Mobiele menu

Ontmoeting in Maarssen Dorp!

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Het netwerk richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Maarssen-Dorp, waaronder ouderen. We stimuleren en faciliteren een prettige leef- en woonomgeving. Positieve Gezondheid is het uitgangspunt. Onze doelgroep is thuiswonende ouderen.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Medisch Centrum Maarssen Dorp, Zorgorganisaties Careyn en Rijnhoven, Welzijn Stichtse Vecht, Centrum Fysiotherapie Maarssen, oudere en bewoner lid Adviesraad Sociaal Domein Stichtse Vecht en de gemeente.

Doel en aanpak project

We werken aan de onderwerpen:

  1. Ontmoeten: Een ontmoetingsplek in Maarssen-dorp voor en door inwoners, van jong tot oud, wel of niet kwetsbaar en/of met een handicap. Laagdrempelig vol activiteiten, waar iedereen zich thuis kan voelen.
  2. Geriatrisch spreekuur: Bij dit spreekuur komen de patiënt en naaste bij de huisarts en andere disciplines. Om samen te komen tot een behandel/zorgplan afgestemd op de behoefte van de oudere.

Verslagen


Eindverslag

Ontmoeting in Maarssen Dorp!
Het netwerk in Maarssen Dorp richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk, tussen alle bewoners in Maarssen-Dorp, waaronder ouderen, en het stimuleren en faciliteren van een prettige leef- en woonomgeving. Positieve Gezondheid is een uitgangspunt. Hiervoor wordt samengewerkt tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers en buurthuis en andere stakeholders, zoals de gemeente en natuurlijk de oudere zelf.
Onze doelgroep is ouderen, van thuiswonend en ‘nog actief’, tot thuiswonend en ‘tot veel minder in staat’, tot de overgang naar het verpleeghuis. Ook ouderen met (een beginnend stadium) dementie.

Aangesloten organisaties bij het netwerk en projectleider
Medisch Centrum Maarssen Dorp, Zorgorganisaties Careyn en Rijnhoven, Welzijn Stichtse Vecht, Centrum voor fysio- en manuele therapie Maarssen, oudere en bewoner en de gemeente Stichtse Vecht. Projectleider is Corine van Maar, van Van Maar Advies.

Resultaat
2 onderwerpen zijn tot stand gekomen te weten ‘Ontmoeten via de Kennisdelers’ en het ‘Geriatrisch spreekuur’. Een factsheet, een nieuwsbrief en twee artikelen zijn gemaakt.

Komen tot Ontmoeting in Maarssen Dorp! daar zijn we als netwerk mee bezig. Ondanks de Coronacrisis vorderen we gestaag met onze activiteiten.
Onderwerp 1: Ontmoeten
Beoogd resultaat zijn een 3-tal bijeenkomsten met verdiepende onderwerpen voor alle ouderen.

Onderwerp 2: Geriatrisch spreekuur
Beoogd resultaat zijn eens per maand een multidisciplinair consult op de huisartsenpraktijk, met ivm Corona, de ha/POH en 2 andere disciplines. Het probleem zal multidisciplinair benaderd worden en zo nodig zullen andere disciplines aansluiten.

In co-creatie met het netwerk is tijdens een Wereldcafé bijeenkomst informatie gegeven over de onderwerpen en zijn de onderwerpen verder aangescherpt. Ondanks Corona een mooie bijeenkomst!

Komende tijd gaan we de onderwerpen in een pilot uittesten en gaan we aan de slag met de verdere borging.

Samenvatting van de aanvraag

Ouderenzorg binnen Maarsen-Dorp krijgt steeds beter vorm, dat is nodig want er zijn veel ouderen. Er wordt echter nog teveel adhoc gewerkt. In fase 1 hebben we het netwerk verder verstevigd. We hebben een missie en visie opgesteld en via een sterke zwakte analyse (SWOT) hebben we inzicht gekregen in wat er goed gaat in de wijk en wat er nog nodig is. We zien dat zorg en ondersteuning voor met name voor thuiswonende ouderen met een ZZP 4 nog meer vorm moet krijgen. De samenwerking tussen de verschillende domeinen dient verder versterkt te worden en er zijn veel te weinig ontmoetingsplekken in Maarssen-Dorp. Wat we willen is ontmoeting! Hierbij willen we ouderen zelf actief betrekken. - Ontmoeting via een fijne fysieke plek in Maarssen Dorp waar inwoners, waaronder ouderen, elkaar zien, spreken en activiteiten kunnen doen. - En een ‘ontmoeting’ tussen zorg- en hulpverleners werken aan een gezamenlijke preventieve aanpak met een adequate toeleiding naar zorg en welzijn, met een opgesteld beleid voor (kwetsbare) ouderen in de fase ‘voordat er een probleem is’. Onze twee onderwerpen zijn: 1. Ontmoetingsplek in Maarssen-Dorp 2. MDO en Geriatrisch spreekuur in de 1e lijn in Maarssen-Dorp We willen de subsidie gebruiken om onder leiding van een actieonderzoeker van Leyden Academy: 1. de behoeften en verlangens van de oudere inwoners van Maarssen-Dorp in kaart te brengen met betrekking tot een ontmoetings- en activiteitenplek. 2. de behoeften en verlangens van zorg- en hulpverleners, ouderen en hun naasten/mantelzorgers verder in kaart brengen met betrekking tot het MDO en een op te zetten geriatrisch spreekuur in Maarssen-Dorp. Daarna gaan we aan de slag met het vormgeven van de twee onderwerpen. We gaan starten in het gebeid van het Centrum Maarssen Dorp (3 huisartsenpraktijken, waaronder die van Eugenie Hodes), om het in een volgend stadium uit te rollen in de hagro/wijk. Om zo samen te komen tot meer zorg en ontmoeting in Maarssen-Dorp!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639531901
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Medisch Centrum Maarssen Dorp