bijdraagt aan kennis, houding en gedrag van ouders op gebied van water drinken, gebitsverzorging en vitamine D suppletie.

Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Een landelijk gerandomiseerd interventieonderzoek werd opgezet met een controle- en interventiegroep. Op kindleeftijd 14 maanden (nulmeting) en op 20 maanden (nameting) ontvingen ouders een digitale vragenlijst. Ook vaste gebruikers van de app namen deel aan het onderzoek. Aanvullend werden interviews afgenomen over de wijze van gebruik van de GroeiGids appberichtenservice.

Welke resultaten heeft het onderzoek opgeleverd?

Er werd geen effect gevonden van de berichtenservice op de onderzochte gezondheidsthema’s. Een meerderheid van de ouders was positief over de berichtenservice. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor doorontwikkeling van de GroeiGids app. En voor vervolgonderzoek naar eHealth interventies, ook onder laagopgeleide ouders.

Wat is de GroeiGids app?

De GroeiGids app is een gratis app voor (aanstaande) ouders. Al vanaf de zwangerschap kunnen ouders alle mijlpalen en gebeurtenissen bijhouden voor hun kind. Items die ouders kunnen noteren zijn: ontwikkelingsmijlpalen, lengte en gewicht, leuke uitspraken, gebit, vaccinaties, kinderziekten en gebeurtenissen. Ouders kunnen van alle gegevens in de app een album maken als herinnering voor later. In de app kunnen ouders ook zoeken naar informatie over gezond opgroeien en opvoeden. Bovendien ontvangen ouders via de berichtenservice berichten met handige info en tips die passen bij de duur van de zwangerschap of leeftijd van hun kind. Tot 18 jaar!

Wil je de GroeiGids app beter leren kennen? Check de tutorial voor professionals of download de app in de App store of Google play store. Zo kun je ouders goed informeren over de app!

Wat is het GroeiGids platform?

Het GroeiGids platform bestaat uit on- en offline producten die erop gericht zijn ouders optimaal te ondersteunen bij het gezond opgroeien en opvoeden van hun kind waaronder;
•    De papieren GroeiGidsen* bieden de belangrijkste basisinformatie en ondersteunen de voorlichtende taak en dienstverlening van verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg.
•    De website en GroeiGids app bieden verdiepende informatie. Deze wordt samengesteld door de GroeiGids redactie en Opvoedinformatie Nederland. Zo weten ouders dat de informatie betrouwbaar is en volgens de laatste richtlijnen.
•    De GroeiGids app biedt ouders ook een berichtenservice met wekelijkse berichten die aansluiten bij de duur van de zwangerschap of de leeftijd van hun kind.
•    De GroeiGids Ouderchat: ouders met kinderen van 0-6 jaar kunnen hier hun vragen kwijt aan een jeugdverpleegkundige.

* Voor elke levensfase is er een GroeiGids: kinderwens, zwangerschap, borstvoeding, kraam, 0-4 jaar, basisschoolkind en puberteit.

Producten

Titel: GroeiGids app tutorial voor professionals
Auteur: J. Jansen, M. Wellner, A. Kesler
Titel: Factsheet Onderzoek naar effectiviteit van de GroeiGids-app berichtenservice
Auteur: Jessica Jansen, Joanne Ujcic-Voortman, Nelleke de Vos , Arnoud Verhoeff, Anneke Kesler, Annelies van Loon
Titel: Onderzoek naar de effectiviteit van de GroeiGids app-berichtenservice
Auteur: Jessica Jansen, Joanne Ujcic-Voortman , Nelleke de Vos , Arnoud Verhoeff, Anneke Kesler, Annelies van Loon

Verslagen


Eindverslag

Onderzoek naar het effect van de GroeiGids app-berichtenservice
Via de berichtenservice in de GroeiGids app ontvangen (aanstaande) ouders preventieve gezondheidsvoorlichting die aansluit bij de leeftijd van hun kind. Onderzocht werd in welke mate de GroeiGids app-berichtenservice bijdraagt aan kennis, houding en gedrag van ouders op gebied van vitamine D suppletie, gebitsverzorging en water drinken.

Uitvoering:
Een landelijk gerandomiseerd interventieonderzoek werd opgezet onder ouders met een kind van (bijna) 14 maanden oud. Aanvullend werd kwalitatief onderzoek gedaan.
Niet-gebruikers van de GroeiGids app werden ingedeeld in een interventie- en controlegroep. Ouders in de interventiegroep werd gevraagd gedurende een half jaar (tot het kind 20 maanden oud was) de GroeiGids app te gebruiken. Daarnaast namen vaste GroeiGids app gebruikers deel aan het onderzoek. Ouders ontvingen tweemaal een digitale vragenlijst; bij kindleeftijd van 14 maanden (nulmeting) en bij 20 maanden (nameting). Hierin werd gevraagd naar kennis, houding en gedrag t.a.v. de onderzochte gezondheidsthema’s, informatiebehoefte, gebruik van de GroeiGids app en gebruik van de Jeugdgezondheidszorg. In totaal vulden 1160 ouders op beide meetmomenten de vragenlijsten in.
Aanvullend werden semi-gestructureerde interviews afgenomen bij ouders uit de interventiegroep over de wijze van gebruik en waardering van de GroeiGids app en berichtenservice. In totaal werden 11 ouders geïnterviewd.

