Ontwikkelen samenwerking tussen eerstelijnsgezondheidszorgorganisaties in Alphen aan den Rijn

Projectomschrijving

Doel van het project was een samenwerking tussen de wijkgerichte geïntegreerde eerstelijns samenwerkingsverbanden op lokaal niveau te organiseren, waarbij een organisatie ontstaat die voldoende mandaat en vertrouwen heeft om duurzame bindende samenwerkingsafspraken te maken met stakeholders ten aanzien van de wijkgerichte programmatische zorg voor mensen met een chronische aandoening in Alphen aan den Rijn.

Organisch groeimodel

Voor het oprichten van een rechtspersoon was gedurende de looptijd van het project geen draagvlak. Derhalve is gekozen voor een organisch groeimodel c.q. te organiseren op zorginhoud en vanuit de bestaande structuren. Het uitgangspunt daarbij was: samenwerken leer je door te doen. De samenwerking is vormgegeven binnen de programmalijnen. Daar is vertrouwen ontstaan om de samenwerking verder uit te bouwen en te formaliseren in een rechtspersoon.

Succesfactoren

Belangrijke succesfactoren in het project waren de keuze voor het organisch groeimodel, competentie van de leiders, de rol en beschikbaarheid van de intern projectleider (geen zorgverlener), vertrouwen van stuurgroepleden in elkaar, voldoende expertise van en ondersteuning door externen. 

Vervolg

Verslagen

Eindverslag

De uitdaging voor dit project was:
• Hoe organiseren wij als eerste lijn de zorgverlening voor een toenemend aantal patiënten met complexe ziektebeelden in samenhang en samenspraak met andere disciplines (tweede lijn, wonen, welzijn)?
• Hoe kan de eerste lijn zo efficiënt mogelijk mensen en middelen inzetten in de zorg?
• Hoe kan de eerste lijn adequaat optreden als partner voor andere zorgverleners en partijen in de zorg (gemeente, thuiszorg, ziekenhuizen), optimaal substitutie faciliteren en goede zorg leveren?
• Hoe houdt de eerste lijn initiatief en sturing bij de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden en zorgconcepten
• Wie gaat met de gemeente of andere stakeholders in gesprek over samenwerking, pilot projecten, afstemming van activiteiten, etc.?

De stuurgroep bestaande uit alle besturen van de wijkgerichte geïntegreerde eerstelijnssamenwerkingsverbanden (GES) is gestart met het opstellen van een position paper. Hierin is benoemd wat de samenwerking op moet leveren:
• Goede zorg door verbeterde afstemming tussen de eerste lijn en stakeholders
• Patiënten krijgen de juiste zorg op de juiste plaats
• De eerste lijn heeft een gezicht en is aanspreekbaar
• De regiefunctie en de invloed van de eerste lijn is vergroot
• Efficiëntere eerste lijn: minder vergaderen en minder administratie
• De schaalgrootte maakt uitvoering van grotere gezamenlijke projecten mogelijk

Daarnaast zijn de gewenste functies van het samenwerkingsverband benoemd:
1 hét aanspreekpunt voor alle grote stakeholders zoals de ziekenhuizen, de gemeenten, tweedelijnszorginstellingen en de patiëntenorganisaties. Vanuit het ontwikkelbedrijf vindt regulier overleg plaats met de stakeholders. De ‘accountmanagers’ onderhouden de relaties.
2 Voor de uitvoering van zorg(programma’s) moeten dikwijls afspraken gemaakt worden met zorgaanbieders uit de tweede lijn. Het samenwerkingsverband kan namens de aangesloten GES'n uniforme afspraken maken die voor de hele gemeente.
3 Het initiëren van innovatieve projecten, het opstellen van projectenplannen, coördineren en realiseren van de projecten en het aansturen van werkgroepen behoort tot de taken.
4 de communicatie met stakeholders en met de eigen achterban. Via gesprekken, bijeenkomsten, nieuwsbrieven en digitale hulpmiddelen worden partijen op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, afspraken en de voortgang van projecten.

Om inhoud te geven aan deze functies zijn de volgende activiteiten door de stuurgroep in gang gezet:
• Programmalijn Ouderenzorg is gestart om te toetsen hoe de samenwerking tussen de GES'n concreet inhoud gegeven kon worden. Binnen deze programmalijn zijn afspraken gemaakt over definitie, screening en uitvoering van de zorg en is de ondersteunende ICT gerealiseerd. In een later stadium is naar dit voorbeeld gestart met een programmalijn voor GGZ, Jeugd, Farmacotherapie en ICT (e-health, zelfmanagement).
.Structureel overleg is gestart met zorgverzekeraar en gemeente (tripartite) en een thuiszorgorganisatie.
. Een symposium is georganiseerd om stakeholders en leden van de achterban te informeren over missie, visie en functies van de samenwerking.
. Een reguliere Nieuwsbrief is gestart.

