Mobiele menu

Ontmoeting in de wijk: wat werkt voor tienermeiden en vrouwen met een migratieachtergrond?

Ontmoetingsplekken in de wijk, waar bewoners kunnen participeren en elkaar kunnen ontmoeten, dragen bij aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, het versterken van de sociale cohesie én een gezonde fysieke leefomgeving. Dit project richt zich op het identificeren van de werkzame elementen in wijkontmoetingsplekken, specifiek voor tienermeiden (tussen de 12 en 18 jaar) en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond. Hoe kunnen ontmoetingsplekken in kwetsbare wijken beter voldoen aan de specifieke behoeftes van deze doelgroep? 

 

Doel

Door samen met de doelgroep bestaande ontmoetingsplekken te onderzoeken, wordt er in dit project kennis opgedaan over de werkzame elementen voor deze twee specifieke groepen. Door inzicht te krijgen in waarom deze doelgroepen ontmoetingsplekken juist wel of niet bezoeken, wat hen dat oplevert en in hoeverre het bijdraagt aan sociale cohesie, is het voor gemeenten mogelijk om betere ontmoetingsplekken te creëren en/of eventueel aan te passen die aansluiten bij de behoeftes van deze wijkbewoners.

Aanpak/werkwijze

Dit participatief actieonderzoek omvat een uitgebreide aanpak in vier wijken in Amersfoort, Nieuwegein, Zeist en Utrecht. Het onderzoek begint met een literatuurstudie naar de werkzame elementen m.b.t. hardware, software en orgware. Vervolgens worden er gesprekken met verschillende wijkprofessionals gevoerd en een inventarisatie van de wijken gemaakt. Daarna wordt door middel van Photovoice-methodiek en verdiepende interviews samen met de doelgroep inzichtelijk gemaakt wat hun wensen en behoeftes zijn. Tenslotte worden de resultaten gebundeld en gevalideerd in focusgroepen met wijkprofessionals, met daarbij de ontwikkeling van een inspiratiegids met praktische handvatten voor gemeenten.

Samenwerkingspartners

Het consortium bestaat uit een brede groep, waar de benodigde kennis, expertise, mankracht en netwerk om dit onderzoek uit te voeren mooi in samenkomt. De deelnemende gemeenten (Amersfoort, Nieuwegein, Zeist en Utrecht), de Provincie Utrecht en GGDrU zijn verbonden aan het Regio Deal initiatief: een netwerk waarbinnen samen leren, reflecteren en kennisdelen centraal staat. Door deze al bestaande structuur weten de partners elkaar al goed te vinden. Naast de Regio Deal partners is ook de Universiteit Utrecht aangesloten als partner. Het onderzoek wordt gezamenlijk uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut (LBI) en GGDrU. LBI neemt hierin het voortouw en is hoofduitvoerder van het onderzoek. De samenwerking wordt gewaarborgd door een onafhankelijk procesbegeleider van Movisie. 

(Verwachte) Resultaten

De opgedane kennis wordt breed gedeeld met de bewoners, gemeenten, provincie(s), GGD’en en in een wetenschap artikel.

Het resultaat van dit project is een beeldend handelingsperspectief voor gemeenten, GGD'en en provincies, waarmee zij effectieve ontmoetingsplekken kunnen creëren in de wijk, die aansluiten op de doelgroepen en daarmee bijdragen aan sociale cohesie en gezondheid in de wijk. 

Kenmerken

Projectnummer:
11010012310005
Looptijd: 16%
Looptijd: 16 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Inès Youssef
Verantwoordelijke organisatie:
GGD regio Utrecht