Mobiele menu

ONE - samen voor preventie van kwetsbare zwangerschappen in Almere

Projectomschrijving

ONE: Samen voor preventie van kwetsbare zwangerschappen in Almere

Vraagstuk

Kwetsbaarheid en sociale achterstandsproblematiek rondom de zwangerschap hebben een negatieve invloed op de gezondheid van zowel de moeder als het kind. Aandacht voor preventie en vroeg signaleren van risico’s rondom zwangerschappen zijn van groot belang, maar in de praktijk blijkt dit vaak lastig.

Onderzoek

Project ONE richt zich op Almere: in deze stad komen sociale achterstandsproblematiek, tienerzwangerschappen en abortussen relatief vaak voor. In dit project participeren professionals én (aanstaande) ouders. We richten ons onder andere op de aard van de problematiek, het netwerk van professionals en voorlichting en communicatie over dit onderwerp.

Verwachte uitkomst

Met ONE hopen we tot een integrale lokale aanpak te komen waarin toekomstige (kwetsbare) ouders zo goed mogelijk worden geïnformeerd, ondersteund en empowered bij het maken van verantwoorde en gezonde reproductieve keuzes. Hierdoor hebben meer (aanstaande) ouders en kinderen in Almere kans op een goede start.

Contact

Mocht u in contact willen komen met dit project, dan kunt u mailen naar: info@care2research.com of a.visscher@ggdflevoland.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

PROBLEEMSTELLING Onderzoek toont aan dat de oorsprong van gezondheid en gezondheidsverschillen ligt in de eerste 1000 dagen van het leven. Kwetsbaarheid en (sociale) achterstandsproblematiek rondom de zwangerschap leiden veelal tot negatieve gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind. Het is daarom van groot belang om aandacht te hebben voor preventie en risico’s vroeg te signaleren. Flevoland heeft het hoogste abortuscijfer van Nederland: 12,8 per 1.000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd en ook het hoogste aandeel tienermoeders in Nederland: 5 tienermoeders per 1.000 meisjes. Almere is een van de jongste steden van Nederland met 213.353 inwoners, waarin veel jongeren wonen en ook veel sociale achterstandsproblematiek voorkomt. DOELSTELLINGEN In de gemeente Almere is een samenwerkingsverband opgericht om gezamenlijk te werken aan de gedeelde ambitie: “het komen tot een integrale lokale aanpak waarin toekomstige (kwetsbare) ouders in Almere zo goed mogelijk worden geïnformeerd, ondersteund en empowered bij het maken van verantwoorde en gezonde reproductieve keuzes”. Om deze ambitie te bereiken hebben we onderstaande doelstellingen gedefinieerd. 1. Het verkrijgen van meer inzicht in de omvang en de aard van de problematiek bij onbedoelde zwangerschappen, tienerzwangerschappen en kwetsbare zwangerschappen in Almere, in het specifiek inzicht in de rol van sociale en culturele factoren en intergenerationele overdracht. 2. Het verbeteren van de samenwerking en verbinding tussen lokale zorgpartijen uit het medisch en sociaal domein gericht op de preventie van onbedoelde zwangerschappen, tienerzwangerschappen en kwetsbare zwangerschappen. 3. Het verbeteren van het handelingsperspectief, de awareness en ervaren verantwoordelijkheid onder lokale zorgprofessionals voor de preventie van onbedoelde zwangerschappen, tienerzwangerschappen en kwetsbare zwangerschappen. 4. Het verbeteren van de signalering en het bevorderen van bewuste keuzes voor het uitstellen van de kinderwens en anticonceptiegebruik onder potentiële kwetsbare (jonge) ouders en ouders die risico lopen op een onbedoelde zwangerschap. 5. Het leren van lokale ervaringsdeskundigen door samen met hen te onderzoeken hoe het bereik, de toepasbaarheid en de aansluiting van preventieve interventies bij hoogrisicogroepen verbeterd kan worden. ONDERZOEKSDESIGN We maken gebruik van actieonderzoek, een methode waarmee complexe (maatschappelijke) situaties worden onderzocht, en waarbij de resultaten direct in de praktijk gebracht kunnen worden. Met het actieonderzoek wordt gezamenlijk met lokale zorgprofessionals onderzocht hoe de preventie en samenwerking rondom kwetsbare zwangerschappen verbeterd kan worden. We richten ons in dit project op drie doelgroepen: potentiële tienerouders, potentiële kwetsbare ouders met multiproblematiek en/of LVB en potentiële ouders die door sociale en/of culturele kenmerken een verhoogd risico hebben op een onbedoelde zwangerschap en/of abortus. PLAN VAN AANPAK In het voortraject van deze subsidieaanvraag hebben we een uitgebreide nulmeting uitgevoerd van de huidige lokale situatie en behoeftes in Almere. Hiervoor hebben wij epidemiologische data bestudeerd, een documentanalyse uitgevoerd, videodocumentaires en beeldverhalen opgenomen met ervaringsdeskundigen, interviews gehouden met 24 zorgprofessionals, een brainstormsessie georganiseerd en een vragenlijst afgenomen onder 169 zorgprofessionals in Almere. Op basis van deze resultaten hebben wij een plan van aanpak opgesteld voor de periode van 2021-2025 met onderstaande (onderzoeks-)activiteiten. - Kwalitatief onderzoek naar de aard van de problematiek. - Kwantitatief onderzoek naar omvang doelgroepen - Het verbinden van de samenwerkingspartners door een gedeelde identiteit. - Het maken van een startfoto, tussenfoto's en eindfoto. - Het verbeteren en uitbreiden van zorgpaden. - Het inrichten van een online kennisknooppunt. - Het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor professionals - Het verbeteren van de trainings- en nascholingsmogelijkheden voor professionals. - Tweejaarlijkse vragenlijst onder professionals. - Actieonderzoek rondom de implementatie van Nu Niet Zwanger in Almere. - Bestaande interventies doorontwikkelen op toepasbaarheid hoogrisicogroepen. - Het ontwikkelen en uitrollen van een communicatiecampagne voor jongeren. - Bestaande voorlichting voor jongeren verrijken. - Het opzetten van een pool van ervaringsdeskundigen. - Betrekken van ervaringsdeskundigen bij voorlichtingsactiviteiten. - Participatief onderzoek met ervaringsdeskundigen. Voor het uitvoeren van deze activiteiten zullen wij intensief samenwerken met een pool van ervaringsdeskundigen. De opgedane kennis- en inzichten zullen wij via verschillende communicatiekanalen delen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bovendien sluiten we nauw aan bij bestaande initiatieven en projecten in de regio, zoals Kansrijke Start, het VSV PreAll, Nu Niet Zwanger, Werkplaats Sociaal Domein Flevoland en de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd.

Kenmerken

Projectnummer:
554001010
Looptijd: 75%
Looptijd: 75 %
2021
2025
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M. Poels
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Flevoland