Daarnaast is gewerkt aan de organisatie van het samenwerkingsverband. Voor het oprichten van een rechtspersoon was gedurende de looptijd van het project geen draagvlak. Derhalve is gekozen voor een organisch groeimodel c.q. te organiseren op zorginhoud (zie bv. programmalijnen) en vanuit de bestaande structuren.
Concreet betekent dit:
.In een Handvest is de ambitie voor onze samenwerking vastgelegd. Alle GES-besturen hebben dit ondertekend.
.De GES-besturen hebben een gezamenlijke vergadering waarin zij de samenwerking en haar programmalijnen aansturen. De taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze gezamenlijke vergadering zijn vastgelegd en geaccordeerd door de achterban.
. De gezamenlijke vergadering heeft een jaaragenda. Een dagelijks bestuur draagt zorg voor de voorbereiding van de agenda en de

Een stuurgroep is ingesteld met een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de GES’n (Geïntegreerd Eerstelijnssamenwerkingsverband) en beroepsgroepen. De stuurgroep heeft een position paper geschreven (zie producten), waarin de functies van het ontwikkelbedrijf worden beschreven. Een volgende stap is het verder afspraken maken over bestuur en management, financiering, communicatie en scope.

Daarnaast is begin 2013 een werkgroep Ouderenzorg gestart, waarin de samenwerkingsstrategie met stakeholders wordt uitgewerkt. Momenteel wordt gewerkt aan een eenduidige definitie van kwetsbare ouderen, een screeningslijst, inventarisatie van de gebruikte HIS-protocollen en bestaande zorgpaden voor kwetsbare ouderen. Na een pilot waarin de definitie en screeningslijst wordt getest, worden in met de nulde en zo nodig tweede lijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Tevens wordt een module Ouderenzorg ontwikkeld in het keteninformatiesysteem dat de GES’n gebruiken.

Samenvatting van de aanvraag
De aanvragers in dit projectvoorstel zijn: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg (SSGD), Stichting Samenwerkingsverband Eerste lijn Prelude (SSEP) en huisartsenpraktijk Lupine. De SSGD en SSEP zijn gesticht in het kader van de module Geïntegreerde EerstelijnsZorg. In de SSGD nemen deel: Huisartsenpraktijk Dillenburg, Sprint Holding B.V. (apotheken) en Fysiotherapiepraktijk Van den Berg. In de SSEP nemen deel: Huisartsenpraktijk Prelude, Sprint Holding B.V. en de Stichting Alphense Fysiotherapeuten. Deze laatste stichting bevat drie fysiotherapiepraktijken die ten aanzien van de geïntegreerde eerstelijnszorg samenwerken in de stichting. Huisartsenpraktijk Lupine is voornemen in 2012 de wijkgerichte zorg te gaan voorbereiden. De druk op de eerstelijnszorg neemt toe door de vergrijzing, toenemende zorgvraag, kostenstijging, technologische ontwikkelingen. De patiënten, overheid, verzekeraars en gemeente willen multidisciplinaire zorg, dicht bij huis, die goed is gecoördineerd. De zorgverleners in de eerste lijn hebben de wens zich beter te organiseren en zodoende een volwaardige gesprekspartner te zijn voor deze partijen. Het monodisciplinaire kleinbedrijf voldoet niet meer. Nieuwe samenwerkingsstructuren moeten worden ontwikkeld. Visie van de samenwerkingspartners is dat zorg op drie niveau georganiseerd zou moeten worden om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden: 1. Wijkgerichte integrale zorg, met een wijkgerichte ICT-structuur. 2. Stad/lokale integrale zorg, met mensen van de lokale thuiszorg, de lokale specialist, lokaal ziekenhuis met een lokale ICT-structuur en apparatuur. 3. Regionale integrale zorg, met mensen van het (academisch) ziekenhuis, de specialist, de thuiszorg met een ICT-structuur gebaseerd op het regionaal/landelijk schakelpunt, een organisatie die zich bezighoudt met zorgstandaarden, prestatie-indicatoren etc. Dit is een samenwerking tussen vertegenwoordigende organisaties over de regio, die in het afgelopen jaar een sterke ontwikkeling heeft doorgemaakt. In dit projectvoorstel gaan de partners de samenwerking op stadsniveau ontwikkelen en daarna uitbreiden naar 2de en 0-de lijn. De samenwerking heeft als doel de programmatische multidisciplinaire wijkgerichte zorg te verbeteren door samen te werken op stadsniveau. De partners hebben ieder een andere startpositie qua ambitie, cultuur, multidisciplinaire samenwerkingserving, veranderingsvermogen, samenstellen, besturing en wijze waarop aan programmatische multidisciplinaire wijkgerichte zorg wordt gewerkt. Een belangrijke vraag in dit project is hoe ondanks deze verschillen het samenwerkingsverband voldoende mandaat krijgt om met andere partijen in de stad betrouwbare afspraken te maken die door de partners worden uitgevoerd. Samenwerking vraagt vertrouwen om een stukje autonomie op te willen en kunnen geven, en verbinding om ook de noodzakelijke gedragsverandering te willen en kunnen realiseren. Aan de ‘zachte kant’ van samenwerken wordt aandacht besteed door gebruik te maken van groepsbijeenkomsten, trainingen, workshops en het uitvoeren van een concreet samenwerkingsproject. Expertise wordt ingebracht door een organisatieadviseur en een projectcoördinator (Reos). Daarnaast is Prof. Dr. W.J.J. Assendelft, hoogleraar huisartsgeneeskunde LUMC bereid om, indien nodig, als expert-adviseur zijn medewerking aan het project te verlenen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
154012225
Looptijd:
2012
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Mr. R. Beereboom
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Samenwerkingsverband Eertelijn Prelude