Mobiele menu

Ontmoeten en bewegen: een initiatief vanuit bewoners om de gezondheid en leefbaarheid in de wijk Bargeres te vergroten

Projectomschrijving

Het Living Lab M&Gezond is een netwerk dat gericht is op bewonersinitiatieven die positieve gezondheid stimuleren. Het project wordt door ZonMw gesubsidieerd. Studenten en docenten van verschillende opleidingen (Hanzehogeschool, NHL Stenden, Drenthe College, Alfa-college) werken samen met de gebied coördinator en buurtsportcoaches van de gemeente Emmen, welzijnswerkers van Sedna en bewoners aan positieve gezondheid. Studenten met verschillende opleidingsachtergronden voeren gesprekken met inwoners in de wijk Bargeres en betrekken de inwoners bij kansen in de wijk. Dit doen zij in samenwerking en afstemming met de partners uit het netwerk. Initiatieven die zijn ontstaan zijn 1) een leefstijlprogramma ‘Fit in Zuid’ en 2) de inrichting van een beweeg- en ontmoetingsplaats voor wijkbewoners. Het doel van de beweeg- en ontmoetingsplaats is om, op basis van behoefte van de bewoners en inzet van het welzijnswerk en de buurtsportcoaches, passende activiteiten te organiseren.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De vraag die centraal stond in aanloop van het experiment binnen het Living Lab in Emmen is: ‘Wat willen bewoners realiseren in de wijk Bargeres in Emmen-Zuid voor het stimuleren van hun positieve gezondheid? Het experiment is samengesteld vanuit een 1) werkgroep met bewoners; 2) input vanuit bewoners die in fase 2 deel hebben genomen aan het project ‘Fit in Zuid’ en 3) werkgroep ‘Beek en Bos’ vanuit de wijkvereniging. Vanuit de werkgroep met bewoners zijn bijeenkomsten georganiseerd door de buurtsportcoach (gemeente Emmen), een buurtwerker (Sedna) en een docent-onderzoeker (Hanzehogeschool) en studenten (NHL Stenden). In deze bijeenkomsten hebben bewoners hun dromen voor de toekomst van de wijk gedeeld (met betrekking tot positieve gezondheid) en hier concrete uitwerkingen van gemaakt. De dromen die het grootste draagvlak hadden en waar het meeste bewoners zich voor in willen zetten, zijn uitgewerkt in dit experiment. Vanuit het programma ‘Fit in Zuid’ is deelnemers gevraagd naar ervaring, behoefte en kansen voor voortzetting ‘Fit in Zuid’. Initiatieven vanuit de werkgroep Beek en Bos zijn geïntegreerd in de wensen en behoeften uit de klankbordgroep en ‘Fit in Zuid’. De belangrijkste partners in dit proces zijn de gemeente Emmen, Sedna en de Hanzehogeschool, Drenthe College en NHL Stenden. De wensen en behoeften van de drie bovengenoemde groepen zijn in het experiment samengebracht. Bewoners hebben in het ontwerp en de uitvoering de hoofdrol. Het experiment is gericht op het creëren van een ontmoetingsplaats voor volwassenen in de wijk en het samen bewegen waarvoor de ontmoetingsplaats als start- en eindpunt zal dienen van activiteiten. In dit experiment staat ontmoeting met beweegaanbod vanaf deze ontmoetingsplaats centraal. De bottom-up benadering zal ook in de uitvoeringsfase centraal staan. De uitvoering van dit experiment zal bijdragen aan de maatschappelijke uitdaging waar wij met het Living lab M&Gezond voor staan: activeren van initiatieven die bijdragen aan de gezondheid en leefbaarheid in de wijken in Emmen-Zuid.

Kenmerken

Projectnummer:
10540022110005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. S.I. Brouwer
Verantwoordelijke organisatie:
Hanzehogeschool Groningen