Resultaten:
We vonden binnen dit onderzoek geen effect van de GroeiGids app berichtenservice op kennis, houding en gedrag van ouders voor de onderzochte gezondheidsthema’s (vitamine D suppletie, gebitsverzorging en water drinken). Ouders in de interventiegroep waren wel vaker bekend met de Tandenland app dan ouders uit de controlegroep.
Bijna de helft van de ouders in de interventiegroep die de app gebruikt hadden las vrijwel alle berichten gedurende de onderzoeksperiode. Een ruime meerderheid van deze ouders beoordeelde de berichtenservice met minimaal een voldoende.

Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor doorontwikkeling van de GroeiGids app en vervolgonderzoek naar eHealth interventies, ook onder laagopgeleide ouders.

Lees meer over het onderzoek in de factsheet of het onderzoeksrapport.

Ouders die de GroeiGids app (voorheen GroeiApp) gebruiken ontvangen via de app berichten met preventieve gezondheidsvoorlichting die aansluit bij de leeftijd van hun kind. In dit landelijke evaluatieonderzoek onderzoeken we onder ouders met een kind in de leeftijdsfase 14-20 maanden de effectiviteit van deze berichtenservice.
In het kader van het onderzoek zijn berichten ontwikkeld over Vitamine D suppletie, gebitsverzorging en tanden poetsen. Gekeken wordt in hoeverre kennis, houding en gedrag met betrekking tot deze onderwerpen verschillen tussen ouders die de GroeiGids app gebruiken (interventiegroep) en ouders die de GroeiGids app niet gebruiken (controlegroep). Ouders ontvangen tweemaal een vragenlijst: rond 14 maanden en rond 20 maanden. Aanvullend op het vragenlijst onderzoek, worden focusgroep gesprekken gehouden.

Samenvatting van de aanvraag

De GroeiGids faciliteert JGZ in het geven van preventieve voorlichting aan ouders. De berichtenservice in de GroeiApp heeft hierin een belangrijke functie. Via deze berichtenservice worden op basis van leeftijd en/of postcode, preventieve berichten verstuurd aan ouders. Door inzet van deze eHealth interventie kunnen ouders op afstand makkelijk bereikt worden en op maat berichten ontvangen. Preventieve voorlichting kan zo beter aansluiten bij de levensfase van het kind en de belevingswereld van ouders. De kans dat ouders de geboden informatie tot zich nemen, die nodig is om hun kind optimaal te ondersteunen in het gezond opgroeien, wordt hierdoor vergroot. Een kleinschalige cross-sectionele studie naar de GroeiApp lijkt ook in die richting te wijzen. In deze studie hadden ouders die de app gebruikten, meer kennis over Vitamine D en gebitsverzorging en lieten op dit gebied gezonder gedrag zien. Op basis van deze enkele cross-sectionele studie is het niet mogelijk te concluderen dat de app effectief is. Een grootschaliger experimenteel onderzoek is nodig om de effectiviteit van de GroeiApp berichtenservice te kunnen aantonen en onderbouwen. Door middel van deze studie willen wij inzicht krijgen in hoeverre de informatie die ouders via de GroeiApp berichtenservice ontvangen, leidt tot verandering in kennis, attitude en gedrag Daarnaast willen wij onderzoeken of dit verschilt naar opleidingsniveau. Beter inzicht in de effectiviteit kan bijdragen aan een optimale inzet van de GroeiApp, zowel richting ouders als JGZ-professionals en –organisaties. Voor dit onderzoek wordt onder ouders van kinderen in de leeftijdsfase 14-20 maanden onderzocht wat het effect is van het gebruik van de berichtenservice van de GroeiApp op hun kennis, attitude en gedrag wat betreft water drinken, gebitsverzorging en vitamine D suppletie. In een gerandomiseerd design wordt onder een gebruikersgroep (gebruiken de app, inclusief berichtenservice) en een controlegroep (maken geen gebruik van de app) een voor- en nameting uitgevoerd door middel van een vragenlijstonderzoek. Daarnaast worden focusgroep discussies gehouden met ouders om inzicht te krijgen in het gebruik van de app en de berichtenservice en het effect hiervan op hun attitude en gedrag. In totaal heeft dit onderzoeksproject een looptijd van 24 maanden. De resultaten zullen onder een breed publiek verspreid worden, zodat zoveel mogelijk organisaties gebruik kunnen maken van de vergaarde kennis en ervaring. Daarnaast hopen we hiermee een bijdrage te leveren aan het opbouwen van de ‘evidence’ voor de inzet van eHealth tools in de (jeugd)gezondheidszorg.

Kenmerken

Projectnummer:
736300017
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. J.H. Jansen MSc
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Amsterdam