Mobiele menu

Online Vaktherapie. Telepresent zijn als vaktherapeut

Projectomschrijving

Aanleiding

Door COVID-19 liep de vaktherapeutische behandeling vertraging op. Een enquête onder 281 vaktherapeuten toont aan dat 91% 'helemaal/bijna geen’ ervaring heeft met online werken. In dit actieonderzoek werd gewerkt met de Lean startup methode. Onderzocht werd hoe in vaktherapie gewerkt kan worden met 1) een virtual reality therapieruimte, 2) een 3D schilder-app en 3) een app omtrent de monitoring van emotieregulatie.

Resulaten

Zestien vaktherapeuten namen deel. Van de deelnemers gaf 71.25% achteraf aan meer kennis en vaardigheden te hebben in het aanbieden van online vaktherapie. Vooraf gestelde doelen zoals ‘meer bekwaamheid in online vaktherapie’ en ‘vaktherapeuten krijgen meer toegang tot online tools die beter aansluiten bij vaktherapie’ zijn behaald. De vaktherapeuten werden geschoold en ontwikkelden methodiek voor het inzetten van digitale middelen in vaktherapie. Ook werd een onlinetraining ontwikkeld. De VRomgeving werd verder aangepast aan de wensen van vaktherapeuten.

Verslagen


Eindverslag

Door de COVID-19 maatregelen liep de behandeling in de ggz en dus ook de vaktherapeutische behandeling vertraging op of stopte zelfs tijdelijk. Een enquête onder 281 vaktherapeuten toonde aan dat 91% 'helemaal/bijna geen’ ervaring heeft met online werken.
Vaktherapeuten werden daarom geschoold in online vaktherapie. Twintig vaktherapeuten konden deelnemen. Zestien van hen volbrachten het traject, vier van hen vielen af (te druk, ziek). In dit actieonderzoek werd gewerkt met de Lean startup methode. Volgens deze methode werd onderzocht hoe in vaktherapie gewerkt kan worden met 1) een virtual reality therapieruimte, 2) een 3D schilder-app en 3) een app omtrent de monitoring van emotieregulatie.
Achteraf gaf 71.25% van de deelnemers via een online enquête aan meer kennis en vaardigheden te hebben in het aanbieden van online vaktherapie. Vooraf gestelde doelen zoals ‘meer bekwaamheid in online vaktherapie’ en ‘vaktherapeuten krijgen meer toegang tot online tools die beter aansluiten bij vaktherapie’ werden behaald. Ervaringen van deelnemers tijdens het inzetten van online vaktherapie zijn positief.
Hiermee kunnen we concluderen dat vaktherapeuten die deelnamen geschoold zijn in online vaktherapie. Zij hebben de eerste stappen gezet qua methodiekontwikkeling voor het inzetten van digitale middelen/VR in vaktherapie. Er werd tevens een blauwdruk ontwikkeld voor een online training voor de scholing van nog meer vaktherapeuten. Ook is de VR-omgeving verder aangepast aan de wensen van vaktherapeuten.

Samenvatting van de aanvraag

De coronacrisis heeft tot gevolg dat behandelingen binnen de GGZ vertraging oplopen of stoppen. Dit geldt ook voor de vaktherapeutische behandelingen. Verwacht wordt dat nog langere tijd online gewerkt zal worden (50% van alle behandelingen is een reële optie). Voor professionals blijkt het lastig om plots volledig online te moeten werken, zonder deze ervaring en voldoende kennis. Cliënten hebben door de coronacrisis ook extra emotionele problemen; meer angstgevoelens, depressieve klachten en slaapproblemen. GGNet, ggz-instelling voor geestelijke gezondheid, waarmee de HAN de samenwerking opzet, heeft ook met deze zaken te kampen. Vaktherapie (hier beeldend, drama-, muziek- en psychomotorische therapie. De HAN opleiding Vaktherapie (ba/ma) en het betrokken lectoraat en GGNet hebben alle belang bij deze samenwerking. Voor de HAN is de praktijk een pijler in de driehoek voor optimaal leren: onderwijs, onderzoek, praktijk. De volgende oorzaken liggen ten grondslag aan het stagneren, dan wel stoppen, van behandelingen: Vaktherapeuten zijn handelingsverlegen: men heeft (N = 281) `helemaal geen’ (77.2%) tot `bijna geen’ (13.9%) ervaring heeft met online (vak)therapie. Men is er wel positief over maar men voelt zich onbekwaam om dit aan te bieden. Er is een grote behoefte aan kennis. Daarbij komt dat vaktherapeuten beperkt toegang hebben tot tools, die oo kniet zijn ingericht voor vaktherapie. Dit project richt zich op het: 1) handelingsbekwaam worden van vaktherapeuten, als beroepsgroep binnen de GGZ; 2) meer toegang krijgen tot tools, 3) die beter aansluiten bij de vaktherapeutische beroepen. Dit biedt een kwaliteitsimpuls die ook op langere termijn van innovatieve waarde is, waardoor behandeling op een goede manier, ook op afstand doorgang kunnen vinden. In dit project worden vaktherapeuten volgens de Lean-start up methode aan de hand genomen in een viertal sessies. Dit leidt tot resultaten voor onderwijs en werkveld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010053
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.W. Haeyen
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen