Mobiele menu

Ontwikkelen van strategieen ter bevordering van bereik en persoonlijke relevantie van PCZ bij toekomstige ouders in de regio Leiden

Projectomschrijving

Preconceptiezorg draagt bij aan het bevorderen van een optimale zwangerschap(suitkomst), maar toekomstige ouders zijn moeilijk bereikbaar. Het doel van dit project was het bereik onder toekomstige ouders te verhogen, en het bevorderen van een goed geïnformeerde keuze over gezond zwanger worden. Dit is gerealiseerd in de regio Leiden, via:

  • Lessen op ROC's door een verloskundige over soa’s, anticonceptie, tienermoederschap en gezond zwanger worden. 
  • De website www.nietofwelzwanger.nl met informatie-op-maat over zwangerschap voorkómen, twijfel en gezond zwanger worden.

De studenten maakten na de voorlichting (les en website) een beter geïnformeerde keuze over gezond zwanger worden dan vooraf. Daarnaast zijn studenten en docenten positief over de voorlichting; de les kreeg als gemiddeld rapportcijfer een 7,6 en de website een 7,2. Docenten beoordeelden de les met het rapportcijfer 8,9. Implementatie van de voorlichting in Nederland is een logische volgende stap.

Verslagen


Eindverslag

Preconceptiezorg draagt bij aan het bevorderen van een optimale zwangerschap(suitkomst), maar toekomstige ouders zijn moeilijk bereikbaar. Het doel van dit project is het bereik onder toekomstige ouders te verhogen, en het bevorderen van een goed geïnformeerde keuze over gezond zwanger worden. Dit beoogden we te realiseren in de regio Leiden, via: - lessen op ROCs (1.5 uur) door een verloskundige over Soa’s, anticonceptie, tienermoederschap en gezond zwanger worden. - de website http://nietofwelzwanger.nl/, met informatie-op-maat over zwangerschap voorkómen, twijfel en gezond zwanger worden. ROC-studenten maakten na de voorlichting (les en website) een beter geïnformeerde keuze over gezond zwanger worden dan vooraf. Daarnaast zijn studenten en docenten positief over de voorlichting; de les kreeg als gemiddeld rapportcijfer een 7,6 en de website een 7,2. Docenten beoordeelden de les met het rapportcijfer 8,9. Implementatie van de voorlichting in Nederland is een logische volgende stap.
Alhoewel preconceptiezorg in belangrijke mate kan bijdragen aan het bevorderen van een optimale zwangerschap en uitkomst is het moeilijk stellen met kinderwens te bereiken. Dit wordt bemoeilijkt doordat deze groep niet eenvoudig te identificeren is. Gezocht moet worden naar innovatieve methoden om de doelgroep te bereiken zodat zij tot een geïnformeerde keuze komen om gebruik te maken van preconceptiezorg. Het is daarbij van belang dat aansluiting wordt gerealiseerd bij de belevingswereld, opdat aandacht en relevantie voor de (inhoud van de) interventie wordt vergroot. Het doel van dit project is het bereik van de groep toekomstige ouders te verhogen en dat zij op basis van een goed geïnformeerde keuze besluiten tot het al dan niet gebruik maken van preconceptiezorg. Hiertoe willen we informatie over preconceptiezorg inbedden in het bredere kader van seksuele gezondheid en vraaggestuurde informatie bieden op thema’s over dit onderwerp. Dit beogen we te realiseren via twee strategieën, te weten: - Via lessen op ROCs en informatieavonden op het CJG. - Via een te ontwikkelen e-tool. De e-tool is bedoeld als brug tussen vindplaatsen (ROC en CJG) en aanbod (preconceptiezorg).

Samenvatting van de aanvraag

Preconceptiezorg (PCZ) vergroot de kans op een gezonde zwangerschap en is een belangrijke aanvulling op de zorg rondom zwangerschap en geboorte. Bij preconceptiezorg wordt op basis van ieders individuele behoefte zorg op maat geboden met als doel een optimaal verloop van de zwangerschap te bevorderen en de kans op de geboorte van een gezond kind te vergroten. Het gaat daarbij om voorlichting ten aanzien van leefstijl en voeding, arbeidsomstandigheden, counseling ten aanzien van prenatale onderzoeken, risicoselectie en (zo nodig) verwijzen voor onderzoek, behandeling of wijziging medicatie. Alhoewel preconceptiezorg wordt aangeboden door verloskundigen, gynaecologen en huisartsen is het gebruik nog beperkt. Vooral vrouwen die al een specifieke vraag hebben komen voor preconceptiezorg, terwijl bekend is dat een goede voorbereiding op de zwangerschap voor iedereen en zeker voor laag opgeleiden van belang is. Het doel van dit project is het bereik van de groep (laag opgeleide) toekomstige ouders te verhogen en dat zij op basis van een goed geïnformeerde keuze besluiten tot het al dan niet gebruik maken van preconceptiezorg. Hiertoe willen we informatie over preconceptiezorg inbedden in het bredere kader van seksuele gezondheid en vraaggestuurde informatie bieden op thema’s over dit onderwerp. Dit beogen we te realiseren via twee strategieën, te weten: - Via lessen op ROCs en informatieavonden op het CJG. Informatie over PCZ wordt verstrekt in de bredere context van seksuele gezondheid. Deze plekken zijn gekozen omdat hier de doelgroep ‘toekomstige ouders’ te vinden is. Tijdens de lessen en informatieavonden wordt verwezen naar de Digiwijzer (zie hieronder) - Via de te ontwikkelen e-tool Digiwijzer. De Digiwijzer is bedoeld als brug tussen vindplaatsen (ROC en CJG) en aanbod (preconceptiezorg). De Digiwijzer moet een veilige omgeving zijn waar de doelgroep op een voor hen geschikt moment informatie kan verkrijgen en vragen kan stellen zonder dat meteen duidelijk is voor de omgeving dat bijvoorbeeld kinderwens speelt. Zo beoogt de Digiwijzer individuele vragen van de doelgroep rondom seksuele gezondheidsthema’s op maat te beantwoorden en door te verwijzen naar relevante kanalen. Via de lessen en ook via andere (sociale) media (bv. sense, facebook, maroc.nl, kitatin.nl) wordt men geïnformeerd over de digiwijzer. Om aansluiting met de doelgroep te realiseren en inbedding in de praktijk aansluitend bij de behoeften van intermediaire groepen, zullen beide groepen actief worden betrokken voorafgaande aan de ontwikkeling en tijdens de ontwikkeling zelf, en bij het pre-testen van conceptversies. Tot slot, zal succes van het project worden geëvalueerd aan de hand van het objectief en subjectief gebruik van de Digiwijzer, en de mate waarin de gebruikers een geinformeerde keuze rondom PCZ rapporteren. Tevens zal worden geregistreerd in welke mate er doorverwijzingen plaatsvinden naar andere websites en daadwerkelijke afspraken met verloskundigen worden gerealiseerd.

Kenmerken

Projectnummer:
209040002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P. van Empelen
Verantwoordelijke organisatie:
TNO